SFS 2012:536 Lag om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m.

120536.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt
för Sveriges exportråd beträffande
handelssekreterare m.m.;

utfärdad den 12 juli 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1–3 §§ lagen (1975:490) om beslu-

tanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m. samt
rubriken till lagen ska ha följande lydelse.

Lag (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges export- och
investeringsråd beträffande handelssekreterare m.m.

1 §

2

Enligt de närmare föreskrifter regeringen beslutar får Sveriges export-

och investeringsråd

1. planera och leda handelssekreterarnas verksamhet,
2. besluta om handelssekreterares anställnings- och arbetsvillkor, i den

mån dessa inte bestäms genom avtal eller det enligt särskilda bestämmelser
är en myndighet som har beslutanderätt, dock inte i frågor om tillsättning av
eller skiljande från tjänst, eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstäng-
ning eller läkarundersökning,

3. besluta om statliga bidrag till språkutbildning med inriktning på affärs-

språk.

Vid utövande av en befogenhet som rådet har enligt första stycket, ska

rådet i sak tillämpa de föreskrifter som skulle gälla för en statlig förvalt-
ningsmyndighet i motsvarande fall.

2 §

3

Förvaltningslagen (1986:223) ska tillämpas vid handläggning av ären-

den hos Sveriges export- och investeringsråd enligt 1 §.

Beslut i sådana ärenden får överklagas hos regeringen, om något annat

inte följer av

– lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att

pröva vissa mål,

– lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,
– andra föreskrifter.

1 Prop. 2011/12:92, bet. 2011/12:NU23, rskr. 2011/12:265.

2 Senaste lydelse 1981:630.

3 Senaste lydelse 1988:1563.

SFS 2012:536

Utkom från trycket
den 24 juli 2012

background image

2

SFS 2012:536

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

3 §

4

Vad någon i samband med Sveriges export- och investeringsråds be-

fattning med handelssekreterares verksamhet eller på grund av uppdrag hos
rådet har fått veta om enskilda företags eller sammanslutningars affärs- eller
driftförhållanden får han eller hon inte obehörigen yppa eller utnyttja.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. För sådant som någon har erfarit med anledning av Sveriges exportråds

verksamhet gäller dock 3 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

EWA BJÖRLING

Anders Rönquist
(Utrikesdepartementet)

4 Senaste lydelse 1979:1076.