SFS 2012:528 Förordning om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder

120528.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1345) om
statsbidrag vid vissa studier för personer med
funktionshinder;

utfärdad den 5 juli 2012.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2007:1345) om statsbidrag

vid vissa studier för personer med funktionshinder ska ha följande lydelse.

6 §

1

Statsbidrag för utbildning ska lämnas med ett belopp per dag eller per

timme som är lika för alla bidragsmottagare. Ett bidrag som lämnas per
timme ska motsvara en åttondel av det bidrag som lämnas per dag.

Statsbidrag enligt 4 § 3 får lämnas till en studerande med högst 9 700

kronor per månad.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2012.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag till studerande som

har påbörjat eller antagits till en utbildning före ikraftträdandet, dock längst
till och med den 31 augusti 2015.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:243.

SFS 2012:528

Utkom från trycket
den 17 juli 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012