SFS 2012:535 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

120535.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 12 juli 2012.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 12 § och 11 kap. 10 § trafikförordningen

(1998:1276) ska ha följande lydelse.

4 kap.

12 §

1

På vägar som inte är enskilda får motordrivna fordon eller därtill

kopplade fordon föras endast om de värden för respektive bärighetsklass
som anges nedan inte överskrids.

1 Senaste lydelse 2008:1109.

BK1

BK2

BK3

1. Axeltryck

a. Axel som inte är drivande

10 ton

10 ton

8 ton

b. Drivande axel

11,5 ton

10 ton

8 ton

2. Boggitryck

a. Avståndet mellan axlarna är
mindre än 1,0 meter

11,5 ton

11,5 ton

11,5 ton

b. Avståndet mellan axlarna är
1,0 meter eller större men inte
1,3 meter

16 ton

16 ton

12 ton

c. Avståndet mellan axlarna är
1,3 meter eller större men inte
1,8 meter

18 ton

16 ton

12 ton

d. Avståndet mellan axlarna är
1,3 meter eller större men inte
1,8 meter och drivaxeln är
försedd med dubbelmonterade
hjul och luftfjädring eller lik-
värdig fjädring, eller driv-
axlarna är försedda med
dubbelmonterade hjul och
vikten inte överstiger
9,5 ton på någon av axlarna

19 ton

16 ton

12 ton

SFS 2012:535

Utkom från trycket
den 24 juli 2012

background image

2

SFS 2012:535

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att fordon eller fordonståg

får föras trots att de värden som anges i första stycket överskrids. Föreskrif-
terna ska vara förenade med sådana villkor i fråga om förandet och fordonets
konstruktion och utrustning att trafiksäkerheten inte äventyras. Föreskrif-
terna får begränsas till en viss väg eller ett visst vägnät.

11 kap.

10 §

2

Bestämmelserna om färdhastighet i 3 kap. 17 §, 4 kap. 20 § och

9 kap. 1 § första stycket 6 samt sådana föreskrifter om färdhastighet som har
meddelats med stöd av 3 kap. 17 §, 10 kap. 1 eller 14 § gäller inte när ett for-
don används

1. vid brådskande utryckning för räddningstjänst eller sjuktransport enligt

6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

2. i brådskande yrkesutövning av polis- eller tullpersonal, personal vid

Kustbevakningen, läkare, sjuksköterska, barnmorska, veterinär eller perso-
nal inom Kriminalvården, eller

3. i andra jämförliga trängande fall.
Bestämmelserna om färdhastighet i 4 kap. 21 § första meningen gäller inte

när fordonet används i brådskande yrkesutövning av polispersonal.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2012.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Susanna Broms
(Näringsdepartementet)

BK1

BK2

BK3

e. Avståndet mellan axlarna
är 1,8 meter eller större

20 ton

16 ton

12 ton

3. Trippelaxeltryck

a. Avståndet mellan de yttre
axlarna är mindre än 2,6 meter

21 ton

20 ton

13 ton

b. Avståndet mellan de yttre
axlarna är 2,6 meter eller större

24 ton

22 ton

13 ton

4. Bruttovikt av fordon och
fordonståg

a. Fordon på hjul

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

b. Fordon på band

24 ton

18 ton

18 ton

c. Fordon på medar

18 ton

18 ton

18 ton

2 Senaste lydelse 2011:178.