SFS 2012:537 Förordning om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

120537.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:1303) om
krigsmateriel;

utfärdad den 5 juli 2012.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1992:1303) om

krigsmateriel1 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012.

På regeringens vägnar

EWA BJÖRLING

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1997:690.

SFS 2012:537
Utkom från trycket
den 24 juli 2012

background image

2

SFS 2012:537

Bilaga2

A. Förteckning över krigsmateriel och tekniskt bistånd enligt
lagen (1992:1300) om krigsmateriel

Anm. 1: Tekniskt bistånd utgör den teknik som anges i ML22 med tillhö-

rande definitioner av termerna ”teknik”, ”erfordras”, ”utveckling”, ”pro-
duktion”, ”användning”, ”allmänt tillgänglig” och ”grundforskning” (se
″B. Definitioner av termer som används i A. Förteckning över krigsmateriel
och tekniskt bistånd enligt lagen [1992:1300] om krigsmateriel″).

Anm. 2: Förteckningen överensstämmer under ”a)” med bilagan till Eu-

ropaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om för-
enkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom ge-
menskapen, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2012/10/EU av
den 22 mars 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/43/EG vad gäller förteckningen över försvarsrelaterade produkter.
Sist i förteckningen, under ”b)”, förtecknas sådan krigsmateriel som inte
finns angiven i bilagan till direktiv 2009/43/EG men som Sverige vill ha un-
der kontroll.

Anm. 3: Termer inom citattecken finns definierade. Se ”B. Definitioner av

termer som används i A. Förteckning över krigsmateriel och tekniskt bistånd
enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel”.

Anm. 4: Kemikalierna är i vissa fall förtecknade efter namn och CAS-

nummer. Kemikalier med samma strukturformel (inklusive hydrater) omfat-
tas oavsett namn eller CAS-nummer. CAS-nummer anges för att underlätta
kontrollen av en särskild kemikalie eller kemisk blandning oavsett nomen-
klatur. CAS-nummer kan inte användas som enda identifiering, eftersom
några former av de förtecknade kemikalierna har olika CAS-nummer, och
blandningar som innehåller en förtecknad kemikalie kan också ha olika
CAS-nummer.

a)

ML1 Slätborrade vapen med en kaliber som understiger 20 mm, andra
vapen och automatvapen med en kaliber på högst 12,7 mm (0,50 tum)
samt tillbehör, enligt följande, och särskilt utformade komponenter för
dessa vapen:

a) Gevär, karbiner, revolvrar, pistoler, k-pistar och kulsprutor:

Not: ML1 a omfattar inte följande:

1. Musköter, gevär och karbiner tillverkade före 1938.

2. Reproduktioner av musköter, gevär och karbiner där originalen tillver-

kades före 1890.

2 Senaste lydelse 2011:850.

background image

3

SFS 2012:537

3. Revolvrar, pistoler och kulsprutor tillverkade före 1890 samt reproduk-

tioner av dessa.

b) Slätborrade vapen enligt följande:

1. Slätborrade vapen som utformats speciellt för militär användning.

2. Övriga slätborrade vapen enligt följande:

a) Helautomatiska.

b) Halvautomatiska eller med pumpverkan.

c) Vapen för hylslös ammunition.

d) Ljuddämpare, särskilda vapenstöd, magasin, vapensikten och flamdäm-

pare för vapen enligt ML1 a, ML1 b eller ML1 c.

Not 1: ML1 omfattar inte slätborrade sport- och jaktvapen. Dessa vapen

får dock inte vara särskilt utformade för militär användning eller vara hel-
automatiska
.

Not 2: ML1 omfattar inte skjutvapen som utformats särskilt för blind am-

munition och skjutvapen som inte fungerar med ammunition enligt ML3.

Not 3: ML1 omfattar inte vapen som använder hylsammunition med asym-

metriskt placerad tändhatt som inte är helautomatiska.

Not 4: ML1 d omfattar inte optiska vapensikten som saknar elektronisk

bildhantering med högst fyra gångers förstoring, under förutsättning att de
inte särskilt har utformats för militär användning
.

ML2 Slätborrade vapen med en kaliber på minst 20 mm, andra vapen
eller utrustning med en kaliber som överstiger 12,7 mm (0,50 tum),
kastare samt tillbehör, enligt följande, liksom särskilt utformade
komponenter för dessa vapen:

a) Skjutvapen, haubitsar, kanoner, granatkastare, pansarvärnsvapen, pro-

jektilutskjutningsanordningar, militära eldkastare, gevär, rekyllösa vapen,
slätborrade vapen och signaturdämpande anordningar för dessa.

Not 1: ML2 a omfattar injektorer, doseringsapparater, förrådstankar och

andra komponenter som utformats särskilt för användning med flytande
drivladdningar för utrustning enligt ML2 a
.

Not 2: ML2 a omfattar inte följande vapen:

1. Musköter, gevär och karbiner tillverkade före 1938.

2. Reproduktioner av musköter, gevär och karbiner där originalen tillver-

kades före 1890.

background image

4

SFS 2012:537

Not 3: ML2 a omfattar inte bärbara projektilutskjutningsanordningar som

utformats särskilt för att skjuta ut bundna projektiler utan högexplosiv
sprängladdning eller kommunikationsförbindelser, med högst 500 meters
räckvidd
.

b) Kastare eller generatorer för rök, gas eller pyroteknik, särskilt utfor-

made eller modifierade för militär användning.

Not: ML2 b omfattar inte signalpistoler.

c) Vapensikten och siktesbaser som har samtliga följande egenskaper:

1. Särskilt utformade för militär användning.

2. Särskilt utformade för vapen enligt ML2 a.

d) Lavetter, särskilt utformade för vapen enligt ML2 a.

ML3 Ammunition och temperingsdon enligt följande samt särskilt
utformade komponenter för sådana:

a) Ammunition för vapen enligt ML1, ML2 eller ML12.

b) Temperingsdon som är särskilt utformade för ammunition enligt ML3 a.

Not 1: Särskilt utformade komponenter enligt ML3 omfattar följande:

a) Metall- eller plastkomponenter, t.ex. tändhattar, kulhylsor, ammuni-

tionsband, gördlar och metalldelar till ammunition.

b) Säkrings- och armeringsanordningar, tändrör, sensorer och detone-

ringsanordningar.

c) Engångs högeffektkällor.

d) Laddningshylsor.

e) Substridsdelar, inbegripet bombkapslar, minkapslar och slutfasstyrda

projektiler.

Not 2: ML3 a omfattar inte lös ammunition (blank star), kammarammuni-

tion eller blind ammunition.


Not 3: ML3 a omfattar inte patroner som är särskilt utformade för något

av följande syften:

a) Signalering,

b) Skrämma bort fåglar, eller

c) Tända gasflamman vid en oljekälla.

background image

5

SFS 2012:537

ML4 Bomber, torpeder, raketer, missiler, andra anordningar och
laddningar med sprängverkan samt tillhörande utrustning och
tillbehör, enligt följande, och särskilt utformade komponenter för
sådana:

Anm. 1: Beträffande utrustning för styrning och navigering, se ML11.

Anm. 2: Beträffande skyddssystem för flygplan mot robotar, se ML4 c.

a) Bomber, torpeder, granater, rökbehållare, raketer, minor, missiler,

sjunkbomber, sprängladdningar, sprängbomber, sprängutrustning, ”pyrotek-
niska anordningar”, patroner och simulatorer (dvs. utrustning som simulerar
någon av dessa produkters egenskaper), som särskilt utformats för militär
användning.

Not: ML4 a omfattar följande:

1. Rökgranater, brandbomber och sprängladdningar.

2. Raketdysor och noskoner för återinträde i atmosfären.

b) Utrustning som har samtliga följande egenskaper:

1. Särskilt utformade för militär användning.

2. Särskilt utformad för aktiviteter kopplade till något av följande:

a) utrustning enligt ML4 a, eller

b) improviserade sprängladdningar.

Teknisk anmärkning:

I ML4.b.2 avses med ’aktiviteter’ hantering, avfyrning, läggning, övervak-

ning, avlossning, detonering, aktivering, strömförsörjning med engångsef-
fekt, vilseledning, störning, svepning, detektering, utslagning eller bortskaf-
fande
.

Not 1: ML4 b omfattar följande:

1. Mobil kondenseringsanordning för flytande gas med en produktions

kapacitet på minst 1 000 kg flytande gas per dag.

2. Osänkbar elektriskt ledande kabel för svepning av magnetminor.

Not 2: ML4 b omfattar inte bärbar utrustning som enbart används för att

upptäcka metallföremål och som inte gör skillnad på minor och andra me-
tallföremål
.

c) Skyddssystem för flygplan mot robotar.

background image

6

SFS 2012:537

Not: ML4 c omfattar inte skyddssystem för flygplan mot robotar som har

samtliga följande egenskaper:

a) De har som robotvarningssensorer, antingen

1. passiva sensorer med en maximal respons på 100–400 nm, eller

2. aktiva robotvarningssensorer med pulsad doppler.

b) De har motmedelskastarsystem.

c) Facklor med såväl synlig som infraröd signatur, i syfte att vilseleda

luftvärnsrobotar.

d) De är installerade på ett ”civilt luftfartyg” och har samtliga följande

egenskaper:

1. Skyddssystemet för flygplan mot robotar fungerar endast i ett visst ”ci-

vilt luftfartyg” i vilket det specifika systemet är installerat och för vilket det
har utfärdats antingen

a) ett civilt typcertifikat, eller

b) ett likvärdigt dokument som erkänns av Internationella civila luftfarts-

organisationen (Icao).

2. I skyddssystemet för flygplan mot robotar används ett skydd för att för-

hindra obehörigt tillträde till ”programvara”.

3. I skyddssystemet för flygplan mot robotar ingår en aktiv mekanism som

hindrar systemet från att fungera om det förflyttas från det ”civila luftfar-
tyg” i vilket det installerats
.

ML5 Eldlednings-, övervaknings- och varningsutrustning samt
relaterade system, utrustning för försök och skottställning samt
motmedelsutrustning, enligt följande, som utformats särskilt för militär
användning samt komponenter och tillbehör som utformats särskilt för
dessa:

a) Vapensikten, bombsiktesdatorer, riktmedel och eldledningsutrustning.

b) Målfångnings-, målangivnings-, avståndsmätnings-, övervaknings- el-

ler målföljningssystem; detekterings-, datafusions-, igenkännings- eller
identifieringsutrustning samt utrustning för sensorintegration.

c) Motmedelsutrustning för utrustning enligt ML5 a eller b.

