SFS 2012:531 Förordning om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

120531.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1091) om
assistansersättning;

utfärdad den 12 juli 2012.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (1993:1091) om assistanser-

sättning ska ha följande lydelse.

5 §

1

Schablonbeloppet för assistansersättning enligt 51 kap. 11 § första

stycket socialförsäkringsbalken ska för år 2013 vara 275 kronor per timme.

Försäkringskassan ska senast den 1 mars varje år lämna regeringen förslag

till schablonbelopp för det kommande året. Försäkringskassan ska dessför-
innan höra Sveriges Kommuner och Landsting i frågan.

Belopp som fastställs enligt 51 kap. 11 § andra stycket socialförsäkrings-

balken avrundas till närmaste krontal eller, om det slutar på 50 öre, till när-
maste högre krontal.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013. Äldre föreskrifter gäl-

ler fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Angela Öst
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:790.

SFS 2012:531

Utkom från trycket
den 24 juli 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012