SFS 2012:523 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

120523.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 28 juni 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)

1

dels att 4 kap. 9 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 12 a och

12 b §§, samt närmast före 4 kap. 12 a § en ny rubrik av följande lydelse.

4 kap.

9 §

2

En anställning som lärare får tidsbegränsas enligt lagen (1982:80) om

anställningsskydd, om det inte är fråga om anställning som professor,
inbegripet adjungerad professor och gästprofessor, eller om inte annat anges
i 12 b §. Därutöver gäller 10�12 a §§ i fråga om tidsbegränsning av en
anställning.

Anställning för meritering

12 a §

En lärare får anställas tills vidare, dock längst fyra år, i syfte att

läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få
meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs
högre krav på behörighet för. Anställningen får förnyas om det på grund av
lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytter-
ligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställ-
ningstiden får dock omfatta högst sex år. I fråga om anställningen gäller i
övrigt lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbets-

tagarorganisation får det göras undantag från första stycket.

Behörig att anställas enligt första stycket är den som har avlagt doktors-

examen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör
den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande
kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

12 b §

Om en lärare har haft en tidsbegränsad anställning enligt 12 a § vid

en högskola, får avtal om en tidsbegränsad anställning enligt 5 § lagen
(1982:80) om anställningsskydd inte träffas mellan högskolan och läraren
inom sex månader från det att anställningen enligt 12 a § upphörde.

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

2 Senaste lydelse 2010:1064.

SFS 2012:523

Utkom från trycket
den 10 juli 2012

background image

2

SFS 2012:523

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbets-

tagarorganisation får det göras undantag från första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2012.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)