SFS 2012:526 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

120526.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft44{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft45{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i djurskyddslagen (1988:534);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 juni 2012.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 i fr�ga om djurskyddslagen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1988:534)</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft13">3 </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels </i>att 1 b, 1 c, 13, 19 a21, 23 och 38 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det i lagen ska inf�ras �tta nya paragrafer, 19 b, 21 a21 e, 22 a</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">och 36 b ��, </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att det i lagen n�rmast efter rubriken �verklagande m.m. ska inf�ras</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">en ny paragraf, 37 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:540px;left:202px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft10">Med f�rs�ksdjur avses djur som anv�nds eller �r avsedda att anv�n-</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">das i djurf�rs�k.</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Med f�rs�ksdjur avses �ven djur som har anv�nts eller har varit avsedda</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">att anv�ndas i djurf�rs�k och som f�rvaras p� en anl�ggning eller i ett annat<br/>f�rvaringsutrymme f�r f�rs�ksdjur.</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:646px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft13">5</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft10">Med djurf�rs�k avses anv�ndning av djur f�r</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. vetenskaplig forskning,<br/>2. sjukdomsdiagnos,<br/>3. utveckling och framst�llning av l�kemedel eller kemiska produkter,<br/>4. undervisning, om anv�ndningen inneb�r att djuret avlivas, uts�tts f�r</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret orsakas eller<br/>riskerar att orsakas lidande, samt</p> <p style="position:absolute;top:771px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">5. andra j�mf�rliga �ndam�l.<br/>Med djurf�rs�k enligt denna lag avses ocks� framst�llning av djur med</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">f�r�ndrad arvsmassa, om gentekniska, kemiska eller andra liknande metoder<br/>anv�nds samt, i de fall djur kan orsakas lidande, bevarande genom avel av en<br/>stam av djur med f�r�ndrad arvsmassa med bibeh�llande av djurens gene-<br/>tiska egenskaper.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:895px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r djur f�rs till slakt och n�r de slaktas ska de skonas fr�n on�digt</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">obehag och lidande. Detsamma g�ller n�r djur avlivas i andra fall.</p> <p style="position:absolute;top:959px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2011/12:138, bet. 2011/12:MJU21, rskr. 2011/12:261.</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010<br/>om skydd av djur som anv�nds f�r vetenskapliga �ndam�l (EUT L 276, 20.10.2010,<br/>s. 33, Celex 32010L0063).</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Lagen omtryckt 2003:1077.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">4 Senaste lydelse 2006:809.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">5 Senaste lydelse 2006:809.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2012:526</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juli 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2012:526</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>19 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:166px;left:313px;white-space:nowrap" class="ft23">6</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r att f� anv�nda, f�da upp, f�rvara eller tillhandah�lla f�rs�ks-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">djur fordras tillst�nd av regeringen eller den myndighet som regeringen be-<br/>st�mmer. Ett tillst�nd f�r �terkallas.</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">I tillst�ndet ska anges <br/>1. den fysiska person som �r innehavare av tillst�ndet eller, om innehava-</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ren �r en juridisk person, en st�llf�retr�dare f�r denne, och</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. de personer som innehar de funktioner som anges i 20 � f�rsta styckena</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">1 och 2.</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid tillst�ndspr�vningen ska s�rskild h�nsyn tas till om den s�kande kan</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">anses l�mplig att bedriva verksamheten och om de anl�ggningar som verk-<br/>samheten ska bedrivas i �r l�mpliga fr�n djurskyddssynpunkt.</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid pr�vning av tillst�nd till uppf�dning av f�rs�ksdjur ska h�nsyn ocks�</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">tas till behovet av s�dana djur.</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>19 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:415px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft20">Den person som avses i 19 a � andra stycket 1 ska se till att verk-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">samheten bedrivs enligt denna lag, de f�reskrifter som har meddelats med<br/>st�d av lagen samt de EU-best�mmelser som kompletteras av lagen.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">ytterligare f�reskrifter eller i det enskilda fallet besluta om uppgifter som ska<br/>genomf�ras enligt f�rsta stycket och om utbildning och kompetens som ska<br/>finnas vid utf�randet av s�dana uppgifter.</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:554px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft23">7</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid verksamhet som avses i 19 a � ska det finnas</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">1. en eller flera f�rest�ndare som ansvarar f�r att bedriva verksamheten,<br/>2. en veterin�r eller, n�r det �r l�mpligare, en annan kvalificerad expert</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">som ger r�d och anvisningar om hur verksamheten ska bedrivas och som bi-<br/>st�r vid behandling av djuren,</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. personal som �r tillr�ckligt stor f�r verksamheten och som har den ut-</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">bildning och kompetens som beh�vs f�r verksamheten, och</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">4. ett djurskyddsorgan som ger r�d till personalen i fr�gor om djurskydd</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">och �vervakar verksamheten fr�n djurskyddssynpunkt.</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">ytterligare f�reskrifter eller i det enskilda fallet besluta om vilka uppgifter<br/>och vilken utbildning och kompetens som en f�rest�ndare, en veterin�r eller<br/>en expert ska ha och om vilken utbildning och kompetens personalen ska ha.</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">ytterligare f�reskrifter om djurskyddsorganets uppgifter och sammans�tt-<br/>ning.</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:854px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft23">8</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">Ut�ver tillst�nd enligt 19 a � kr�vs f�r anv�ndning av djur i ett djur-</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">f�rs�k godk�nnande fr�n etisk synpunkt av en regional djurf�rs�ksetisk<br/>n�mnd innan anv�ndningen p�b�rjas. Vid pr�vningen av ett s�dant �rende<br/>ska f�rs�kets betydelse v�gas mot lidandet f�r djuret.</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rs�ket ska utifr�n graden av lidande hos djuret klassificeras i n�gon av</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">kategorierna terminal, ringa sv�rhet, m�ttlig sv�rhet eller avsev�rd sv�rhet.</p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Senaste lydelse 2007:362.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">7 Senaste lydelse 2007:362.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">8 Senaste lydelse 2007:362.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2012:526</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">En ans�kan om djurf�rs�k f�r bifallas endast om en s�dan anv�ndning av</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">djur kan anses angel�gen fr�n allm�n synpunkt och f�ruts�ttningarna i 19 �<br/>13 �r uppfyllda.