SFS 2012:522 Förordning om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

120522.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1024) med
instruktion för Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande;

utfärdad den 28 juni 2012.

Regeringen föreskriver att 19 § förordningen (2009:1024) med instruktion

för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande ska ha
följande lydelse.

19 §

1

Forskarrådets ordförande samt elva andra ledamöter och deras ersätt-

are utses för en mandatperiod på tre år. Ingen av dem får utses för mer än två
mandatperioder i följd.

Sju av ledamöterna och deras ersättare utses enligt förordningen

(2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd. Reger-
ingen utser ordföranden samt fyra andra ledamöter och deras ersättare.

Om det uppstår vakans för en ledamot eller ersättare som utses genom

elektorsförfarande, utser regeringen för återstående delen av mandatperioden
en ny ledamot eller ersättare efter förslag av Forskarrådet.

Denna förordning träder i kraft den 7 augusti 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:1276.

SFS 2012:522

Utkom från trycket
den 10 juli 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012