Not: I ML5 c avses med motmedelsutrustning även detekteringsutrustning.

d) Utrustning för fältförsök eller skottställning som särskilt utformats för

utrustning enligt ML5 a, ML5 b eller ML5 c.

background image

7

SFS 2012:537

ML6 Markfordon och komponenter enligt följande:

Anm.: Beträffande utrustning för styrning och navigering, se ML11.

a) Markfordon och komponenter för sådana, särskilt utformade eller mo-

difierade för militär användning.

Teknisk anmärkning

I ML6 a avses med markfordon även släpvagnar.

b) Andra markfordon och komponenter enligt följande:

1. Allhjulsdrivna fordon som kan användas i terräng, som har tillverkats

av eller utrustats med material eller komponenter som ger ballistiskt skydd
upp till nivå III (NIJ 0108.01, september 1985, eller jämförbar nationell
standard) eller bättre.

2. Komponenter som har samtliga följande egenskaper:

a) Särskilt utformade för fordon enligt ML6 b 1.

b) Ger ballistiskt skydd upp till nivå III (NIJ 0108.01, september 1985, el-

ler jämförbar nationell standard) eller bättre.

Anm.: Se även ML13 a.

Not 1: ML6 a omfattar följande:

a) Stridsvagnar och andra militära bestyckade fordon och militära fordon

med lavetter eller utrustning för minläggning eller avfyrning av vapen enligt
ML4
.

b) Pansarfordon.

c) Amfibiefordon och fordon för vadning på djupt vatten.

d) Bärgningsfordon och fordon för bogsering eller transport av ammuni-

tion eller vapensystem och tillhörande lastningsutrustning.

Not 2: Modifiering av ett markfordon för militär användning enligt ML6 a

innebär en ändring av konstruktionen eller en elektrisk eller en mekanisk
ändring som omfattar en eller flera komponenter som är särskilt utformade
för militär användning. Dessa komponenter omfattar följande:

a) Skydd för luftfyllda däck som utformats särskilt för att vara skottsäkra.

b) Pansarskydd för viktiga delar, (t.ex. bränsletankar eller kupéutrym-

men).

background image

8

SFS 2012:537

c) Särskilda förstärkningar eller lavetter för vapen.

d) Avskärmad belysning.

Not 3: ML6 omfattar inte civila bilar eller lastbilar som utformats eller

modifierats för penning- eller värdetransport och som har pansarskydd eller
ballistiskt skydd
.

ML7 Kemiska eller biologiska toxiska agens, ”agens för
kravallhantering”, radioaktiva material, tillhörande utrustning,
komponenter och material enligt följande:

a) Biologiska agens eller radioaktiva material ”anpassade för användning i

krig” för att åstadkomma förluster av människor eller djur, förstöra utrust-
ning och skördar eller skada miljön.

b) Kemiska stridsmedel (agens), enligt följande:

1. CW-nervstridsmedel

a) O-Alkyl (mindre än eller lika med C

10, inklusive cykloalkyl)-alkyl-

(metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl) -fluorfosfonater, såsom:

– Sarin (GB): O-isopropylmetylfluorfosfonat (CAS-nr 107-44-8) och
– Soman (GD): O-pinakolylmetylfluorfosfonat (CAS-nr 96-64-0).

b) O-Alkyl (mindre än eller lika med C

10, inklusive cykloalkyl) N,N-di-

alkyl (metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl) amidofosforylcyanider, t.ex.:

Tabun (GA): O-etyl N,N-dimetylamidofosforylcyanid (CAS-nr 77-81-

6).

c) O-Alkyl (H eller mindre än eller lika med C

10, inklusive cykloalkyl)

S-2-dialkyl (metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl)-aminoetylalkyl (metyl,
etyl, n-propyl eller isopropyl)- fosfonotiolater och motsvarande alkylerade
eller protonerade salter, t.ex.:

VX: O-etyl S-2-diisopropylaminoetylmetylfosfonotiolat (CAS-nr

50782-69-9).

2. Frätande CW-stridsmedel

a) Svavelsenapsgaser, t.ex. följande:

1. 2-kloretylklormetylsulfid (CAS-nr 2625-76-5).

2. Bis(2-kloretyl)sulfid (CAS-nr 505-60-2).

3. Bis(2-kloretyltio)metan (CAS-nr 63869-13-6).

4. 1,2-bis (2-kloretyltio)etan (CAS-nr 3563-36-8).

background image

9

SFS 2012:537

5. 1,3-bis (2-kloretyltio)-n-propan (CAS-nr 63905-10-2).

6. 1,4-bis (2-kloretyltio)-n-butan (CAS-nr 142868-93-7).

7. 1,5-bis (2-kloretyltio)-n-pentan (CAS-nr 142868-94-8).

8. Bis (2-kloretyltiometyl)eter (CAS-nr 63918-90-1).

9. Bis (2-kloretyltioetyl)eter (CAS-nr 63918-89-8).

b) Lewisiter, t.ex. följande:

1. 2-klorvinyldiklorarsin (CAS-nr 541-25-3).

2. Tris(2-klorvinyl)arsin (CAS-nr 40334-70-1).

3. Bis(2-klorvinyl)klorarsin (CAS-nr 40334-69-8).

c) Kvävesenapsgaser, t.ex. följande:

1. HN1: Bis(2-kloretyl)etylamin (CAS-nr 538-07-8).

2. HN2: Bis(2-kloretyl)metylamin (CAS-nr 51-75-2).

3. HN3: Tris(2-kloretyl)amin (CAS-nr 555-77-1).

3. CW-stridsmedel som försätter ur stridbart skick, t.ex.


a) 3-kinuklidinylbensilat (BZ) (CAS-nr 6581-06-2).

4. CW-avlövningsmedel, t.ex.

a) butyl 2-klor-4-fluorfenoxiacetat (LNF) och

b) 2,4,5-triklorfenoxiättiksyra (CAS-nr 93-76-5) blandad med 2,4-di-

klorfenoxiättiksyra (CAS-nr 94-75-7) (Agent Orange [CAS-nr 39277-47-
9]).

c) CW-binära prekursorer och nyckelprekursorer enligt följande:

1. Alkyl-(metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl)-fosfonyldifluorider, t.ex.

DF: metylfosfonyldifluorid (CAS-nr 676-99-3).

2. O-Alkyl-(H eller mindre än eller lika med C

10, inklusive cykloalkyl)-O-

2-dialkyl-(metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl)aminoetylalkyl (metyl, etyl,
n-propyl eller isopropyl) fosfoniter och motsvarande alkylerade eller proto-
nerade salter, t.ex.

QL: O-Etyl-2-di-isopropylaminoetyl-metylfosfonit (CAS-nr 57856-11-8).

background image

10

SFS 2012:537

3. Klorosarin: O-Isopropyl-metylklorofosfonat (CAS-nr 1445-76-7).

4. Klorosoman: O-Pinakolylmetylklorofosfonat (CAS-nr 7040-57-5).

d) ”Agens för kravallhantering” och aktiva kemiska beståndsdelar och

kombinationer av dessa, enligt följande:

1. α-brombensenactonitril, (brombensylcyanid) (CA) (CAS-nr 5798-79-

8).


2. ([2.klorfenyl] metylen) propanedinitril, (o-klorobensylidenmalononi-

tril) (CS) (CAS-nr 2698-41-1).

3. 2-klor-1-fenyletanon, fenylacylklorid (ω-kloracetofenon) (CN) (CAS-

nr 532-27-4).

4. Dibenzo-(b,f)-1,4-oxazefin (CR) (CAS-nr 257-07-8).

5. 10-klor-5,10-dihydrofenarsazin (fenarsazinklorid) (adamsit) (DM)

(CAS-nr 578-94-9).

6. N-nonanomorfolin (MPA) (CAS-nr 5299-64-9).

Not 1: ML7 d omfattar inte individuellt förpackade ”agens för kravall-

hantering” för personskydd.

Not 2: ML7 d omfattar inte aktiva kemiska beståndsdelar och kombinatio-

ner av dessa identifierade och förpackade för livsmedelsproduktion eller för
medicinska ändamål
.

e) Utrustning som särskilt utformats eller modifierats för militär använd-

ning, utformad eller modifierad för spridning av följande material eller agens
samt komponenter som särskilt utformats för detta:

1. Material eller agens enligt ML7 a, ML7 b eller ML7 d.

2. CW-agens sammanställda av prekursorer enligt ML7 c.

f) Skyddsutrustning eller utrustning för dekontaminering, särskilt utfor-

mad eller modifierad för militär användning, komponenter och kemiska
blandningar, enligt följande:

1. Utrustning som utformats eller modifierats för försvar mot material en-

ligt ML7 a, ML7 b eller ML7 d samt komponenter som utformats särskilt för
denna.

2. Utrustning som utformats eller modifierats för dekontaminering av fö-

remål som kontaminerats med material enligt ML7 a eller ML7 b samt kom-
ponenter som utformats särskilt för denna.

background image

11

SFS 2012:537

3. Kemiska blandningar som utvecklats eller utformats för att användas

vid dekontaminering av föremål som kontaminerats med material enligt
ML7 a eller ML7 b.

Not: ML7 f 1 omfattar följande:

a) Luftkonditioneringsaggregat som särskilt utformats eller modifierats

för nukleär, biologisk eller kemisk filtrering.

b) Skyddskläder.

Anm.: När det gäller gasmasker för civilt bruk, liksom skyddsutrustning

och utrustning för dekontamination för civila, se även 1A004 på EU:s för-
teckning över varor med dubbla användningsområden
.

g) Utrustning som särskilt utformats eller modifierats för militär använd-

ning, utformad eller modifierad för detektering eller identifiering av material
enligt ML7 a, ML7 b eller ML7 d, samt komponenter som utformats särskilt
för denna.

Not: ML7 g omfattar inte personliga dosimetrar för mätning av strålning.

Anm.: Se även 1A004 i EU:s förteckning över varor med dubbla använd-

ningsområden.


h) ”Biopolymerer” som utformats särskilt eller behandlats för detektering

eller identifiering av CW-agens enligt ML7 b och de kulturer eller specifika
celler som använts för produktion av dessa.

i) ”Biokatalysatorer” för dekontaminering eller nedbrytning av CW-

agens, samt biologiska system för dessa, enligt följande:

1. ”Biokatalysatorer” som utformats särskilt för dekontaminering eller

nedbrytning av CW-agens enligt ML7 b och som är resultatet av riktat labo-
ratorieurval eller genetisk manipulering av biologiska system.