</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid pr�vningen av �rendet ska det �ven beslutas om f�rs�ket ska utv�rde-</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ras i efterhand.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">En djurf�rs�ksetisk n�mnd f�r �terkalla ett godk�nnande enligt f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">stycket om djurf�rs�ket inte utf�rs i enlighet med godk�nnandet.</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>21 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">meddela f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft33">1. ans�kan om anv�ndning av djur i djurf�rs�k, och <br/>2. undantag fr�n kravet p� godk�nnande av djurf�rs�k.<br/>Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ytterligare f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft33">1. pr�vningen av ett �rende om godk�nnande av djurf�rs�k, och<br/>2. utv�rderingen i efterhand av godk�nda djurf�rs�k.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>21 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft30">Det ska finnas en central djurf�rs�ksetisk n�mnd som ska</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. pr�va �verklaganden enligt 37 a � f�rsta stycket av en regional djurf�r-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">s�ksetisk n�mnds beslut, och</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">2. utf�ra en s�dan utv�rdering i efterhand som avses i 21 � fj�rde stycket.</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>21 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:556px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft30">Den centrala djurf�rs�ksetiska n�mnden ska best� av en ordf�rande</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">och sex �vriga ledam�ter. Av de �vriga ledam�terna ska fyra ha vetenskap-<br/>lig kompetens och tv� vara lekm�n. En av lekm�nnen ska f�retr�da djur-<br/>skyddsintressen. Ers�ttare f�r ledam�terna f�r utses. </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Ordf�randen och den eller de som utses till ers�ttare f�r ordf�randen ska</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">vara eller ha varit ordinarie domare.</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Ledam�ter och ers�ttare ska utses av regeringen f�r en best�md tid.</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>21 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:697px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft30">Den centrala djurf�rs�ksetiska n�mnden �r beslutf�r n�r ord-</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">f�randen och minst tre ledam�ter med vetenskaplig kompetens och minst en<br/>lekman �r n�rvarande. Ledam�terna med vetenskaplig kompetens ska alltid<br/>vara i flertal, n�r ett �rende avg�rs.</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft33">N�mnden �r beslutf�r med ordf�randen ensam vid<br/>1. f�rberedande �tg�rd,<br/>2. r�ttelse av skrivfel, r�knefel eller liknande f�rbiseende,<br/>3. annat beslut som inte inneb�r n�got slutligt avg�rande av ett �rende,</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">och </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft33">4. pr�vning av en fr�ga om avvisning eller avskrivning av ett �rende.<br/>Ordf�randen f�r �verl�mna s�dana uppgifter som avses i andra stycket till</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">en f�redragande vid n�mnden.</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>21 e �</b></p> <p style="position:absolute;top:927px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer medde-</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">lar ytterligare f�reskrifter om den centrala djurf�rs�ksetiska n�mnden.</p> <p style="position:absolute;top:980px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>22 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:980px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft30">Den som f�ngar f�rs�ksdjur som �r viltlevande ska ha den ut-</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">bildning och kompetens som kr�vs f�r uppgiften. Vid inf�ngandet ska meto-<br/>der anv�ndas som inte uts�tter djuren f�r on�digt lidande. </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2012:526</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft42">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft42">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">f�reskrifter om s�dan utbildning och kompetens och s�dana metoder som av-<br/>ses i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:237px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft42">9</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft40">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">dela f�reskrifter om att den som f�der upp, f�rvarar, tillhandah�ller eller<br/>anv�nder f�rs�ksdjur ska</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft46">1. m�rka djuren,<br/>2. uppr�tta instruktioner f�r verksamheten, och<br/>3. f�ra anteckningar och l�mna upplysningar om verksamheten och dju-</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">ren.</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>36 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:380px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft40">Till b�ter d�ms den som upps�tligen eller av oaktsamhet bryter mot</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">en f�reskrift som har meddelats med st�d av 22 a � andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft46">Om g�rningen �r ringa ska den inte medf�ra ansvar.<br/>Om g�rningen �r belagd med samma eller str�ngare straff i brottsbalken,</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">ska den inte medf�ra ansvar enligt denna paragraf.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>37 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft40">En regional djurf�rs�ksetisk n�mnds beslut i ett �rende om godk�n-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">nande av anv�ndning av djur i djurf�rs�k och om �terkallelse av ett s�dant<br/>godk�nnande f�r �verklagas till den centrala djurf�rs�ksetiska n�mnd som<br/>anges i 21 c �.</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Den centrala djurf�rs�ksetiska n�mndens beslut f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>38 �</b></p> <p style="position:absolute;top:590px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft42">10</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft40">En statlig f�rvaltningsmyndighets beslut i ett enskilt fall f�r, i andra</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">fall �n vad som s�gs i 37 a �, �verklagas till allm�n f�rvaltningsdomstol, om<br/>det har meddelats</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft46">1. enligt denna lag,<br/>2. enligt de f�reskrifter som meddelats med st�d av lagen, eller<br/>3. enligt de EU-best�mmelser som kompletteras av lagen.<br/>Detsamma g�ller beslut som har meddelats av en officiell veterin�r som</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">f�rordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterin�rer.</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Den myndighet som f�rordnat den officiella veterin�ren ska f�ra det all-</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">m�nnas talan hos allm�n f�rvaltningsdomstol. </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft46">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.<br/>Andra beslut av en statlig f�rvaltningsmyndighet f�r �verklagas hos reger-</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">ingen.</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft46">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2013.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r beslut av en djurf�rs�ksetisk</p> <p style="position:absolute;top:875px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">n�mnd som �verklagats f�re den 1 januari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:910px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:946px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:963px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft46">Mats Wiberg<br/>(Landsbygdsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">9 Senaste lydelse 2007:362.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">10 Senaste lydelse 2009:1256.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i djurskyddslagen (1988:534);

