SFS 2012:517 Förordning om statsbidrag till kulturella ändamål;

120517.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag till kulturella ändamål;

utfärdad den 28 juni 2012.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till kulturella

ändamål.

Statsbidrag enligt förordningen lämnas i mån av tillgång på medel.

�ndamålet med statsbidraget

2 §

�ndamålet med statsbidraget är att främja ett kulturutbud av hög kvali-

tet som bidrar till att uppfylla de nationella kulturpolitiska målen.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §

Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till

1. kulturverksamhet som bedrivs i Sverige,
2. en aktör verksam i Sverige som deltar i internationell eller interkulturell

kulturverksamhet, och

3. internationell kulturverksamhet som bedrivs av en samisk organisation.
Med internationell kulturverksamhet avses verksamhet som berör Sverige

och minst ett annat land. Med interkulturell kulturverksamhet avses verk-
samhet som främjar etnisk och kulturell mångfald i Sverige.

4 §

Statsbidrag får lämnas i form av verksamhetsbidrag eller projektbi-

drag.

5 §

Statsbidrag får lämnas endast till juridiska personer och enskilda nä-

ringsidkare.

6 §

Statsbidrag får lämnas till

1. verksamhet av professionell art, och
2. amatörkulturell verksamhet och nationella minoriteters kulturverksam-

het, om verksamheten är av nationell kulturpolitisk betydelse.

SFS 2012:517

Utkom från trycket
den 10 juli 2012

background image

2

SFS 2012:517

7 §

Statsbidrag får lämnas endast till verksamhet som har även annan fi-

nansiering. Vid fördelning av bidrag ska hänsyn tas till om verksamheten re-
dan beviljats annat statligt stöd.

8 §

Statsbidrag får inte lämnas till den som har skulder för svenska skatter

eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller
konkurs.

�rendenas handläggning

9 §

Statens kulturråd prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

10 §

En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till Statens

kulturråd.

11 §

Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor. Dessa ska framgå av

beslutet. I beslutet ska även sista dag för redovisning enligt 12 § anges.

Redovisning

12 §

Den som har beviljats statsbidrag enligt denna förordning ska till Sta-

tens kulturråd redovisa hur medlen har använts och vilka resultat som har
uppnåtts.

�&terbetalning och återkrav

13 §

Statens kulturråd får besluta att ett beviljat statsbidrag tills vidare inte

ska betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats på grund av felak-
tiga uppgifter.

14 §

Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna förordning är återbetal-

ningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt be-

lopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget inte använts för det ändamål som det har beviljats för,
4. den som har tagit emot bidraget inte lämnar sådan redovisning som av-

ses i 12 §, eller

5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

15 §

Om någon är återbetalningsskyldig enligt 14 §, ska Statens kulturråd

besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget.

16 §

Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 15 § inte betalas i rätt

tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

17 §

Om det finns särskilda skäl, får Statens kulturråd helt eller delvis ef-

terge ett krav på återbetalning enligt 15 § eller ett krav på ränta enligt 16 §.

background image

3

SFS 2012:517

Bemyndigande

18 §

Statens kulturråd får meddela föreskrifter om verkställigheten av

denna förordning.

�verklagande

19 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 13 §
får dock inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013, då förordningen

(1984:326) om statsbidrag till kulturella ändamål och förordningen
(2008:556) om statsbidrag till internationell och interkulturell kulturverk-
samhet ska upphöra att gälla.

2. De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande för statsbidrag

som har beviljats före den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012