2. Biologiska system som innehåller den genetiska information som kän-

netecknar produktionen av ”biokatalysatorer” enligt ML7 i 1 enligt följande:

a) ”Expressionsvektorer”.

b) Virus.

c) Cellkulturer.

Not 1: ML7 b och ML7 d omfattar inte följande:

a) Cyanogenklorid (CAS-nr 506-77-4). Se 1C450 a 5 i EU:s förteckning

över varor med dubbla användningsområden.

background image

12

SFS 2012:537

b) Vätecyanid (CAS-nr 74-90-8).

c) Klor (CAS-nr 7782-50-5).

d) Karbonylklorid (fosgen) (CAS-nr 75-44-5). Se 1C450 a 4 i EU:s för-

teckning över varor med dubbla användningsområden.

e) Difosgen (triklormetyl-klorformat) (CAS-nr 503-38-8).

f) Används inte sedan 2004.

g) Xylylbromid,ortho: (CAS-nr 89-92-9), meta: (CAS-nr 620-13-3), para:

(CAS-nr 104-81-4).

h) Bensylbromid (CAS-nr 100-39-0).

i) Bensyljodid (CAS-nr 620-05-3).

j) Bromaceton (CAS-nr 598-31-2).

k) Cyanogenbromid (CAS-nr 506-68-3).

l) Brommetyletylketon (CAS-nr 816-40-0).

m) Kloraceton (CAS-nr 78-95-5).

n) Etyljodacetat (CAS-nr 623-48-3).

o) Jodaceton (CAS-nr 3019-04-3).

p) Klorpikrin (CAS-nr 76-06-2). Se IC450 a 7 i EU:s förteckning över va-

ror med dubbla användningsområden.

Not 2: Cellkulturer och biologiska system enligt ML7 h och ML7 i 2 är ex-

kluderande, och dessa underavdelningar omfattar inte celler eller biologiska
system för civila ändamål, t.ex. i jordbruket, läkemedel, mediciner, veteri-
närmediciner, miljön, avfallshantering eller i livsmedelsindustrin.

ML8 ”Energetiska material”, och besläktade ämnen, enligt följande:

Anm. 1: Se även 1C011 i EU:s förteckning över varor med dubbla an-

vändningsområden.

Anm. 2: Beträffande laddningar och anordningar, se ML4 och 1A008 i

EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

Tekniska anmärkningar

1. I ML8 avser blandning en sammansättning av två eller flera ämnen av

vilka minst ett ämne ingår i förteckningen under ML8.

background image

13

SFS 2012:537

2. Varje ämne på förteckningen under ML8 ska omfattas av denna för-

teckning, även om det används på ett annat användningsområde än det an-
givna (dvs. TAGN används för det mesta som ett sprängämne men kan också
användas som bränsle eller oxidationsmedel).

a) ”Sprängämnen” enligt följande och blandningar därav:

1. ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan eller 7-amino-4,6-dinitrobenzofu-

razan-1-oxid (F) (CAS-nr 97096-78-1).

2. BNCP (cis-bis (5-nitrotetrazolato)tetraamin-kobolt (III) perklorat)

(CAS-nr 117412-28-9).

3. CL-14 (diaminodinitrobenzofuroxan eller 5,7-diamino-4,6-dinitroben-

zofurazan-1-oxid (CAS-nr 117907-74-1).

4. CL-20 (HNIW eller hexanitrohexaazaisowurtzitan (CAS-nr 135285-

90-4), klatrater av CL-20 (se även ML8 g 3 och g 4 angående dess ”pre-
kursorer”).

5. CP (2-(5-cyanotetrazolato) pentaamin-kobolt (III) perklorat) (CAS-nr

70247-32-4).

6. DADE (1,1-diamino-2,2 dinitroetylen, FOX7) (CAS-nr 145250-81-3).

7. DATB (diaminotrinitrobensen) (CAS-nr 1630-08-6).

8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazin).

9. DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropyrazin-1-oxid, PZO) (CAS-nr 194486-

77-6).

10. DIPAM (3,3'- diamino-2,2',4,4',6,6'-hexanitrobifenyl eller dipikramid

(CAS-nr 17215-44-0).

11. DNGU (DINGU eller dinitroglykoluril) (CAS-nr 55510-04-8).

12. Furazaner, enligt följande:

a) DAAOF (diaminoazoxyfurazan).

b) DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS-nr 78644-90-3).

13. HMX och derivater (se även ML8 g 5 angående dess ”prekursorer”),

enligt följande:

a) HMX (Cyklotetrametylentetranitramin, oktahydro- 1,3,5,7-tetrani-

tro-1,3,5,7-tetrazin 1,3,5-7-tetranitro- 1,3,5,7-tetraza-cyklooktan (oktogen)
(CAS-nr 2691-41-0).

b) difluoroaminerade analoger av HMX.

background image

14

SFS 2012:537

c) K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabicyklo [3,3,0]-oktanon-3 te-

tranitrosemiglykouril, eller keto-bicykliskt HMX (CAS-nr 130256-72-3).

14. HNAD (hexanitroadamantan) (CAS-nr 143850-71-9).

15. HNS (Hexanitroestilben) (CAS-nr 20062-22-0).

16. Imidazoler, enligt följande:

a) BNNII (Octahydro-2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d]limidazole).

b) DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS-nr 5213-49-0).

c) FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol).

d) NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol).

e) PTIA (1-pikryl-2,4,5-trinitroimidazol).

17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometylenhydrazin).

18. NTO (ONTA eller 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one (CAS-nr 932-64-9).

19. Polynitrocubaner med mer än fyra nitrogrupper.

20. PYX (2,6-bis(pikrylamino) -3,5-dinitropyridin (CAS-nr 38082-89-2).

21. RDX och derivater därav enligt följande:

a) RDX (Cyklotrimetylentrinitramin, cyklonit; T4 hexahydro-1,3,5-

trinitro-1,3,5-triazin; 1,3,5- trinitro-1,3,5-triaza-cyklohexan (hexogen)
(CAS-nr 121-82-4).

b) Keto-RDX (K-6 eller 2,4,6-trinitro-2,4-6-triazacyklohexanon)

(CAS-nr 115029-35-1).

22. TAGN (triaminoguanidinnitrat) (CAS-nr 4000-16-2).

23. TATB (triaminotrinitrobensen) (CAS-nr 3058-38-6) (se även ML8 g 7

beträffande dess ”prekursorer”).

24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroamin) octahydro-1,5-dinitro-

1,5diazocin).

25. Tetrazoler enligt följande:

a) NTAT (nitrotriazol aminotetrazol).

b) NTNT (1-N-(2-nitrotriazol)-4-nitrotrazol).

26. Tetryl (trinitrofenylmetylnitramin) (CAS-nr 479-45-8).

background image

15

SFS 2012:537

27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalin) (CAS-nr 135877-

16-6) (se även ML8 g 6 beträffande dess ”prekursorer”).

28. TNAZ (1,1,3-trinitroazetidin) (CAS-nr 97645-24-4) (se även ML8 g 2

beträffande dess ”prekursorer”).

29. TNGU (SORGUYL eller tetranitroglykoluril (CAS-nr 55510-03-7).

30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-pyridazin [4,5-d]pyridazin) (CAS-nr 229176-

04-9).

31. Triaziner enligt följande:

a) DNAM (2-oxy-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS-nr 19899-80-0).

b) NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahydro-1,3,5-triazin) (CAS-nr

130400-13-4).


32. Triazoler enligt följande:

a) 5-azido-2-nitrotriazol.

b) ADHTDN (4-amino-3,5-dihydrazin-1,2,4-triazol dinitramid) (CAS-

nr 1614-08-0).

c) ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol).

d) BDNTA ([bis-dinitrotriazol]amin).

e) DBT (3,3’-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS-nr 30003-46-4).

f) DNBT (dinitrobistriazol) (CAS-nr 70890-46-9).

g) Används inte sedan 2010.

h) NTDNT (1-N-(2-nitrotriazol) 3,5-dinitro-triazol).

i) PDNT (1-pikryl-3,5-dinitrotriazol).

j) TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS-nr 25243-36-1).

33. Sprängämnen som inte tas upp någon annanstans i ML8 a, med något

av följande:

a) Detonationshastighet som överstiger 8 700 m/s vid maximal täthet.

b) Detonationstryck som överstiger 34 GPa (340 kbar).

34. Organiska sprängämnen som inte tas upp någon annanstans i ML8 a,

och som har samtliga följande egenskaper:

background image

16

SFS 2012:537

a) Detonationstryck på 25 GPa (250 kbar) eller högre, och

b) förblir stabila vid temperaturer på 523 K (250 °C) eller mer under 5 minu-
ter eller längre.

b) ”Drivmedel” enligt följande:

1. Fasta ”drivmedel” enligt FN-klass 1.1 som har en teoretisk specifik im-

puls (vid standardvillkor) på mer än 250 sekunder för icke metalliserade, el-
ler mer än 270 sekunder för aluminiumiserade blandningar.

2. Fasta ”drivmedel” enligt FN-klass 1.3 som har en teoretisk specifik im-

puls (vid standardvillkor) på mer än 230 sekunder för icke halogeniserade,
250 sekunder för icke metalliserade och 266 sekunder för metalliserade
blandningar.

3. ”Drivmedel” som har en kraftkonstant på mer än 1 200 kJ/kg.

4. ”Drivmedel” som kan motstå en stabil lineär förbränningshastighet på

mer än 38 mm/s vid standardvillkor (mätt i form av en inhiberad sträng) av
6,89 MPa (68,9 bar) tryck och 294 K (21 °C).

5. Elastomermodifierade gjutna dubbelbasiga (EMCDB) ”drivmedel”

med en tänjbarhet vid maximal påkänning på mer än 5 % vid 233 K
(–40 °C).

6. ”Drivmedel” som innehåller ämnen enligt ML8 a.

7. ”Drivmedel” som inte tas upp någon annanstans i EU:s gemensamma

militära förteckning och som särskilt har utformats för militär användning.


c) ”Pyrotekniska anordningar”, bränslen och därmed besläktade ämnen

enligt följande, och blandningar av dessa:

1. Flygbränsle som blandats särskilt för militära ändamål.

2. Alan (aluminumhydrid) (CAS-nr 7784-21-6).

3. Karboraner, dekaboran (CAS-nr 17702-41-9), pentaboraner (CAS-nr

19624-22-7 och 18433-84-6) och deras derivater.