utf�rdad den 28 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 i fr�ga om djurskyddslagen

(1988:534)

3

dels att 1 b, 1 c, 13, 19 a21, 23 och 38 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen ska inf�ras �tta nya paragrafer, 19 b, 21 a21 e, 22 a

och 36 b ��,

dels att det i lagen n�rmast efter rubriken �verklagande m.m. ska inf�ras

en ny paragraf, 37 a �, av f�ljande lydelse.

1 b �

4

Med f�rs�ksdjur avses djur som anv�nds eller �r avsedda att anv�n-

das i djurf�rs�k.

Med f�rs�ksdjur avses �ven djur som har anv�nts eller har varit avsedda

att anv�ndas i djurf�rs�k och som f�rvaras p� en anl�ggning eller i ett annat
f�rvaringsutrymme f�r f�rs�ksdjur.

1 c �

5

Med djurf�rs�k avses anv�ndning av djur f�r

1. vetenskaplig forskning,
2. sjukdomsdiagnos,
3. utveckling och framst�llning av l�kemedel eller kemiska produkter,
4. undervisning, om anv�ndningen inneb�r att djuret avlivas, uts�tts f�r

operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret orsakas eller
riskerar att orsakas lidande, samt

5. andra j�mf�rliga �ndam�l.
Med djurf�rs�k enligt denna lag avses ocks� framst�llning av djur med

f�r�ndrad arvsmassa, om gentekniska, kemiska eller andra liknande metoder
anv�nds samt, i de fall djur kan orsakas lidande, bevarande genom avel av en
stam av djur med f�r�ndrad arvsmassa med bibeh�llande av djurens gene-
tiska egenskaper.

