SFS 2012:517 Förordning om statsbidrag till kulturella ändamål;

120517.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om statsbidrag till kulturella �ndam�l; </b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 juni 2012. </p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Inledande best�mmelse</b></p> <p style="position:absolute;top:472px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:472px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning inneh�ller f�reskrifter om statsbidrag till kulturella</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">�ndam�l.</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Statsbidrag enligt f�rordningen l�mnas i m�n av tillg�ng p� medel.</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>�ndam�let med statsbidraget</b></p> <p style="position:absolute;top:578px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:578px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">�ndam�let med statsbidraget �r att fr�mja ett kulturutbud av h�g kvali-</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">tet som bidrar till att uppfylla de nationella kulturpolitiska m�len. </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>F�ruts�ttningar f�r statsbidrag</b></p> <p style="position:absolute;top:666px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:666px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Statsbidrag enligt denna f�rordning f�r l�mnas till </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft18">1. kulturverksamhet som bedrivs i Sverige, <br/>2. en akt�r verksam i Sverige som deltar i internationell eller interkulturell</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">kulturverksamhet, och</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft18">3. internationell kulturverksamhet som bedrivs av en samisk organisation. <br/>Med internationell kulturverksamhet avses verksamhet som ber�r Sverige</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">och minst ett annat land. Med interkulturell kulturverksamhet avses verk-<br/>samhet som fr�mjar etnisk och kulturell m�ngfald i Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:825px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Statsbidrag f�r l�mnas i form av verksamhetsbidrag eller projektbi-</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">drag.</p> <p style="position:absolute;top:878px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:878px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Statsbidrag f�r l�mnas endast till juridiska personer och enskilda n�-</p> <p style="position:absolute;top:896px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ringsidkare. </p> <p style="position:absolute;top:931px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:931px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Statsbidrag f�r l�mnas till </p> <p style="position:absolute;top:949px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft18">1. verksamhet av professionell art, och <br/>2. amat�rkulturell verksamhet och nationella minoriteters kulturverksam-</p> <p style="position:absolute;top:984px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">het, om verksamheten �r av nationell kulturpolitisk betydelse. </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2012:517</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juli 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2012:517</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Statsbidrag f�r l�mnas endast till verksamhet som har �ven annan fi-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">nansiering. Vid f�rdelning av bidrag ska h�nsyn tas till om verksamheten re-<br/>dan beviljats annat statligt st�d.</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:238px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Statsbidrag f�r inte l�mnas till den som har skulder f�r svenska skatter</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som �r i likvidation eller<br/>konkurs.</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>�rendenas handl�ggning</b></p> <p style="position:absolute;top:345px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:345px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Statens kulturr�d pr�var fr�gor om statsbidrag enligt denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:380px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">En ans�kan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till Statens</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">kulturr�d.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett beslut om statsbidrag f�r f�renas med villkor. Dessa ska framg� av</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">beslutet. I beslutet ska �ven sista dag f�r redovisning enligt 12 � anges.</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Redovisning</b></p> <p style="position:absolute;top:521px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:521px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som har beviljats statsbidrag enligt denna f�rordning ska till Sta-</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">tens kulturr�d redovisa hur medlen har anv�nts och vilka resultat som har<br/>uppn�tts. </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>�terbetalning och �terkrav</b></p> <p style="position:absolute;top:627px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:627px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Statens kulturr�d f�r besluta att ett beviljat statsbidrag tills vidare inte</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">ska betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats p� grund av felak-<br/>tiga uppgifter.</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:698px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna f�rordning �r �terbetal-</p> <p style="position:absolute;top:716px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ningsskyldig om</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. mottagaren genom att l�mna oriktiga uppgifter eller p� n�got annat s�tt</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">har f�rorsakat att bidraget har l�mnats felaktigt eller med f�r h�gt belopp, </p> <p style="position:absolute;top:769px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. bidraget av n�got annat sk�l har l�mnats felaktigt eller med f�r h�gt be-</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">lopp och mottagaren borde ha insett detta, </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">3. bidraget inte anv�nts f�r det �ndam�l som det har beviljats f�r, <br/>4. den som har tagit emot bidraget inte l�mnar s�dan redovisning som av-</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ses i 12 �, eller </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">5. villkor i beslutet om bidrag inte har f�ljts.</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:892px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Om n�gon �r �terbetalningsskyldig enligt 14 �, ska Statens kulturr�d</p> <p style="position:absolute;top:910px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">besluta att helt eller delvis kr�va tillbaka statsbidraget.</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:945px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Om ett belopp som har �terkr�vts med st�d av 15 � inte betalas i r�tt</p> <p style="position:absolute;top:963px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">tid, ska dr�jsm�lsr�nta enligt r�ntelagen (1975:635) tas ut p� beloppet.</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:998px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det finns s�rskilda sk�l, f�r Statens kulturr�d helt eller delvis ef-</p> <p style="position:absolute;top:1016px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">terge ett krav p� �terbetalning enligt 15 � eller ett krav p� r�nta enligt 16 �.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2012:517</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Bemyndigande</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Statens kulturr�d f�r meddela f�reskrifter om verkst�lligheten av</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>�verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:282px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:282px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">I 22 a � f�rvaltningslagen (1986:223) finns best�mmelser om �ver-</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">klagande hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Andra beslut �n beslut enligt 13 �<br/>f�r dock inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2013, d� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:371px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">(1984:326) om statsbidrag till kulturella �ndam�l och f�rordningen<br/>(2008:556) om statsbidrag till internationell och interkulturell kulturverk-<br/>samhet ska upph�ra att g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">2. De upph�vda f�rordningarna g�ller dock fortfarande f�r statsbidrag</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">som har beviljats f�re den 1 januari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft33">Maria Eka<br/>(Kulturdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft40">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft40">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om statsbidrag till kulturella �ndam�l;

utf�rdad den 28 juni 2012.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Inledande best�mmelse

1 �

Denna f�rordning inneh�ller f�reskrifter om statsbidrag till kulturella

�ndam�l.