4. Hydrazin och derivater enligt följande (se även ML8 d 8 och d 9 beträf-

fande oxiderande hydrazinderivater):

a) Hydrazin (CAS-nr 302-01-2) i koncentrationer på 70 % eller mer.

b) Monometylhydrazin (CAS-nr 60-34-4).

c) Symmetrisk dimetylhydrazin (CAS-nr 540-73-8).

d) Osymmetrisk dimetylhydrazin (CAS-nr 57-14-7).

background image

17

SFS 2012:537

5. Metallbränslen i partikelform, oavsett om dessa är sfäriska, finförde-

lade, sfäroida, i form av flagor eller pulver, tillverkade av material som be-
står till 99 % eller mer av något av följande:

a) Följande metaller samt blandningar av dessa:

1. Beryllium (CAS-nr 7440-41-7) som har en partikelstorlek under 60

μm.

2. Järnpulver (CAS-nr 7439-89-6) som har en partikelstorlek på 3 μm

eller mindre och som tillverkats genom reduktion av järnoxid med väte.

b) Blandningar som innehåller:

1. zirkonium (CAS-nr 7440-67-7), magnesium (CAS-nr 7439-95-4) el-

ler legeringar av dessa som har en partikelstorlek under 60 μm, eller

2. bor- (CAS-nr 7440-42-8) eller borkarbid- (CAS-nr 12069-32-8)

bränslen med 85 % renhet eller mer och partikelstorlekar under 60 μm.

6. Militära material innehållande förtjockningsmedel för kolvätebränslen

som särskilt utvecklats för användning i eldkastare eller brandbomber, t.ex.
metallstearater eller -palmater (t.ex. oktal) (CAS-nr 637-12-7) och M1-, M2-
och M3-förtjockningsmedel.

7. Perklorater, klorater och kromater som blandats med metallpulver eller

andra energirika bränslekomponenter.

8. Sfäriskt aluminiumpulver (CAS-nr 7429-90-5) med en partikelstorlek

på 60 μm eller mindre, tillverkat av material med en aluminiumhalt på minst
99 %.

9. Titansubhydrid (TiH

n) med en stökiometrisk sammansättning motsva-

rande n = 0,65–1,68.

Not 1: Flygbränslen enligt ML8 c 1 är färdiga produkter, inte beståndsde-

lar av dessa.

Not 2: ML8 c 4 a omfattar inte hydrazinblandningar som särskilt utfor-

mats för frätningskontroll.

Not 3: ML8 c 5 omfattar sprängämnen och bränslen oavsett om metall-

lerna eller legeringarna är kapslade i aluminium, magnesium, zirkonium el-
ler beryllium
.

Not 4: ML8 c 5 b 2 omfattar inte bor och borkarbid berikat med bor-10

(20 % eller mer av det totala bor-10-innehållet).

Not 5: ML8.c.5.b. omfattar endast metallbränslen i partikelform om de

har blandats med andra ämnen till en blandning för militärt bruk, till exem-

background image

18

SFS 2012:537

pel slurries av flytande drivmedel, fasta drivmedel eller pyrotekniska bland-
ningar.


d) Oxidationsmedel, enligt följande, och blandningar av dessa:

1. ADN (ammoniumdinitramid eller SR 12) (CAS-nr 140456-78-6).

2. AP (ammoniumperklorat) (CAS-nr 7790-98-9).

3. Föreningar av fluor och något av följande:

a) andra halogener,

b) syre, eller

c) kväve.

Not 1: ML8 d 3 omfattar inte klortrifluorid (CAS-nr 7790-91-2).

Not 2: ML8 d 3 omfattar inte kvävetrifluorid (CAS-nr 7783-54-2) i gas-

form.

4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidin) (CAS-nr 78246-06-7).

5. HAN (hydroxylammoniumnitrat) (CAS-nr 13465-08-2).

6. HAP (hydroxylammoniumperklorat) (CAS-nr 15588-62-2).

7. HNF (hydraziniumnitroformat) (CAS-nr 20773-28-8).

8. Hydrazinnitrat (CAS-nr 37836-27-4).

9. Hydrazinperklorat (CAS-nr 27978-54-7).

10. Flytande oxidationsmedel som består av eller innehåller inhiberad röd

rykande salpetersyra (IRFNA) (CAS-nr 8007-58-7).

Not: ML8 d 10 omfattar inte ickeinhiberad rykande salpetersyra.

e) Bindemedel, mjukgörare, monomerer och polymerer enligt följande:

1. AMMO (azidometylmetyloxetan och dess polymerer) (CAS-nr 90683-

29-7) (se även ML8 g 1 beträffande dess ”prekursorer”).

2. BAMO (bisazidometyloxetan och dess polymerer) (CAS-nr 17607-20-

4) (se även ML8 g 1 beträffande dess ”prekursorer”).

3. BDNPA (bis (2,2-dinitropropyl) acetal) (CAS-nr 5108-69-0).

4. BDNPF (bis (2,2-dinitropropyl) formal) (CAS-nr 5917-61-3).

background image

19

SFS 2012:537

5. BTTN (butantrioltrinitrat) (CAS-nr 6659-60-5) (se även ML8 g 8 be-

träffande dess ”prekursorer”).

6. Energetiska monomerer, mjukgörare eller polymerer som utformats

särskilt för militär användning och som innehåller någon av följande grup-
per:

a) nitrogrupper,

b) azidgrupper,

c) nitratgrupper,

d) nitrazgrupper, eller

e) difluoramingrupper.

7. FAMAO (3-difluoroaminometyl-3-azidometyloxetan) och dess poly-

merer.

8. FEFO (bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetyl)formal) (CAS-nr 17003-79-1).

9. FPF-1 (poly-2,2,3,3,4,4-hexafluorpentan-1,5-diolformal) (CAS-nr 376-

90-9).

10. FPF-3 (poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluor-2-tri-fluormetyl-3- oxaheptan-

1,7-diolformal).

11. GAP (glycidylazidpolymer) (CAS-nr 143178-24-9) och dess deriva-

ter.

12. HTPB (hydroxylterminerat polybutadien) med en hydroxylfunktiona-

litet som är lika med eller större än 2,2 och mindre än eller lika med 2,4, ett
hydroxylvärde som är mindre än 0,77 meq/g, och en viskositet vid 30 °C
som är mindre än 47 poise (CAS-nr 69102-90-5).

13. Poly(epiklorhydrin) med funktionella alkoholgrupper, med molekyl-

vikt på mindre än 10 000 enligt följande:

a) poly(epiklorhydrindiol),

b) poly(epiklorhydrintriol).

14. Nenas (nitratoetylnitraminblandningar) (CAS-nr 17096-47-8, 85068-

73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 och 85954-06-9).

15. PGN (poly-GLYN, polyglycidylnitrat eller poly(nitratometyloxiran)

(CAS-nr 27814-48-8).

background image

20

SFS 2012:537

16. Poly-NIMMO (poly nitratometylmetyloxetan) eller poly-NMMO

(poly[3-nitratmetyl 3-metyloxetan]) (CAS-nr 84051-81-0).

17. Polynitroortokarbonater.

18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoramino)etoxy] propan eller tris

vinoxy aducerad propan) (CAS-nr 53159-39-0).

f) ”Tillsatser” enligt följande:

1. Basiskt kopparsalicylat (CAS-nr 62320-94-9).

2. BHEGA (bis-(2-hydroxyetyl) glykolamid) (CAS-nr 17409-41-5).

3. BNO (butadiennitriloxid) (CAS-nr 9003-18-3).

4. Ferrocenderivater enligt följande:

a) Butacen (CAS-nr 125856-62-4).

b) Katocen (2,2-bis-etylferrocenylpropan) (CAS-nr 37206-42-1).

c) Ferrocenkarboxylsyror, inklusive

Ferrocenkarboxylsyra (CAS-nr 1271-42-7) och

1,1'-Ferrocendikarboxylsyra (CAS 1293-87-4).

d) N-butyl-ferrocen (CAS-nr 31904-29-7).

e) Andra aducerade polymera ferrocenderivater.

5. Blybeta-resorcylat (CAS-nr 20936-32-7).

6. Blycitrat (CAS-nr 14450-60-3).

7. Bly-kopparchelater av beta-resorcylat eller salicylater (CAS-nr 68411-

07-4).

8. Blymaleat (CAS-nr 19136-34-6).

9. Blysalicylat (CAS-nr 15748-73-9).

10. Blystannat (CAS-nr 12036-31-6).

11. MAPO (tris-1-(2-metyl)aziridinylfosfinoxid) (CAS-nr 57-39-6)

BOBBA 8 (bis(2-metyl aziridinyl) 2-(2-hydroxypropanoxy)propylamino-
fosfinoxid) och andra MAPO-derivater.

12. Metyl BAPO (bis(2-metyl aziridinyl)metylaminofosfinoxid) (CAS-nr

85068-72-0).

background image

21

SFS 2012:537

13. N-metyl-p-nitroanilin (CAS-nr 100-15-2).

14. 3-nitraza-1,5-pentandiisocyanat (CAS-nr 7406-61-9).

15. Metallorganiska kopplingsagens, enligt följande:

a) Neopentyl [diallyl] oxy, tri [dioktyl] fosfattitanat (CAS-nr 103850-

22-2), även känt som titan IV, 2,2 [bis 2-propenolat-metyl, butanolat, tris
(dioktyl) fosfat] (CAS-nr 110438-25-0) eller LICA 12 (CAS-nr 103850-22-
2).

b) Titan IV, [(2-propenolat-1) metyl, n-propanolatometyl] butanolat-1,

tris[dioktyl]pyrofosfat i eller KR3538.

c) Titan IV, [(2-propenolat-1)metyl, n-propanolatmetyl] butanolat-1,

tris(dioktyl)fosfat.

16. Polycyanodifluoraminetylenoxid.

17. Polyfunktionella aziridinamider med isoftal-, trimesin- (BITA eller

butylenimintrimesamid), isocyanur- eller trimetyladipin-grundstrukturer och
2-metyl- eller 2-etyl-substituenter på aziridin-ringen.

18. Propylenimin, 2-metylaziridin (CAS-nr 75-55-8).

19. Superfin järnoxid (Fe

2O3) (CAS-nr 1317-60-8) med en specifik ytarea

av mer än 250 m2/g och en genomsnittlig partikelstorlek av 3,0 nm eller min-
dre.

20. TEPAN (tetraetylenpentaaminakrylonitril) (CAS-nr 68412-45-3), cya-

noetylerat polyamin och dess salter.