13 �

N�r djur f�rs till slakt och n�r de slaktas ska de skonas fr�n on�digt

obehag och lidande. Detsamma g�ller n�r djur avlivas i andra fall.

1 Prop. 2011/12:138, bet. 2011/12:MJU21, rskr. 2011/12:261.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010
om skydd av djur som anv�nds f�r vetenskapliga �ndam�l (EUT L 276, 20.10.2010,
s. 33, Celex 32010L0063).

3 Lagen omtryckt 2003:1077.

4 Senaste lydelse 2006:809.

5 Senaste lydelse 2006:809.

SFS 2012:526

Utkom fr�n trycket
den 10 juli 2012

background image

2

SFS 2012:526

19 a �

6

F�r att f� anv�nda, f�da upp, f�rvara eller tillhandah�lla f�rs�ks-

djur fordras tillst�nd av regeringen eller den myndighet som regeringen be-
st�mmer. Ett tillst�nd f�r �terkallas.

I tillst�ndet ska anges
1. den fysiska person som �r innehavare av tillst�ndet eller, om innehava-

ren �r en juridisk person, en st�llf�retr�dare f�r denne, och

2. de personer som innehar de funktioner som anges i 20 � f�rsta styckena

1 och 2.

Vid tillst�ndspr�vningen ska s�rskild h�nsyn tas till om den s�kande kan

anses l�mplig att bedriva verksamheten och om de anl�ggningar som verk-
samheten ska bedrivas i �r l�mpliga fr�n djurskyddssynpunkt.

Vid pr�vning av tillst�nd till uppf�dning av f�rs�ksdjur ska h�nsyn ocks�

tas till behovet av s�dana djur.

19 b �

Den person som avses i 19 a � andra stycket 1 ska se till att verk-

samheten bedrivs enligt denna lag, de f�reskrifter som har meddelats med
st�d av lagen samt de EU-best�mmelser som kompletteras av lagen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

ytterligare f�reskrifter eller i det enskilda fallet besluta om uppgifter som ska
genomf�ras enligt f�rsta stycket och om utbildning och kompetens som ska
finnas vid utf�randet av s�dana uppgifter.

20 �

7

Vid verksamhet som avses i 19 a � ska det finnas

1. en eller flera f�rest�ndare som ansvarar f�r att bedriva verksamheten,
2. en veterin�r eller, n�r det �r l�mpligare, en annan kvalificerad expert

som ger r�d och anvisningar om hur verksamheten ska bedrivas och som bi-
st�r vid behandling av djuren,

3. personal som �r tillr�ckligt stor f�r verksamheten och som har den ut-

bildning och kompetens som beh�vs f�r verksamheten, och

4. ett djurskyddsorgan som ger r�d till personalen i fr�gor om djurskydd

och �vervakar verksamheten fr�n djurskyddssynpunkt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

ytterligare f�reskrifter eller i det enskilda fallet besluta om vilka uppgifter
och vilken utbildning och kompetens som en f�rest�ndare, en veterin�r eller
en expert ska ha och om vilken utbildning och kompetens personalen ska ha.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

ytterligare f�reskrifter om djurskyddsorganets uppgifter och sammans�tt-
ning.

21 �

8

Ut�ver tillst�nd enligt 19 a � kr�vs f�r anv�ndning av djur i ett djur-

f�rs�k godk�nnande fr�n etisk synpunkt av en regional djurf�rs�ksetisk
n�mnd innan anv�ndningen p�b�rjas. Vid pr�vningen av ett s�dant �rende
ska f�rs�kets betydelse v�gas mot lidandet f�r djuret.

F�rs�ket ska utifr�n graden av lidande hos djuret klassificeras i n�gon av

kategorierna terminal, ringa sv�rhet, m�ttlig sv�rhet eller avsev�rd sv�rhet.

6 Senaste lydelse 2007:362.

7 Senaste lydelse 2007:362.

8 Senaste lydelse 2007:362.

background image

3

SFS 2012:526

En ans�kan om djurf�rs�k f�r bifallas endast om en s�dan anv�ndning av

djur kan anses angel�gen fr�n allm�n synpunkt och f�ruts�ttningarna i 19 �
13 �r uppfyllda.

Vid pr�vningen av �rendet ska det �ven beslutas om f�rs�ket ska utv�rde-

ras i efterhand.

En djurf�rs�ksetisk n�mnd f�r �terkalla ett godk�nnande enligt f�rsta

stycket om djurf�rs�ket inte utf�rs i enlighet med godk�nnandet.

