SFS 2012:529 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

120529.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 12 juli 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)

1 att

punkten 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen
(2006:1054) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.

4.

2 För sökande som före den 1 januari 2010 uppfyller kraven på grund-

läggande behörighet för tillträde till grundläggande högskoleutbildning eller
utbildning som påbörjas på grundnivå ska motsvarande äldre bestämmelser
tillämpas i stället för de nya punkterna 4–7 och 9 i bilaga 3. Betyg i kurser
enligt de ämnesplaner som gäller i gymnasieskolan från och med den 1 juli
2011 och i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå från och med den
1 juli 2012 ska dock inte räknas med i det sammanlagda betygsvärdet eller
betygspoängen i de fall betygen inte

– ingår i slutbetyget eller en motsvarighet till slutbetyget från äldre utbild-

ning i gymnasieskolan eller äldre statlig eller kommunal vuxenutbildning,
eller

– utgör särskild behörighet till den sökta utbildningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Anders Lindgren
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

2 Senaste lydelse 2008:433.

SFS 2012:529

Utkom från trycket
den 24 juli 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012