21. TEPANOL

(tetraetylenpentaaminakrylonitrilglycidol) (CAS-nr

68412-46-4), cyanoetylerade polyaminer aducerade med glycidol och deras
salter.

22. TPB (trifenylvismut) (CAS-nr 603-33-8).

g) ”Prekursorer” enligt följande:

Anm.: I ML8 g avses särskilda ”energetiska material” som tillverkats av

dessa substanser.

1. BCMO (bisklormetyloxetan) (CAS-nr 142173-26-0) (se även ML8 e 1

och e 2).

2. Dinitroazetidin-t-butylsalt (CAS-nr 125735-38-8) (se även ML8 a 28).

3. HBIW (hexabenzylhexaazaisowurtzitan) (CAS-nr 124782-15-6) (se

även ML8 a 4).

background image

22

SFS 2012:537

4. TAIW (tetraacetyldibenzylhexa-azaisowurtzitan) (se även ML8 a 4)

(CAS-nr 182763-60-6).

5. TAT (1,3,5,7 tetraacetyl-1,3,5,7, -tretraazacyklo-oktan) (CAS-nr

41378-98-7) (se även ML8 a 13).

6. 1,4,5,8 tetraazadekalin (CAS-nr 5409-42-7) (se även ML8 a 27).

7. 1,3,5-triklorbensen (CAS-nr 108-70-3) (se även ML8 a 23).

8. 1,2,4-trihydroxybutan (1,2,4-butantriol) (CAS-nr 3068-00-6) (se även

ML8 e 5).

Not 5: Har inte använts sedan 2009.

Not 6: ML8 omfattar inte följande ämnen såvida de inte ingår i föreningar

eller blandats med ”energetiskt material” enligt ML8 a eller metallpulver
enligt ML8 c:

a) Ammoniumpikrat (CAS-nr 131-74-8).

b) Svartkrut.

c) Hexanitrodifenylamin (CAS-nr 131-73-7).

d) Difluoramin (CAS-nr 10405-27-3).

e) Nitrostärkelse (CAS-nr 9056-38-6).

f) Kaliumnitrat (CAS-nr 7757-79-1).

g) Tetranitronaftalen.

h) Trinitroanisol.

i) Trinitronaftalen.

j) Trinitroxylen.

k) N-pyrrolidinon; 1-metyl-2-pyrrolidinon (CAS-nr 872-50-4).

l) Dioktylmaleat (CAS-nr 142-16-5).

m) Etylhexylakrylat (CAS-nr 103-11-7).

n) Trietylaluminium (TEA) (CAS-nr 97-93-8), trimetylaluminium (TMA)

(CAS-nr 75-24-1), och andra pyroforiska metallalkyler och aryler av litium,
kalcium, magnesium, zink eller bor
.

o) Nitrocellulosa (CAS-nr 9004-70-0).

background image

23

SFS 2012:537

p) Nitroglycerin (eller glyceroltrinitrat, trinitroglycerin) (NG) (CAS-nr

55-63-0).

q) 2,4,6-trinitrotoluen (TNT) (CAS-nr 118-96-7).

r) Etylendiamindinitrat (EDDN) (CAS-nr 20829-66-7).

s) Pentaerytritoltetranitrat (PETN) (CAS-nr 78-11-5).

t) Blyazid (CAS-nr 13424-46-9), normalt (CAS-nr 15245-44-0) och ba-

siskt blystyfnat (CAS-nr 12403-82-6), och primära sprängämnen eller tänd-
blandningar som innehåller azider eller azidkomplex
.

u) Trietylenglykoldinitrat (TEGDN) (CAS-nr 111-22-8).

v) 2,4,6-trinitroresorcinol (styfninsyra) (CAS-nr 82-71-3).

w) Dietyldifenylurea (CAS-nr 85-98-3); dimetylidifenylurea (CAS-nr 611-

92-7); metyletyldifenylurea [centraliter].

x) N,N-difenylurea (asymmetrisk difenylurea) (CAS-nr 603-54-3).

y) Metyl-N,N-difenylurea (metyl asymmetrisk difenylurea) (CAS-nr

13114-72-2).

z) Etyl-N,N-difenylurea (etyl asymmetrisk difenylurea) (CAS-nr 64544-

71-4).

aa) 2-nitrodifenylamin (2-NDPA) (CAS-nr 119-75-5).

bb) 4-nitrodifenylamin (4-NDPA) (CAS-nr 836-30-6).

cc) 2,2-dinitropropanol (CAS-nr 918-52-5).

dd) Nitroguanidin (CAS-nr 556-88-7) (se 1C01I d på EU:s förteckning

över varor med dubbla användningsområden).

ML9 Krigsfartyg (ytfartyg eller undervattensfarkoster), särskild marin
krigsmateriel, tillbehör, komponenter och andra ytfartyg enligt
följande:

Anm.: Beträffande utrustning för styrning och navigering, se ML11.

a) Fartyg och komponenter enligt följande:

1. Fartyg (ytfartyg eller undervattensfarkoster) som är särskilt utformade

eller modifierade för militär användning, oavsett skick eller brukbarhet och
vare sig de är utrustade med system för vapenbärare eller pansar eller inte,
samt skrov eller delar av skrov till sådana fartyg och komponenter för dessa
som är särskilt utformade för militär användning.

background image

24

SFS 2012:537

2. Ytfartyg, med undantag av de som anges i ML9 a 1 med något av föl-

jande fäst på eller integrerat i fartyget:

a) Automatvapen med en kaliber på 12,7 mm eller större enligt ML1 eller
vapen enligt ML2, ML4, ML12 eller ML19 eller ”lavettage” eller förstärkta
fästpunkter för sådana vapen.

Teknisk anmärkning

Lavettage avser vapenlavett eller strukturella förstärkningar i syfte att in-

stallera sådana vapen.

b) Eldledningssystem enligt ML5.

c) Med samtliga följande egenskaper:

1. ”Kemiskt, biologiskt, radiologiskt och nukleärt (CBRN) skydd” och

2. ”pre-wet- eller wash down”-system utformade för dekontaminering eller

Tekniska anmärkningar

1. ”CBRN-skydd” är ett inneslutet utrymme som kännetecknas av över-

tryck, isolerade ventilationssystem, ett begränsat antal ventilationsöpp-
ningar utrustade med CBRN-filter och ett begränsat antal personalingångar
med luftlås
.

2. ”Pre-wet- eller wash down”-system är ett havsvattensspraysystem som

samtidigt kan bespruta ett fartygs yttre överbyggnad och däck med vatten.

d) Aktiva vapenmotmedelsystem enligt ML4 b, ML5 c eller ML11 a och
som har något av följande:

1. ”CBRN-skydd”,

2. Skrov och överbyggnad som är särskilt utformade för att minska radar-

målytan,

3. Anordningar för värmesignaturminskning (t.ex. avgaskylsystem) med

undantag av dem som särskilt utformats för att öka den totala kraftverksef-
fektiviteten eller minska miljöpåverkan, eller

4. Ett avmagnetiseringssystem som utformats för att minska hela fartygets

magnetiska signatur.

b) Motorer och framdrivningssystem, enligt följande, särskilt utformade

för militär användning och komponenter till dessa särskilt utformade för mi-
litär användning:

1. Dieselmotorer som är särskilt utformade för ubåtar och som har samt-

liga följande egenskaper:

background image

25

SFS 2012:537

a) Uteffekt större än eller lika med 1,12 MW (1 500 hk).

b) Rotationshastighet på 700 rpm eller mer.


2. Elmotorer som är särskilt utformade för ubåtar och som har samtliga

följande egenskaper:

a) En uteffekt större än eller lika med 0,75 MW (1 000 hk),

b) Är snabbreverserande,

c) Vätskekylda, och

d) Helinkapslade.

3. Icke-magnetiska dieselmotorer som har

a) en uteffekt på 37,3 kW (50 hk) eller mer, och

b) icke-magnetiskt innehåll som överskrider 75 % av den totala mas-

san.

4. ’Luftoberoende framdrivningssystem’ särskilt utformade för ubåtar.

Teknisk anmärkning

’Luftoberoende framdrivning’ gör det möjligt för ubåtar i undervattens-

läge att använda framdrivningssystemet utan tillgång till atmosfäriskt syre,
under längre tid än med bara batteridrift. Med avseende på ML9 b 4 omfat-
tas inte atomkraft
.

c) Anordningar för undervattensdetektion särskilt utformade för militär

användning, styrutrustning till dessa och komponenter för dessa särskilt ut-
formade för militär användning.

d) Antiubåts- och antitorpednät särskilt utformade för militär användning.

e) Inte använt sedan 2003.

f) Skrovgenomföringar och anslutningsdon särskilt utformade för militär

användning, som möjliggör interaktion med utrustning utanför fartyget, samt
komponenter för dessa särskilt utformade för militär användning.

Not: ML9 f inbegriper anslutningsdon av enkel- eller flerledartyp, koaxial

typ eller vågledartyp och skrovgenomföringar för fartyg vilka motstår läck-
age utifrån och som bibehåller erforderliga egenskaper på djup översti-
gande 100 m samt fiberoptiska anslutningsdon och optiska skrovgenomför-
ingar utformade för överföring av ”laserljus” oavsett djup. ML9 f omfattar
inte vanliga skrovgenomföringar för propelleraxlar och hydrodynamiska
styrstänger
.

background image

26

SFS 2012:537

g) Tystgående lager med något av följande, komponenter för dessa och ut-

rustning som innehåller sådana lager, särskilt utformade för militär använd-
ning:

1. Gasupphängning eller magnetisk upphängning.

2. Dämpning av aktiva signaturer.

3. Dämpning av vibrationer.

ML10 ”Luftfartyg”, ”lättare än luft-farkoster”, UAV, flygplansmotorer
och ”utrustning” för ”luftfartyg”, tillhörande utrustning och
komponenter som särskilt utformats för militär användning, enligt
följande:

Anm.: Beträffande utrustning för styrning och navigering, se ML11.

a) Strids-”luftfartyg” och särskilt utformade komponenter för dessa.

b) Andra typer av ”luftfartyg” och ”lättare än luft-farkoster”, utformade

eller ändrade för militär användning, inbegripet militär spaning, attack, mili-
tär träning, transport och luftlandsättning med fallskärm av trupper eller mi-
litär utrustning, logistiskt understöd samt särskilt utformade komponenter
för detta.


c) UAV och tillhörande utrustning som särskilt utformats för militär an-

vändning, enligt följande, och särskilt utformade komponenter för sådana:

1. UAV, inbegripet fjärrstyrda luftfarkoster (RPV), självstyrande pro-

grammerbara farkoster och ”lättare än luft-farkoster”.

