SFS 2012:520 Förordning om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd

120520.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om elektorsförsamling vid forskningsråd och
ämnesråd;

utfärdad den 28 juni 2012.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning avses med

– forskningsråd: Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och

socialvetenskap samt Forskningsrådet för miljö, areella näringar och sam-
hällsbyggande, och

– ämnesråd: de ämnesråd som finns inom Vetenskapsrådet enligt förord-

ningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet.

2 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om hur elektorer till elek-

torsförsamlingar utses och om elektorsförsamlingarnas val av de ledamöter
som inte utses av regeringen till

– styrelsen för Vetenskapsrådet,
– ämnesråden,
– styrelsen för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, och
– forskarrådet för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och sam-

hällsbyggande.

Elektorsförsamling

3 §

Det ska finnas en elektorsförsamling för val av ledamöter till varje

forskningsråd.

De elektorer som enligt 4 § ingår i elektorsförsamlingen för Vetenskaps-

rådet ska även välja ledamöter till det ämnesråd vars ämnesområde de repre-
senterar.

Elektorsförsamlingarna för Forskningsrådet för arbetsliv och socialveten-

skap samt för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhälls-
byggande ska även välja personliga ersättare för de valda ledamöterna.

4 §

Elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådet ska bestå av 165 elektorer,

varav 55 elektorer för ämnesområdet humaniora och samhällsvetenskap, 55
elektorer för ämnesområdet medicin och hälsa samt 55 elektorer för ämnes-
området natur- och teknikvetenskap.

SFS 2012:520

Utkom från trycket
den 10 juli 2012

background image

2

SFS 2012:520

Elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för arbetsliv och socialveten-

skap ska bestå av 55 elektorer och elektorsförsamlingen för Forskningsrådet
för miljö, areella näringar och samhällsbyggande av 55 elektorer.

Elektorer

Regioner

5 §

Beslut att utse elektorer ska beredas av de universitet och högskolor

som bildar de regioner som anges i bilagan till denna förordning. Inom varje
region ansvarar följande universitet för att elektorer utses.

Region 1: Uppsala universitet
Region 2: Lunds universitet
Region 3: Göteborgs universitet
Region 4: Stockholms universitet
Region 5: Umeå universitet
Region 6: Linköpings universitet

Fördelning av elektorer mellan regioner

6 §

Regeringen beslutar hur många av de elektorer som avses i 4 § som

varje ansvarigt universitet enligt 5 § ska besluta om inom respektive region
enligt 9 §.

7 §

Vetenskapsrådet ska, efter samråd med övriga forskningsråd, inför det

att elektorer utses lämna ett underlag till regeringen i fråga om fördelningen
av elektorer enligt 6 §. Underlaget ska grundas på officiell statistik från Hög-
skoleverket enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Av
underlaget ska de uppgifter framgå som anges i 8 §.

8 §

I det underlag som Vetenskapsrådet ska lämna enligt 7 § ska det för

varje forskningsråd anges vilka forskningsämnesgrupper i den officiella sta-
tistiken från Högskoleverket som omfattas av forskningsrådets ansvars-
område. I fråga om Vetenskapsrådet ska detta anges för varje ämnesområde.
Utifrån den officiella statistiken från Högskoleverket för de senaste tre
åren ska därefter följande personer inom de angivna forskningsämnes-
grupperna vid de universitet och högskolor som anges i bilagan till denna
förordning redovisas och räknas om till motsvarande heltidsanställda:

1. professorer,
2. lektorer, och
3. andra anställda som har doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexa-

men och som forskar och undervisar.
Antalet motsvarande heltidsanställda inom de angivna forskningsämnes-
grupperna ska sammanställas och redovisas för Forskningsrådet för arbetsliv
och socialvetenskap, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och sam-
hällsbyggande och för ämnesråden. Elektorerna ska redovisas utifrån en för-
delning mellan regionerna i proportion till antalet motsvarande heltids-
anställda inom respektive region.

background image

3

SFS 2012:520

Fördelning av elektorer inom regionen

9 §

Det universitet som enligt 5 § ansvarar för att elektorer utses i en

region ska, efter att ha hört övriga universitet och högskolor som ingår i regi-
onen, besluta hur många elektorer varje universitet och högskola inom regio-
nen ska utse.

De elektorer som utses inom regionen bör
– vara representativt fördelade i förhållande till antalet vetenskapligt och

konstnärligt kompetenta lärare vid respektive universitet och högskola som
anges i bilagan till denna förordning,

– ha en representativ ämnesmässig spridning, och
– vara jämnt fördelade mellan könen.

10 §

Det universitet som anges i 5 § ska underrätta forskningsråden och de

universitet och högskolor som ingår i regionen om vilka personer som har
utsetts till elektorer.

Ersättare

11 §

För varje elektor ska det finnas en personlig ersättare.

Behörighet som elektor och ersättare

12 §

Behöriga att vara elektorer och ersättare är personer med vetenskaplig

eller konstnärlig kompetens vid de universitet och högskolor som anges i
bilagan till denna förordning.

