SFS 2012:524 Lag om ändring i fiskelagen (1993:787)

120524.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fiskelagen (1993:787);

utfärdad den 28 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om fiskelagen (1993:787)

dels att rubriken närmast före 50 h § ska utgå,
dels att nuvarande 50 h, 50 i och 51 §§ ska betecknas 56, 59 och 60 §§,
dels att 21 och 30 §§ samt de nya 56 och 60 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före nuvarande 51 § ska sättas närmast före den

nya 60 §,

dels att det i lagen ska införas sju nya paragrafer, 51�55, 57 och 58 §§,

samt närmast före de nya 51, 56 och 58 §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels att det i lagen närmast efter 50 § ska införas en ny rubrik som ska

lyda ⬝Administrativa sanktioner⬝ och närmast före den nya 59 § en ny rubrik
som ska lyda ⬝Landningsavgift⬝.

21 §

2

Regeringen får för fiske som är fritt för var och en meddela föreskrif-

ter som begränsar redskapsanvändningen för andra fiskande än sådana som

1. bedriver yrkesmässigt fiske,
2. innehar fiske med äganderätt eller har rätt till fiske på grund av nyttjan-

derätt som omfattar även annat fiske än det som är fritt för var och en.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om krav på

1. fartygstillstånd för användning av fartyg för yrkesmässigt fiske i havet,
2. särskilt fartygstillstånd för användning av fartyg för fiske i näringsverk-

samhet i havet med stöd av enskild rätt, och

3. särskilt tillstånd för fiske av viss art, inom ett visst område, med ett

visst fiskefartyg eller med användning av vissa redskap eller fiskemetoder.

30 §

3

Yrkesfiskelicens får beviljas den för vars försörjning fisket är av

väsentlig betydelse, om fisket har anknytning till svensk fiskerinäring.
Licensen får avse visst fiske och får beviljas för viss tid.

När en fråga om licens prövas första gången ska tillgången på fisk beak-

tas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om villkoret angående anknytningen till svensk fiskeri-
näring.

1 Prop. 2011/12:137, bet. 2011/12:MJU20, rskr. 2011/12:279.

2 Senaste lydelse 1994:327.

3 Senaste lydelse 2003:251.

SFS 2012:524

Utkom från trycket
den 10 juli 2012

background image

2

SFS 2012:524

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilka villkor som ska vara uppfyllda för att en ny yrkesfiske-
licens ska kunna utfärdas efter återkallelse.

Pricksystem vid allvarliga brott eller överträdelser

51 §

Bestämmelserna i 52, 55, 58 och 60 §§ denna lag kompletterar

1. artikel 92.1�4 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 novem-

ber 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säker-
ställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om
ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/
2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr
388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr
1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr
2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006

4, och

2. artiklarna 125�133 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr

404/2011 av den 8 april 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förord-
ning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen
för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken
efterlevs

5.

Det som sägs i förordningarna om fiskelicens tillämpas på sådant fartygs-

tillstånd eller särskilt fartygstillstånd som avses i 21 § andra stycket.

52 §

En innehavare av ett fartygstillstånd eller särskilt fartygstillstånd ska

tilldelas prickar om

1. innehavaren av tillståndet eller någon i den verksamhet som tillståndet

avser har

a) fällts till ansvar för ett brott enligt 37�41 §§ eller enligt brottsbalken,
b) gjort sig skyldig till en överträdelse som lett till sanktionsavgift enligt

föreskrifter som har meddelats med stöd av 50 a §, eller

c) gjort sig skyldig till ett brott eller en överträdelse i en annan medlems-

stat inom EU enligt underrättelse från en behörig myndighet i den medlems-
staten,

2. brottet eller överträdelsen är av det slag som anges i artikel 3.1 i rådets

förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av
ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt,
orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG)
nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande
av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999

6,

3. brottet eller överträdelsen i det enskilda fallet ska anses vara av allvar-

lig art enligt artikel 3.2 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008, och

4. brottet eller överträdelsen har skett i samband med eller i anslutning till

fiske i havet eller hänger samman med sådant fiske.

4 EUT L 343, 22.12.2009, s. 1 (Celex 32009R1224).

5 EUT L 112, 30.4.2011, s. 1 (Celex 32011R0404).

6 EUT L 286, 29.10.2008, s. 1 (Celex 32008R1005).

background image

3

SFS 2012:524

53 §

En befälhavare på ett fiskefartyg ska tilldelas prickar om

1. befälhavaren har
a) fällts till ansvar för ett brott enligt 37�41 §§ eller enligt brottsbalken,
b) gjort sig skyldig till en överträdelse som lett till sanktionsavgift enligt

föreskrifter som har meddelats med stöd av 50 a §, eller

c) gjort sig skyldig till ett brott eller en överträdelse i en annan medlems-

stat inom EU enligt underrättelse från en behörig myndighet i den medlems-
staten,

2. brottet eller överträdelsen är av det slag som anges i artikel 3.1 i rådets

förordning (EG) nr 1005/2008,

3. brottet eller överträdelsen i det enskilda fallet ska anses vara av allvar-

lig art enligt artikel 3.2 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008, och

4. brottet eller överträdelsen har skett i samband med eller i anslutning till

fiske i havet eller hänger samman med sådant fiske.