2. Dithörande uppsändningsutrustning och utrustning för markservice.

3. Tillhörande utrustning för ledning och styrning.

d) Flygplansmotorer som är särskilt utformade eller modifierade för mili-

tär användning och särskilt utformade komponenter för dessa.

e) Luftburen utrustning, inbegripet luftburen utrustning för tankning, sär-

skilt utformad för att användas tillsammans med ett ”flygplan” enligt
ML 10 a eller ML 10 b eller flygplansmotorer enligt ML10 d samt särskilt
utformade komponenter för dessa.

f) Trycktankningsenheter, utrustning för trycktankning, utrustning särskilt

utformad för att underlätta hantering i trånga utrymmen samt markutrustning
som är särskilt utformad för ett ”luftfartyg” enligt ML10 a eller ML10 b eller
för flygplansmotorer enligt ML10 d.

g) Militära skyddshjälmar och skyddsmasker och särskilt utformade kom-

ponenter för dessa, trycksatt andningsutrustning och delvis trycksatta tryck-

background image

27

SFS 2012:537

dräkter för användning i ”luftfartyg”, g-dräkter, omvandlare för flytande
syre som används i ”luftfartyg” eller missiler samt katapulter och krutdrivna
enheter för nödutskjutning av personer från ”luftfartyg”.

h) Fallskärmar, glidskärmar och därmed sammanhängande utrustning en-

ligt följande, och särskilt utformade delar av detta:

1. Fallskärmar som inte tas upp någon annanstans i EU:s gemensamma

militära förteckning.

2. Glidskärmar.

3. Utrustning som särskilt utformats för fallskärmshoppare som hoppar

från hög höjd (t.ex. dräkter, särskilda hjälmar, system för andning, styrnings-
utrustning).

i) Automatiska styrsystem för fallskärmsfällda laster, utrustning som sär-

skilt utformats eller ändrats för militär användning vid hopp med styrd utlös-
ning av fallskärmen, inbegripet syrgasutrustning.

Not 1: ML10 b omfattar inte ”luftfartyg” eller varianter av ”luftfartyg”

som särskilt utformats för militär användning och som har samtliga följande
egenskaper:

a) Inte är konfigurerade för militär användning och inte är försedda med

utrustning eller tillbehör som särskilt utformats eller modifierats för militär
användning, och

b) har certifierats för civil användning av de civila luftfartsmyndigheterna

i en medlemsstat eller en stat som deltar i Wassenaar-arrangemanget.

Not 2: ML10 d omfattar inte följande:

a) Flygplansmotorer som utformats eller modifierats för militär använd-

ning och som har certifierats av civila luftfartsmyndigheter i en medlemsstat
eller en stat som deltar i Wassenaar-arrangemanget för användning i ”ci-
vila luftfartyg” eller för dessa speciellt utformade komponenter
.

b) Kolvmotorer och för dessa särskilt utformade komponenter, undanta-

get sådana som särskilt utformats för obemannade luftfartyg.


Not 3: För de särskilt utformade komponenter och tillhörande utrustning

för icke-militära ”luftfartyg” eller flygplansmotorer som modifierats för mi-
litär användning som omfattas av ML10 b och d gäller att endast de militära
komponenter och utrustning med militär anknytning som erfordras för modi-
fieringen till militär användning omfattas
.

background image

28

SFS 2012:537

ML11 Elektronisk utrustning som inte förekommer på något annat
ställe i EU:s gemensamma militära förteckning enligt följande och
särskilt utformade komponenter:

a) Elektronisk utrustning som utformats särskilt för militär användning.

Not: ML11 a omfattar följande:

a) Elektronisk stör- och motmedelsutrustning (dvs. utrustning som utfor-

mats för att sända störande eller vilseledande signaler till radar- eller ra-
diokommunikationsmottagare eller på annat sätt hindra mottagning, drift el-
ler verkan hos motståndares elektroniska mottagare, bland annat deras stör-
utrustning), även utrustning för störning av motståndares mottagare och
motmedel mot störning
.

b) Hoppfrekvensrör.

c) Elektroniska system eller elektronisk utrustning som utformats antingen

för övervakning av det elektromagnetiska spektrumet av militära underrät-
telse- eller säkerhetsskäl, eller för att motverka sådan övervakning
.

d) Motmedel för användning under vattenytan, även sådan för akustisk

och magnetisk störning och vilseledning, som utformats för att sända stö-
rande eller vilseledande signaler till sonarmottagare.


e) Databehandlingssäkerhetsutrustning, datasäkerhetsutrustning och

överförings- och signalledningssäkerhetsutrustning, som använder krypte-
ringsprocesser
.

f) Utrustning för identifiering, autentisering och nyckelläsning samt för

nyckelhantering, tillverkning och distribution.

g) Utrustning för styrning och navigering.

h) Digital radiokommunikationsutrustning som utnyttjar rymdvågsreflek-

tion i troposfären.

i) Digitala demodulatorer speciellt utformade för signalunderrättelse-

tjänst.

j) ”Automatiserade ledningssystem”.

Anm.: Beträffande ”programvara” med anknytning till ”program-

varu”styrd radio, se ML21.

b) Störningsutrustning för globala system för satellitnavigering (GNSS).

background image

29

SFS 2012:537

ML12 Höghastighetsvapen med kinetisk energi och tillhörande
utrustning, enligt följande, samt komponenter som utformats särskilt
för dessa vapen:

a) Höghastighetsvapen med kinetisk energi som särskilt utformats för att

utplåna ett mål eller för att avbryta uppdraget.

b) Särskilt utformade test- och utvärderingsanordningar och testmodeller,

även diagnosinstrumentering och mål, för dynamisk provning av höghastig-
hetsprojektiler och system.

Anm.: När det gäller vapensystem som använder sig av underkalibrerad

ammunition eller uteslutande utnyttjar kemiska drivmedel och ammunition
för dessa, se ML1–ML4.

Not 1: ML12 omfattar följande om produkterna utformats särskilt för hög-

hastighetsvapen med kinetisk energi:

a) Framdrivningssystem kapabla att accelerera massa över 0,1 g till has-

tigheter över 1,6 km/s, vid enkelskott eller automatisk eldgivning.

b) Huvudgenerator, eldskydd, energilagring, temperaturreglering, klimat-

behandling, omkoppling eller bränslehantering och elektriska gränssnitt
mellan strömkälla, vapen och andra elektriska drivfunktioner för vapentorn
.


c) Målfångnings-, spårnings-, eldlednings- eller skadebedömningssys-

tem.

d) System för målsökning, styrning eller riktningsändring (acceleration i

sidled) för projektiler.

Not 2: ML12 omfattar vapensystem som använder något av följande fram-

drivningssätt:

a) elektromagnetiskt,

b) elektrotermiskt,

c) plasmadrift,

d) lättgas, eller

e) kemiskt (vid användning i kombination med något av ovanstående).

background image

30

SFS 2012:537

ML13 Pansar- eller skyddsutrustning samt dito konstruktioner och
komponenter, enligt följande:

a) Pansarplåt som

1. är tillverkad för att motsvara en militär standard eller specifikation, el-

ler

2. är lämplig för militär användning.

b) Konstruktioner av metall- eller ickemetalliska material eller kombina-

tioner av dessa särskilt utformade för att ge militära system ballistiskt skydd
och särskilt utformade komponenter för dessa.

c) Hjälmar som tillverkats enligt militär standard eller specifikation, eller

jämförbar nationell standard, och särskilt utformade delar till hjälmar, t.ex.
hjälmskal, inredning och avlastningskuddar.

d) Kroppsskydd och skyddsdräkter tillverkade enligt militära standarder

eller specifikationer, eller motsvarande, och särskilt utformade komponenter
för dessa.

Not 1: ML13 b omfattar material som har utformats särskilt för att bilda

reaktivt pansar eller för konstruktion av militära skyddsrum.

Not 2: ML13 c omfattar inte konventionella stålhjälmar som vare sig har

modifierats eller utformats för att kunna användas med eller har utrustats
med någon typ av tillbehör
.

Not 3: ML13 c och d omfattar inte hjälmar, kroppsskydd eller skyddsdräk-

ter eller tillbehör till dessa när de medföljer den person som ska använda
dem för sitt eget personliga skydd
.

Not 4: De enda hjälmar som är särskilt utformade för desarmeringsperso-

nal enligt ML13 är sådana som är särskilt utformade för militärt bruk.


Anm. 1: Se även 1A005 på EU:s förteckning över varor med dubbla an-

vändningsområden.

Anm. 2: Beträffande ”fibrer eller fiberliknande material” som används

vid tillverkningen av kroppsskydd, se under 1C010 på EU:s förteckning över
varor med dubbla användningsområden
.

background image

31

SFS 2012:537

ML14 ’Specialiserad utrustning för militär utbildning’ eller för
simulering av militära scenarion, simulatorer som särskilt utformats för
att träna användningen av skjutvapen eller vapen enligt ML1 eller ML2
och särskilt utformade komponenter och tillbehör för dessa.

Teknisk anmärkning

Begreppet ’specialiserad utrustning för militär utbildning’ omfattar mili-

tära simulatorer för anfall, flyguppdrag och radarmål, radarmålsgenerato-
rer, simulatorer för eldledning, ubåtsjakt, flygning (även centrifuger som ut-
formats för pilot- och/eller astronaututbildning), radar, instrumentflygning,
navigation, robotavfyrning, lägesbestämning, radiostyrda ”luftfartyg”, va-
pen, övning med obemannade ”luftfartyg”, mobila utbildnings- och övnings-
anordningar för militära markoperationer
.


Not 1: ML14 omfattar bildgenererande system och system för alstrande

av en interaktiv miljö för simulatorer om dessa utformats eller modifierats
särskilt för militär användning.

Not 2: ML14 omfattar inte kontrollutrustning som särskilt utformats för

utbildning i sport- och jaktvapen.

ML15 Bild- eller motmedelsutrustning, enligt följande, som utformats
särskilt för militär användning, och särskilt utformade komponenter
och tillbehör för denna:

a) Inspelnings- och bildbehandlingsutrustning.

b) Kameror, fotoutrustning och filmbearbetningsutrustning.

c) Bildförstärkarutrustning.

d) Infraröd utrustning eller värmebildsutrustning.

e) Bildradarsensorutrustning.

f) Stör- eller motmedelsutrustning för utrustning enligt ML15 a–e.