Statsbidrag enligt f�rordningen l�mnas i m�n av tillg�ng p� medel.

�ndam�let med statsbidraget

2 �

�ndam�let med statsbidraget �r att fr�mja ett kulturutbud av h�g kvali-

tet som bidrar till att uppfylla de nationella kulturpolitiska m�len.

F�ruts�ttningar f�r statsbidrag

3 �

Statsbidrag enligt denna f�rordning f�r l�mnas till

1. kulturverksamhet som bedrivs i Sverige,
2. en akt�r verksam i Sverige som deltar i internationell eller interkulturell

kulturverksamhet, och

3. internationell kulturverksamhet som bedrivs av en samisk organisation.
Med internationell kulturverksamhet avses verksamhet som ber�r Sverige

och minst ett annat land. Med interkulturell kulturverksamhet avses verk-
samhet som fr�mjar etnisk och kulturell m�ngfald i Sverige.

4 �

Statsbidrag f�r l�mnas i form av verksamhetsbidrag eller projektbi-

drag.

5 �

Statsbidrag f�r l�mnas endast till juridiska personer och enskilda n�-

ringsidkare.

6 �

Statsbidrag f�r l�mnas till

1. verksamhet av professionell art, och
2. amat�rkulturell verksamhet och nationella minoriteters kulturverksam-

het, om verksamheten �r av nationell kulturpolitisk betydelse.

SFS 2012:517

Utkom fr�n trycket
den 10 juli 2012

background image

2

SFS 2012:517

7 �

Statsbidrag f�r l�mnas endast till verksamhet som har �ven annan fi-

nansiering. Vid f�rdelning av bidrag ska h�nsyn tas till om verksamheten re-
dan beviljats annat statligt st�d.

8 �

Statsbidrag f�r inte l�mnas till den som har skulder f�r svenska skatter

eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som �r i likvidation eller
konkurs.

�rendenas handl�ggning

9 �

Statens kulturr�d pr�var fr�gor om statsbidrag enligt denna f�rordning.

10 �

En ans�kan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till Statens

kulturr�d.

11 �

Ett beslut om statsbidrag f�r f�renas med villkor. Dessa ska framg� av

beslutet. I beslutet ska �ven sista dag f�r redovisning enligt 12 � anges.

Redovisning

12 �

Den som har beviljats statsbidrag enligt denna f�rordning ska till Sta-

tens kulturr�d redovisa hur medlen har anv�nts och vilka resultat som har
uppn�tts.

�terbetalning och �terkrav

13 �

Statens kulturr�d f�r besluta att ett beviljat statsbidrag tills vidare inte

ska betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats p� grund av felak-
tiga uppgifter.

14 �

Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna f�rordning �r �terbetal-

ningsskyldig om

1. mottagaren genom att l�mna oriktiga uppgifter eller p� n�got annat s�tt

har f�rorsakat att bidraget har l�mnats felaktigt eller med f�r h�gt belopp,

2. bidraget av n�got annat sk�l har l�mnats felaktigt eller med f�r h�gt be-

lopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget inte anv�nts f�r det �ndam�l som det har beviljats f�r,
4. den som har tagit emot bidraget inte l�mnar s�dan redovisning som av-

ses i 12 �, eller

5. villkor i beslutet om bidrag inte har f�ljts.

15 �

Om n�gon �r �terbetalningsskyldig enligt 14 �, ska Statens kulturr�d

besluta att helt eller delvis kr�va tillbaka statsbidraget.

16 �

Om ett belopp som har �terkr�vts med st�d av 15 � inte betalas i r�tt

tid, ska dr�jsm�lsr�nta enligt r�ntelagen (1975:635) tas ut p� beloppet.

17 �

Om det finns s�rskilda sk�l, f�r Statens kulturr�d helt eller delvis ef-

terge ett krav p� �terbetalning enligt 15 � eller ett krav p� r�nta enligt 16 �.

background image

3

SFS 2012:517

Bemyndigande

18 �

Statens kulturr�d f�r meddela f�reskrifter om verkst�lligheten av

denna f�rordning.

�verklagande

19 �

I 22 a � f�rvaltningslagen (1986:223) finns best�mmelser om �ver-

klagande hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Andra beslut �n beslut enligt 13 �
f�r dock inte �verklagas.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2013, d� f�rordningen

(1984:326) om statsbidrag till kulturella �ndam�l och f�rordningen
(2008:556) om statsbidrag till internationell och interkulturell kulturverk-
samhet ska upph�ra att g�lla.

2. De upph�vda f�rordningarna g�ller dock fortfarande f�r statsbidrag

som har beviljats f�re den 1 januari 2013.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

;