SFS 2012:521 Förordning om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet

120521.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:975) med
instruktion för Vetenskapsrådet;

utfärdad den 28 juni 2012.

Regeringen föreskriver att 18�21 §§ och 27 § förordningen (2009:975)

med instruktion för Vetenskapsrådet ska ha följande lydelse.

18 §

1

Sex av ledamöterna i Vetenskapsrådets styrelse ska utses enligt för-

ordningen (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnes-
råd.

Tre av ledamöterna i Vetenskapsrådets styrelse, däribland ordföranden,

ska utses av regeringen.

19 §

2

Styrelsens ordförande och övriga ledamöter, utom generaldirektören,

ska utses för tre år. Ingen får utses till ledamot för mer än två mandatperio-
der i följd.

Om det uppstår en vakans för en ledamot som har utsetts enligt förord-

ningen (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd,
ska regeringen efter förslag från Vetenskapsrådet utse en ny ledamot för
återstående delen av mandatperioden.

20 §

3

Nio ledamöter i respektive ämnesråd ska utses enligt förordningen

(2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd.

De två ledamöter i ämnesrådet för medicin och hälsa som avses i 11 § ska

utses av regeringen.

21 §

4

�mnesrådens ledamöter ska utses för tre år. En person får inte utses

till ledamot för mer än två mandatperioder i följd.

Om det uppstår en vakans för en ledamot som har utsetts enligt förord-

ningen (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd,
ska regeringen efter förslag från Vetenskapsrådet utse en ny ledamot för
återstående delen av mandatperioden.

1 Senaste lydelse 2009:1274.

2 Senaste lydelse 2009:1274.

3 Senaste lydelse 2009:1274.

4 Senaste lydelse 2009:1274.

SFS 2012:521

Utkom från trycket
den 10 juli 2012

background image

2

SFS 2012:521

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

27 §

5

Vetenskapsrådet ska tillämpa förordningen (2012:520) om elektors-

församling vid forskningsråd och ämnesråd och personalföreträdarförord-
ningen (1987:1101).

Denna förordning träder i kraft den 7 augusti 2012.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2009:1274.