Not: ML15 f omfattar utrustning som utformats för att begränsa funktionen
eller effektiviteten av militära bildsystem eller för att minimera sådana be-
gränsningseffekter
.

Not 1: I ML15 omfattar begreppet ”särskilt utformade komponenter” föl-

jande om de utformats särskilt för militär användning:

a) Infraröda bildomvandlarrör.

b) Bildförstärkarrör (andra än första generationen).

c) Mikrokanalplattor.

background image

32

SFS 2012:537

d) Televisionskamerarör för låga ljusnivåer.

e) Detektorgrupper (även elektroniska kopplings- eller visningssystem).

f) Pyroelektriska TV-detektorer.

g) Kylsystem för bildsystem.

h) Elektriskt triggade slutare av fotokrom eller elektrooptisk typ med en

slutarhastighet av mindre än 100 μs, utom när det gäller slutare som utgör
en väsentlig del av en höghastighetskamera
.

i) Fiberoptisk bildomvandlare (twister).

j) Sammansatta fotoceller av halvledartyp.

Not 2: ML15 omfattar inte ”bildförstärkarrör av första generationen” el-

ler utrustning särskilt utformad för att inkorporera ”bildförstärkarrör av
första generationen”
.

Anm.: När det gäller klassificeringen av vapensikten som innehåller ”bild-
förstärkarrör av första generationen”, se ML1, ML2 och ML5 a.

Anm.: Se även 6A002.a.2. och 6A002.b. på EU:s förteckning över varor

med dubbla användningsområden.

ML16 Smidesstycken, gjutstycken och andra obearbetade produkter
som särskilt utformats för utrustning enligt ML1–ML4, ML6, ML9,
ML10, ML12 eller ML19.

Not: ML16 omfattar obearbetade produkter om dessa går att identifiera

genom materialets beståndsdelar, form eller funktion.

ML17 Övrig utrustning, material och ’bibliotek’, enligt följande, samt
komponenter som utformats särskilt för dessa:

a) Autonom utrustning för dykning, enligt följande:

1. Hel- eller halvslutna apparater (rebreather) som utformats särskilt för

militär användning (t.ex. särskilt utformad för att inte vara magnetisk).

2. Särskilt utformade komponenter för att modifiera en apparat med öppen

krets till militär användning.

3. Artiklar som utformats uteslutande för militär användning med auto-

nom dykutrustning.

b) Byggutrustning som utformats särskilt för militär användning.

background image

33

SFS 2012:537

c) Beslag (fittings), ytskikt och behandling för signaturdämpning, som ut-

formats särskilt för militär användning.

d) Fältarbetsutrustning som utformats särskilt för användning i stridszon.

e) ”Robotar”, ”robotstyrningar” och ”manipulatorer och servon för fjärr-

styrning”, med något av följande kännetecken:

1. Särskilt utformade för militär användning,

2. Innehåller medel för skydd av hydraulledningar mot punktering föror-

sakad av ballistiska fragment som kommer utifrån (innehåller t.ex. självtä-
tande ledningar) och har utformats för användning av hydraulvätskor med en
flampunkt som överstiger 839 K (566 °C), eller

3. Särskilt utformade eller konstruerade för drift i en omgivning med elek-

tromagnetisk puls (EMP).

Teknisk anmärkning

Elektromagnetisk puls avser inte oavsiktlig interferens orsakad av elek-

tromagnetisk strålning från närliggande utrustning (t.ex. maskiner, appara-
ter eller elektronik) eller blixtar
.

f) ’Bibliotek’ (parametriserade databaser) som utformats särskilt för mili-

tär användning med utrustning som tas upp i EU:s gemensamma militära
förteckning.

g) Utrustning för generering av kärnkraft eller framdrivningsutrustning,

inbegripet ”kärnreaktorer” som utformats särskilt för militär användning och
komponenter för dessa som utformats eller ’modifierats’ särskilt för militär
användning.

h) Utrustning och material, med en ytbeläggning eller behandling för sig-

naturdämpning, som utformats särskilt för militär användning, utom sådana
som tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning.

i) Simulatorer som utformats särskilt för militära ”kärnreaktorer”.

j) Flyttbara reparationsverkstäder särskilt utformade eller ’modifierade’

för underhåll av militär utrustning.

k) Generatorer för bruk i fält som utformats eller ’modifierats’ särskilt för

militär användning.

l) Containrar som utformats eller ’modifierats’ särskilt för militär använd-

ning.

background image

34

SFS 2012:537

m) Färjor andra än de som tas upp på något annat ställe i EU:s gemen-

samma militära förteckning, broar och pontoner som utformats särskilt för
militär användning.

n) Testmodeller som särskilt utformats för ”utveckling” av föremål enligt

ML4, ML6, ML9 eller ML10.


o) Skyddsutrustning för laser (t.ex. ögonskydd och sensorskydd) som är

särskilt utformad för militär användning.

p) ”Bränsleceller”, förutom sådana som tas upp någon annanstans i EU:s

gemensamma militära förteckning, och som har särskilt utformats eller ”mo-
difierats” för militär användning.

Tekniska anmärkningar

1. I ML17 ska begreppet ’bibliotek’ (parametriserad databas) avse en

samling tekniska upplysningar av militär karaktär till vilka det kan hänvisas
vid förbättring av prestanda hos militär utrustning eller militära system
.

2. I ML17 ska med termen ’modifierad’ förstås varje strukturell, elektrisk,

mekanisk eller annan ändring som förser ett icke-militärt föremål med mili-
tära egenskaper som motsvarar ett föremål som särskilt utformats för militär
användning
.

ML18 Utrustning och komponenter för framställning av produkter
enligt följande:

a) Särskilt utformad eller modifierad utrustning för ’framställning’ av pro-

dukter som tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning samt kompo-
nenter som utformats särskilt för denna.

b) Särskilt utformade miljötestanordningar och för dessa särskilt utformad

utrustning, för certifiering, lämplighetsbedömning eller provning av produk-
ter som tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning.

Teknisk anmärkning

I ML18 inbegrips i ordet ”framställning” även utformning, granskning,

tillverkning, testning och kontroll.

Not: ML18 a och b omfattar följande utrustning:

a) Kontinuerligt arbetande nitreringsanläggningar.

b) Provningscentrifugapparater eller utrustning som

1. drivs av en motor eller motorer med en effekt på totalt mer än 298

kW (400 hk),

background image

35

SFS 2012:537

2. klarar en nyttolast av 113 kg eller mer, eller

3. kan ge en centrifugal acceleration om 8 g eller mer på en nyttolast

av 91 kg eller mer.

c) Dehydreringspressar.

d) Skruvextrudrar som är speciellt utformade eller modifierade för

strängsprutning av militärt sprängämne.

e) Skärmaskiner för tillskärning av strängsprutade drivmedel.

f) ”Godistunnor” (tumlare) på 1,85 m eller mer i diameter och med en

produktionskapacitet som överstiger 227 kg.

g) Kontinuerliga blandare för fasta drivmedel.

h) Kvarnar som drivs med flytande energi för malning eller för att krossa

beståndsdelar i militära sprängämnen.

i) Utrustning för såväl sfärisk som enhetlig partikelstorlek i metallpulver

under ML8 c 8.

j) Konvektionsströmkonvertrar för omformning av material under ML8 c

3.

ML19 Vapensystem baserade på riktad energi (DEW-system), därtill
hörande utrustning eller motmedelsutrustning och testmodeller, enligt
följande, och särskilt utformade komponenter för dessa:

a) ”Lasersystem” som är särskilt utformade för att utplåna ett mål eller att

avbryta uppdraget.

b) Partikelstrålesystem som är kapabla att utplåna ett mål eller avbryta

uppdraget.

c) Radiofrekvenssystem med hög effekt som är kapabla att utplåna ett mål

eller avbryta uppdraget.

d) Utrustning som särskilt utformats för att upptäcka eller identifiera, eller

försvara mot system enligt ML19 a–c.

e) Fysiska testmodeller för system, utrustning och komponenter enligt

ML19.

f) System med ”laser” som särskilt utformats för att orsaka bestående

blindhet för det nakna ögat eller ögon med synkorrigerande hjälpmedel.

Not 1: DEW-system enligt ML19, omfattar system vars kapacitet härrör

från kontrollerad tillämpning av följande:

background image

36

SFS 2012:537

a) ”Laser” med tillräcklig effekt för en förstörelse som liknar den som

konventionell ammunition ger.

b) Partikelacceleratorer som avger en laddad eller neutral partikelstråle

med förstörande effekt.

c) Strålsändare med radiofrekvens med högpulseffekt eller hög medelef-

fekt som genererar fält som är tillräckligt starka för att göra elektroniska
kretssystem hos ett avlägset mål obrukbara
.

Not 2: ML19 omfattar följande utrustning om den utformats särskilt för

DEW-system:

a) Huvudgenerator, lagring av energi, omkoppling, effektkonditionering

eller bränslehantering.

b) System för målfångning eller målföljning.

c) System kapabla att bedöma huruvida målet skadats, utplånats eller om

uppdraget avbrutits.

d) Utrustning för strålhantering, strålspridning eller strålriktning.

e) Utrustning som är kapabel till snabb strålvridning och är avsedd för

snabba operationer med flera mål.

f) Adaptiv optik och faskonjugatorer.

g) Ströminjektorer för negativa vätejonsstrålar.

h) ”Rymdkvalificerade” acceleratorkomponenter.

i) Trattutrustning för negativa jonstrålar.

j) Utrustning för att kontrollera och vrida en energirik jonstråle.

k) ”Rymdkvalificerade” bleck för att neutralisera negativa väteisotops-

strålar.

ML20 Kryogen och ”supraledande” utrustning, enligt följande, och
särskilt utformade komponenter och tillbehör för sådan:

a) Utrustning som särskilt utformats eller konfigurerats för att monteras i

ett fordon för militär mark-, marin-, luft- eller rymdanvändning och som
fungerar när fordonet är i rörelse samt kan producera eller bibehålla tempe-
raturer som understiger 103 K (-170 °C).

background image

37

SFS 2012:537

Not: ML20 a omfattar mobila system som innehåller eller använder tillbe-

hör eller komponenter som tillverkats av icke-metalliska eller icke-elektriska
ledande material, såsom plast eller epoxy-impregnerade material
.

b) ”Supraledande” elektrisk utrustning (roterande maskiner och transfor-

matorer) som är särskilt utformad eller konfigurerad för att monteras i ett
fordon för militär mark-, marin-, luft- eller rymdanvändning och som funge-
rar när fordonet är i rörelse.

