SFS 2012:525 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

120525.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen;

utfärdad den 28 juni 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1716) om fisket,

vattenbruket och fiskerinäringen

dels att 2 kap. 21 § och 5 kap. 1 d–1 f §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 19 a §, av

följande lydelse.

2 kap.

19 a §

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om vilka

villkor som ska vara uppfyllda för att en ny yrkesfiskelicens ska kunna utfär-
das efter återkallelse.

21 §

1

Havs- och vattenmyndigheten får besluta om undantag från 5 och

6 §§ samt 13 § första och andra styckena, om det finns vetenskapliga eller
andra särskilda skäl för det. Om undantaget avser endast 5 och 6 §§ prövas
frågan i stället av länsstyrelsen.

Havs- och vattenmyndigheten får i enskilda fall besluta om undantag från

13 § andra stycket när det gäller fiske med burar efter skaldjur i fritidsfiske-
baserad fisketurismverksamhet.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om eller i det

enskilda fallet besluta om undantag från 2, 4–6 §§, 11 § första och andra
styckena och 16 §, om fisket bedrivs på uppdrag av myndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten prövar frågor om tillstånd till fiske av

vetenskapliga skäl enligt EU-förordningar om den gemensamma fiskeripoli-
tiken.

5 kap.

1 d §

2

Havs- och vattenmyndigheten ska snarast underrätta berörd polis-

myndighet och åklagare om beslut enligt 55 § eller 56 § fjärde stycket fiske-
lagen (1993:787).

1 Senaste lydelse 2011:646.

2 Senaste lydelse 2011:646.

SFS 2012:525

Utkom från trycket
den 10 juli 2012

background image

2

SFS 2012:525

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

1 e §

3

Kustbevakningen och polismyndigheten ska lämna sådana uppgifter

till Havs- och vattenmyndigheten som denna kan antas behöva vid prövning
av frågor om sanktionsavgifter, om tilldelning av prickar, om återkallelse av
fartygstillstånd, särskilt fartygstillstånd, andra särskilda tillstånd och
yrkesfiskelicens samt om förbud att verka som befälhavare enligt 50 a och
52–56 §§ fiskelagen (1993:787).

1 f §

4

En domstol ska snarast skicka en kopia av en dom som avser brott

enligt fiskelagen (1993:787) till

1. Jordbruksverket, om domen rör flyttning av fisk mellan fiskodlingar

eller odling av fisk, och

2. Havs- och vattenmyndigheten i övriga fall.
Har någon åtalats för ett brott enligt fiskelagen och har beslut enligt 55 §

eller 56 § fjärde stycket fiskelagen meddelats ska domstolen, om åtalet läggs
ned eller ogillas, snarast underrätta Havs- och vattenmyndigheten om det.

Om Havs- och vattenmyndigheten har lämnat en sådan underrättelse som

avses i 1 d § och det därefter har beslutats att förundersökning om brott som
legat till grund för beslut enligt 55 § eller 56 § fjärde stycket fiskelagen lagts
ned eller avslutats utan att åtal har väckts, ska den myndighet som meddelat
beslutet snarast underrätta Havs- och vattenmyndigheten om det.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2011:646.

4 Senaste lydelse 2011:646.