21 a �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r

meddela f�reskrifter om

1. ans�kan om anv�ndning av djur i djurf�rs�k, och
2. undantag fr�n kravet p� godk�nnande av djurf�rs�k.
Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

ytterligare f�reskrifter om

1. pr�vningen av ett �rende om godk�nnande av djurf�rs�k, och
2. utv�rderingen i efterhand av godk�nda djurf�rs�k.

21 b �

Det ska finnas en central djurf�rs�ksetisk n�mnd som ska

1. pr�va �verklaganden enligt 37 a � f�rsta stycket av en regional djurf�r-

s�ksetisk n�mnds beslut, och

2. utf�ra en s�dan utv�rdering i efterhand som avses i 21 � fj�rde stycket.

21 c �

Den centrala djurf�rs�ksetiska n�mnden ska best� av en ordf�rande

och sex �vriga ledam�ter. Av de �vriga ledam�terna ska fyra ha vetenskap-
lig kompetens och tv� vara lekm�n. En av lekm�nnen ska f�retr�da djur-
skyddsintressen. Ers�ttare f�r ledam�terna f�r utses.

Ordf�randen och den eller de som utses till ers�ttare f�r ordf�randen ska

vara eller ha varit ordinarie domare.

Ledam�ter och ers�ttare ska utses av regeringen f�r en best�md tid.

21 d �

Den centrala djurf�rs�ksetiska n�mnden �r beslutf�r n�r ord-

f�randen och minst tre ledam�ter med vetenskaplig kompetens och minst en
lekman �r n�rvarande. Ledam�terna med vetenskaplig kompetens ska alltid
vara i flertal, n�r ett �rende avg�rs.

N�mnden �r beslutf�r med ordf�randen ensam vid
1. f�rberedande �tg�rd,
2. r�ttelse av skrivfel, r�knefel eller liknande f�rbiseende,
3. annat beslut som inte inneb�r n�got slutligt avg�rande av ett �rende,

och

4. pr�vning av en fr�ga om avvisning eller avskrivning av ett �rende.
Ordf�randen f�r �verl�mna s�dana uppgifter som avses i andra stycket till

en f�redragande vid n�mnden.

21 e �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer medde-

lar ytterligare f�reskrifter om den centrala djurf�rs�ksetiska n�mnden.

22 a �

Den som f�ngar f�rs�ksdjur som �r viltlevande ska ha den ut-

bildning och kompetens som kr�vs f�r uppgiften. Vid inf�ngandet ska meto-
der anv�ndas som inte uts�tter djuren f�r on�digt lidande.

background image

4

SFS 2012:526

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om s�dan utbildning och kompetens och s�dana metoder som av-
ses i f�rsta stycket.

23 �

9

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om att den som f�der upp, f�rvarar, tillhandah�ller eller
anv�nder f�rs�ksdjur ska

1. m�rka djuren,
2. uppr�tta instruktioner f�r verksamheten, och
3. f�ra anteckningar och l�mna upplysningar om verksamheten och dju-

ren.

36 b �

Till b�ter d�ms den som upps�tligen eller av oaktsamhet bryter mot

en f�reskrift som har meddelats med st�d av 22 a � andra stycket.

Om g�rningen �r ringa ska den inte medf�ra ansvar.
Om g�rningen �r belagd med samma eller str�ngare straff i brottsbalken,

ska den inte medf�ra ansvar enligt denna paragraf.

37 a �

En regional djurf�rs�ksetisk n�mnds beslut i ett �rende om godk�n-

nande av anv�ndning av djur i djurf�rs�k och om �terkallelse av ett s�dant
godk�nnande f�r �verklagas till den centrala djurf�rs�ksetiska n�mnd som
anges i 21 c �.

Den centrala djurf�rs�ksetiska n�mndens beslut f�r inte �verklagas.

38 �

10

En statlig f�rvaltningsmyndighets beslut i ett enskilt fall f�r, i andra

fall �n vad som s�gs i 37 a �, �verklagas till allm�n f�rvaltningsdomstol, om
det har meddelats

1. enligt denna lag,
2. enligt de f�reskrifter som meddelats med st�d av lagen, eller
3. enligt de EU-best�mmelser som kompletteras av lagen.
Detsamma g�ller beslut som har meddelats av en officiell veterin�r som

f�rordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterin�rer.

Den myndighet som f�rordnat den officiella veterin�ren ska f�ra det all-

m�nnas talan hos allm�n f�rvaltningsdomstol.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.
Andra beslut av en statlig f�rvaltningsmyndighet f�r �verklagas hos reger-

ingen.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2013.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r beslut av en djurf�rs�ksetisk

n�mnd som �verklagats f�re den 1 januari 2013.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

9 Senaste lydelse 2007:362.

10 Senaste lydelse 2009:1256.

;