13 §

För att en person som avses i 12 § ska vara behörig krävs det också att

minst fyrtio procent av hans eller hennes arbete utförs inom verksamhets-
området för det forskningsråd eller ämnesråd som personen ska delta i val
till.

14 §

En person kan inte samtidigt vara elektor eller ersättare i mer än en

elektorsförsamling.

15 §

Varje universitet och högskola som anges i bilagan till denna förord-

ning avgör om de personer som har föreslagits som elektorer och ersättare är
behöriga enligt 12–14 §§.

Behörighet att utse elektorer

16 §

Elektorerna ska utses av personer med vetenskaplig eller konstnärlig

kompetens vid de universitet och högskolor som anges i bilagan till denna
förordning.

Valbarhet som ledamot och ersättare i forsknings- och ämnesråd

17 §

Valbar som ledamot och ersättare i forsknings- och ämnesråd är den

som har hög vetenskaplig eller konstnärlig kompetens.

background image

4

SFS 2012:520

18 §

En person får inte väljas till ledamot eller ersättare i mer än en sty-

relse eller ett råd som omfattas av denna förordning.

En huvudsekreterare inom ett forskningsråd får inte vara ledamot i ett

ämnesråd eller forskningsråd.

Elektorsförsamlingarnas val

Valberedningen

19 §

Varje elektorsförsamling ska inom sig utse en ordförande och en val-

beredning. En valberedning ska ha en jämn könsfördelning.

Valberedningarnas förslag

20 §

Valberedningarna ska senast två veckor före valet föreslå ledamöter.

Valberedningen för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

samt för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
ska även föreslå ersättare.

21 §

En valberednings förslag till ledamöter och förslag till ersättare ska ha

en sammansättning som är representativ i förhållande till verksamhetsområ-
det för det forskningsråd eller ämnesråd som förslaget avser.

Förslaget till ledamöter och förslaget till ersättare ska, om det inte finns

särskilda skäl, ha en jämn könsfördelning.

22 §

Valberedningen ska genast underrätta sina elektorer och deras ersät-

tare om sitt förslag.

Valsammanträde

23 §

Elektorsförsamlingen ska välja ledamöter vid ett valsammanträde.

Elektorsförsamlingen ska sammanträda på tid och plats som bestäms av det
forskningsråd som elektorsförsamlingen hör till.

Är en elektor förhindrad att delta i ett sammanträde, ska elektorn anmäla

detta till forskningsrådet, som uppmanar ersättaren att träda in i elektorns
ställe.

24 §

Vid valsammanträdet ska valberedningens förslag presenteras. Varje

elektor i en elektorsförsamling får föreslå ledamöter.

Elektorerna i elektorsförsamlingarna för Forskningsrådet för arbetsliv och

socialvetenskap samt för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande får även föreslå ersättare.

Ett val får endast avse en sådan person som har tagits upp i valberedning-

ens förslag eller som har föreslagits vid sammanträdet.

Val

25 §

Elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådet väljer sex ledamöter till

Vetenskapsrådets styrelse. Ledamöternas vetenskapliga och konstnärliga
kompetens bör representera de större ämnesområdena.

background image

5

SFS 2012:520

Därefter väljer de elektorer som är valda inom ett ämnesområde nio leda-

möter till ämnesrådet för detta ämnesområde.

26 §

Elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för arbetsliv och social-

vetenskap respektive elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande väljer sju ledamöter och personliga
ersättare till det forskningsråd som elektorsförsamlingen avser.

27 §

Vetenskapsrådet får, efter att ha hört Forskningsrådet för arbetsliv

och socialvetenskap och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och sam-
hällsbyggande, meddela närmare föreskrifter om hur val av ledamöter och
ersättare ska genomföras.

28 §

Forskningsråden ska efter det att valen har genomförts underrätta

regeringen om vilka som har valts till ledamöter.

Överklagande

29 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 7 augusti 2012. Genom förordningen

upphävs förordningen (2009:1273) om elektorsförsamling vid forskningsråd
och ämnesråd.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

background image

6

SFS 2012:520

Bilaga

Indelning i regioner

I denna bilaga anges de regioner inom vilka beslut att utse elektorer bereds.

Region 1

Uppsala universitet
Örebro universitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Mälardalens högskola

Region 2

Lunds universitet
Linnéuniversitetet
Blekinge tekniska högskola
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Malmö högskola

Region 3

Göteborgs universitet
Karlstads universitet
Högskolan i Borås
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Chalmers tekniska högskola AB

Region 4

Stockholms universitet
Karolinska institutet
Kungl. Tekniska högskolan
Dans- och cirkushögskolan
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan på Gotland
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Operahögskolan i Stockholm
Stockholms dramatiska högskola
Södertörns högskola
Handelshögskolan i Stockholm

background image

7

SFS 2012:520

Region 5

Umeå universitet
Luleå tekniska universitet
Mittuniversitetet

Region 6

Linköpings universitet
Stiftelsen Högskolan i Jönköping

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012