SFS 2012:530 Förordning om ändring i förordningen (2007:1431) med instruktion för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

120530.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1431) med
instruktion för Forskningsrådet för arbetsliv och
socialvetenskap;

utfärdad den 12 juli 2012.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2007:1431) med instruktion

för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap ska ha följande
lydelse.

8 §

1

Sju ledamöter i styrelsen och deras ersättare utses enligt förordningen

(2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd. Ord-
föranden samt fem ledamöter och fem ersättare till dessa utses av regeringen.
Styrelsen för forskningsrådet utser vice ordförande inom sig.

Om det uppstår en vakans för en ledamot eller ersättare som utses genom

elektorsförfarande, utser regeringen för återstående delen av mandatperioden
en ny ledamot eller ersättare efter förslag från forskningsrådet.

Ordföranden och övriga ledamöter samt ersättare utses för tre år. Ingen

ledamot eller ersättare får utses för mer än två mandatperioder i följd.

Denna förordning träder i kraft den 7 augusti 2012.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Angela Öst
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:1275.

SFS 2012:530

Utkom från trycket
den 24 juli 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012