I fråga om det antal prickar som befälhavaren ska tilldelas för det aktuella

brottet eller den aktuella överträdelsen tillämpas artikel 126.1 och 126.2 i
kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011.

Samtliga tilldelade prickar ska raderas om befälhavaren inte gör sig skyl-

dig till ytterligare ett allvarligt brott eller en allvarlig överträdelse inom tre år
från det senaste allvarliga brottet eller den senaste allvarliga överträdelsen.

54 §

Om befälhavaren har tilldelats samma antal prickar som det antal som

medför återkallelse enligt artikel 129 i kommissionens genomförandeförord-
ning (EU) nr 404/2011, ska befälhavarens yrkesfiskelicens återkallas tillfäl-
ligt eller permanent.

Om befälhavaren inte har någon yrkesfiskelicens, ska i stället för återkal-

lelse ett förbud att verka som befälhavare på fiskefartyg meddelas.

Giltighetstiden för beslutet om återkallelse eller förbudet att verka som

befälhavare ska begränsas på det sätt som gäller för återkallelse enligt artikel
92.3 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009.

Ett förbud att verka som befälhavare på fiskefartyg på grund av att befäl-

havaren har tilldelats 90 prickar ska dock gälla i tolv månader.

När ett förbud enligt fjärde stycket har meddelats ska de prickar som legat

till grund för beslutet raderas.

55 §

Beslut om att tilldela prickar eller att återkalla ett tillstånd eller en

licens och beslut om förbud får meddelas tills vidare i avvaktan på ett slutligt
avgörande, om det på sannolika skäl kan antas att prickar kommer att
tilldelas, tillståndet eller licensen återkallas respektive förbud meddelas
enligt 52�54 §§, artikel 92 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 eller arti-
kel 126 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011.

Giltighetstiden för ett beslut enligt första stycket om återkallelse tills

vidare av fartygstillstånd, särskilt fartygstillstånd eller yrkesfiskelicens eller
om förbud tills vidare att verka som befälhavare på fiskefartyg ska begränsas
på det sätt som gäller för slutliga beslut.

background image

4

SFS 2012:524

�&terkallelse vid brott och överträdelser som inte omfattas av
pricksystemet

56 §

7

En yrkesfiskelicens får återkallas om den har meddelats på grund av

felaktiga uppgifter i ansökan eller om licensinnehavaren vid upprepade till-
fällen har fällts till ansvar för brott mot bestämmelser om fiske.

En yrkesfiskelicens och ett sådant tillstånd som avses i 21 § andra stycket

får återkallas på viss tid, lägst fjorton dagar och högst sex månader. Detta får
ske om innehavaren av licensen eller tillståndet

1. har fällts till ansvar för ett allvarligt brott enligt denna lag,
2. har gjort sig skyldig till en allvarlig överträdelse som har lett till sank-

tionsavgift enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 50 a §, eller

3. under en tolvmånadersperiod genom upprepade överträdelser som har

lett till sanktionsavgift enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
50 a § i väsentlig grad har brustit i skyldigheten att rätta sig efter gällande
bestämmelser.

I stället för återkallelse på viss tid får varning beslutas, om det kan anses

vara en tillräcklig åtgärd.

En yrkesfiskelicens och ett sådant tillstånd som avses i 21 § andra stycket

får återkallas tills vidare i avvaktan på ett slutligt avgörande av återkallelse-
frågan om det på sannolika skäl kan antas att licensen eller tillståndet kom-
mer att återkallas slutligt enligt andra stycket 1. Beslutets giltighetstid ska
begränsas på det sätt som gäller för återkallelse enligt andra stycket.

57 §

Ett brott eller en överträdelse som enligt 52�55 §§ kan leda till att en

innehavare av fartygstillstånd, särskilt fartygstillstånd eller yrkesfiskelicens
tilldelas prickar får inte läggas till grund för beslut om återkallelse eller var-
ning enligt 56 §.

Beslut om prickar, återkallelse och förbud

58 §

Havs- och vattenmyndigheten prövar frågor om tilldelning av prickar,

om återkallelse av fartygstillstånd, särskilt fartygstillstånd, andra särskilda
tillstånd och yrkesfiskelicens samt om förbud att verka som befälhavare
enligt 52�56 §§.

Ett sådant beslut gäller omedelbart, om inte annat beslutas. Tiden för åter-

kallelse räknas från den dag som anges i beslutet, dock tidigast från delgiv-
ningen av beslutet.

60 §

8

Länsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som

meddelats med stöd av lagen får överklagas till

1. Statens jordbruksverk, om beslutet rör vattenbruk, eller
2. Havs- och vattenmyndigheten i övriga frågor.
Havs- och vattenmyndighetens och Jordbruksverkets beslut i enskilda fall

enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Havs- och vattenmyndighetens beslut i enskilda fall enligt rådets förord-

ning (EG) nr 1224/2009 får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

7 Senaste lydelse 2011:615.

8 Senaste lydelse 2011:615.

background image

5

SFS 2012:524

Beslut om överföring av prickar enligt artikel 92.2 i rådets förordning (EG)
nr 1224/2009 får dock inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2012.
2. �ldre föreskrifter gäller för sådana brott och överträdelser som har skett

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012