SFS 2012:534 Förordning om ändring i förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare

120534.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:407) om
ersättning till vissa nyanlända invandrare;

utfärdad den 12 juli 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:407) om ersättning

till vissa nyanlända invandrare

dels att 2 kap. 5 § ska upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 3 § ska ha följande lydelse.

2 kap.

3 §

Om den nyanlände har ett förvärvsarbete som omfattas av etablerings-

planen enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare, lämnas etableringsersättning enligt 2 § endast i den omfattning
som den nyanlände inte förvärvsarbetar.

Etableringsersättning lämnas dock för förvärvsarbete som omfattas av

etableringsplanen under en tid av sammanlagt högst sex månader.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Helena Levin
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2012:534

Utkom från trycket
den 24 juli 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012