SFS 2012:527 Förordning om ändring i förordningen (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

120527.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1386) om
verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård;

utfärdad den 28 juni 2012.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 14 § och rubriken närmast före

3 kap. 14 § förordningen (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso-
och sjukvård ska ha följande lydelse.

3 kap.

Behörighet genom särskilt tillstånd

14 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om särskilt tillstånd att i den

utsträckning som anges i varje särskilt fall utöva yrke som veterinär, djur-
sjukskötare eller hovslagare när det saknas förutsättningar för legitimation
enligt 3 kap. 1 § första stycket lagen (2009:302) om verksamhet inom
djurens hälso- och sjukvård eller godkännande enligt 3 kap. 5 § första
stycket samma lag.

Jordbruksverket får vidare meddela föreskrifter om att den som har legiti-

mation enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska kunna få ett särskilt till-
stånd att i den utsträckning som anges i varje särskilt fall utöva verksamhet
inom djurens hälso- och sjukvård när det saknas förutsättningar för godkän-
nande enligt 3 kap. 6 § lagen om verksamhet inom djurens hälso- och
sjukvård.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

SFS 2012:527

Utkom från trycket
den 10 juli 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012