SFS 2012:519 Förordning om ändring i förordningen (2011:1020) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

120519.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1020) om ändring
i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 28 juni 2012.

Regeringen föreskriver att punkterna 1–3 i ikraftträdande- och övergångs-

bestämmelserna till förordningen (2011:1020) om ändring i högskoleförord-
ningen (1993:100) ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012.
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången vid antagning till

utbildning som börjar efter den 31 december 2012.

3. De äldre bestämmelserna i 7 kap. 18 § och bilaga 3 ska fortsätta att

gälla för den som har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller
specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbild-
ning. Ett betyg i en kurs enligt de ämnesplaner som gäller i gymnasieskolan
från och med den 1 juli 2011 och i kommunal vuxenutbildning på gymnasial
nivå från och med den 1 juli 2012 ska dock ges ett siffervärde enligt
punkten 4 i bilaga 3 i dess nya lydelse.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2012:519

Utkom från trycket
den 10 juli 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012