Not: ML20 b gäller inte likströmshybridunipolarmaskiner med normala

enpoliga metallkroppar som roterar i ett magnetfält genererat av suprale-
dande lindningar, under förutsättning att lindningarna är generatorns enda
supraledande komponent
.

ML21 ”Programvara” enligt följande:

a) ”Programvara” som särskilt utformats eller modifierats för ”utveck-

ling”, ”produktion” eller ”användning” av utrustning, material eller ”pro-
gramvara” som tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning.

b) Specifik ”programvara”, med undantag av den som anges i ML21 a, en-

ligt följande:

1. ”Programvara” som särskilt utformats för militär användning och för

testning, simulering eller utvärdering av militära vapensystem.

2. ”Programvara” som särskilt utformats för militär användning och för

testning eller simulering av scenarier för militära operationer.

3. ”Programvara” för att bedöma effekterna av konventionella krigsvapen,

kärnvapen, kemiska eller biologiska krigsvapen.

4. ”Programvara” som särskilt utformats för militär användning och som

särskilt utformats för lednings-, kommunikations- och underrättelsesystem
(C3I) eller lednings-, kommunikations-, dator- och underrättelsesystem (C4I).

c) ”Programvara” som inte omfattas av ML21 a eller b, som särskilt utfor-

mats eller ändrats för att göra det möjligt att använda utrustning som inte tas
upp i EU:s gemensamma militära förteckning för sådana militära ändamål
som omfattas av EU:s gemensamma militära förteckning.

ML22 ”Teknik” enligt följande:

a) ”Teknik”, med undantag av den som anges i ML22 b, som ”erfordras”

för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av de produkter som tas
upp i EU:s gemensamma militära förteckning.

b) ”Teknik” enligt följande:

background image

38

SFS 2012:537

1. ”Teknik” som ”erfordras” för utformning och montering av komponen-

ter till, och drift, underhåll och reparation av kompletta produktionsanlägg-
ningar för produkter som tas upp i Europeiska unionens gemensamma mili-
tära förteckning, även om komponenterna för dessa produktionsanlägg-
ningar inte finns upptagna på förteckningen.

2. ”Teknik” som ”erfordras” för ”utveckling” och ”produktion” av hand-

eldvapen, även om de används för att tillverka reproduktioner av antika
handeldvapen.

3. ”Teknik” som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion” och ”använd-

ning” av toxikologiska agens, tillhörande utrustning eller komponenter en-
ligt ML7 a–g.


4. ”Teknik” som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”an-

vändning” av ”biopolymerer” eller kulturer av bestämda celler enligt ML7 h.

5. ”Teknik” som ”erfordras” uteslutande för inkorporering av "biokataly-

satorer” enligt ML7 i 1, i militära bärare för ämnen eller militära material.

Not 1: ”Teknik” som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion” eller

”användning” av produkter som tas upp i Europeiska unionens gemen-
samma militära förteckning omfattas fortsatt även när den tillämpas på pro-
dukter som inte tas upp i Europeiska unionens gemensamma militära för-
teckning
.

Not 2: ML22 gäller inte:

a) ”teknik” som minimalt krävs för installation, drift, underhåll (kontroll)

och reparation av produkter som inte omfattas eller för vilka exporttillstånd
har beviljats,

b) ”teknik” som är ”allmänt tillgänglig”, ”grundforskning” eller de upp-

lysningar som minimalt krävs för patentansökningar,

c) ”teknik” för magnetisk induktion för kontinuerlig framdrivning av ci-

vila transportanordningar.

b)

Krigsmateriel som inte finns angiven i bilagan till direktiv 2009/43/EG,
enligt följande.

För den krigsmateriel som anges nedan och tekniskt bistånd avseende så-

dan krigsmateriel gäller tillståndskravet enligt 6 § första stycket lagen
(1992:1300) om krigsmateriel till utförsel av krigsmateriel eller lämnande
av tekniskt bistånd till ett annat EES-land endast om villkoren i artiklarna 36
eller 346 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är uppfyllda i det
enskilda fallet.

background image

39

SFS 2012:537

NL 1 Kärnladdningar och speciella delar till sådana.

NL 2 Fortifikatoriska anläggningar m.m.

a) Fortifikatoriska anläggningar som primärt är konstruerade för vapenin-

sats eller för direkt ledning av sådan insats,

b) ”Teknik” för anläggningar enligt ovan.

B. Definitioner av termer som används i A. Förteckning över
krigsmateriel och tekniskt bistånd enligt lagen (1992:1300) om
krigsmateriel

Följande är definitioner av termer som används i förteckningen över krigs-
materiel och tekniskt bistånd, i alfabetisk ordning enligt bilagan till Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG, ändrat senast genom kommis-
sionens direktiv 2012/10/EU.


Not 1: Definitionerna gäller i hela förteckningen. Hänvisningarna är en-

dast förslag och påverkar inte den allmänna tillämpningen av de definierade
termerna i hela förteckningen.

Not 2: Ord och termer i denna förteckning över definitioner har den defi-

nierade betydelsen endast när detta anges genom att de har satts inom
”dubbla citationstecken”. Definitioner av termer inom ’enkla citations-
tecken’ ges i en teknisk anmärkning till respektive produkt eller teknik. I öv-
rigt har ord och termer sin vanliga (lexikaliska) betydelse
.

ML7 agens för kravallhantering:

Ämnen som när de används under förväntade förhållanden i samband med

kravallhantering, hos människor snabbt framkallar sensorisk irritation eller
funktionsnedsättande fysiska effekter som försvinner efter en kort period se-
dan exponeringen avbrutits. (Tårgas ingår i ”agens för kravallhantering”.)

ML22 allmänt tillgänglig:

”Teknik” eller ”programvara” som ställts till förfogande utan restriktioner

för dess vidare spridning.

Not: Upphovsrättsliga restriktioner innebär ingen ändring av det förhål-

landet att ”teknik” eller ”programvara” är ”allmänt tillgängliga”.

ML7 anpassad för användning i krig:

Alla modifikationer eller urval (såsom en annan renhet, hållbarhetstid, vi-

rulens, spridningsegenskaper eller motståndskraft mot UV-strålning) som
framtagits för att öka effektiviteten i fråga om att orsaka förluster av männis-
kor och djur, skada utrustningar, skördar eller miljön.

background image

40

SFS 2012:537

ML21 och ML22 användning:

Drift, installation (inklusive installation på plats), underhåll (kontroll), re-

paration, översyn och renovering.

ML11 automatiserade ledningssystem:

Elektroniska system genom vilka information som är väsentlig för effek-

tiv drift av grupp, större formering, taktisk formering, enhet, fartyg, underen-
het eller vapen under ledning förs in, bearbetas och överförs. Detta sker ge-
nom användning av dator eller annan specialiserad hårdvara utformad för att
stödja en militär ledningsorganisations funktioner. De viktigaste funktio-
nerna hos ett automatiserat ledningssystem är effektiv automatiserad insam-
ling, ackumulation, lagring och bearbetning av informationen, illustration av
situationen och de omständigheter som påverkar förberedelserna av och ge-
nomförandet av stridsoperationer, operationella och taktiska beräkningar för
tilldelning av resurser till styrkegrupperingar eller delar av den operativa
stridsordern eller styrkeutplaceringen enligt uppdraget i operationsstadiet,
insamling av uppgifter för lägesbedömning och beslutsfattande under hela
operationen eller striden, datorsimulering av operationer.

ML15 bildförstärkarrör av första generationen:

Elektrostatiskt fokuserande rör, med in- och utgående bildskärmar av fi-

beroptik eller glas, multialkaliska fotokatoder (S-20 eller S-25), men inte
förstärkare med mikrokanalplatta.

ML7 och ML22 biokatalysatorer:

Enzymer för särskilda kemiska eller biokemiska reaktioner eller andra

biologiska föreningar som binder till eller accelererar nedbrytningen av CW-
agens.

Teknisk anmärkning

Enzymer: biokatalysatorer vid särskilda kemiska eller biokemiska reaktio-

ner.

ML7 och ML22 biopolymerer:

Biologiska makromolekyler enligt följande:

a) Enzymer för särskilda kemiska eller biokemiska reaktioner.

b) Antikroppar, monoklonala, polyklonala eller anti-idiotypiska.

c) Särskilt utformade eller särskilt behandlade receptorer.

Tekniska anmärkningar

1. anti-idiotypiska antikroppar: antikroppar som binder till andra anti-

kroppars specifika antigenbindningsplatser.

background image

41

SFS 2012:537

2. monoklonala antikroppar: proteiner som binder till en antigenplats och

framställs av en enda cellklon.

3. polyklonala antikroppar: en blandning av proteiner som binder till den

särskilda antigenen och framställs av mer än en cellklon.

4. receptorer: biologiska makromolekylära strukturer som kan binda li-

gander vars bindning påverkar fysiologiska funktioner.

ML17 bränslecell:

En elektrokemisk anordning som omvandlar kemisk energi direkt till lik-

ström genom förbrukning av bränsle från en extern källa.

ML10 civila luftfartyg:

Luftfartyg som angivits i listor över flygduglighetscertifiering som utges

av civila luftfartsmyndigheter för att civilt flyga på inrikes eller utrikes leder
för civilt, privat eller affärsmässigt bruk.

ML8 drivmedel:

Ämnen eller blandningar som via en kemisk reaktion producerar stora vo-

lymer heta gaser i kontrollerad takt för att utföra mekaniskt arbete.

ML4 och ML8 energetiska material:

Ämnen eller blandningar som reagerar kemiskt för att lösgöra den energi

som erfordras för deras avsedda användning. ”Sprängämnen”, ”pyrotekniska
anordningar” och ”drivmedel” är underavdelningar till energetiska material.

ML22 erfordras:

När det används i samband med ”teknik” endast den del av ”tekniken”

som är särskilt ansvarig för att uppnå eller överskrida kontrollerade pre-
standa, karakteristika eller funktioner. Sådan ”teknik” som ”erfordras” kan
vara gemensam för olika produkter.

ML7 expressionsvektorer:

Bärare (t.ex. plasmid eller virus) som används för att föra in genetiskt ma-

terial i värdceller.

ML13 fibrer eller fiberliknande material:

Omfattar:

a) kontinuerliga enfibertrådar,

b) kontinuerliga garn och vävar,

background image

42

SFS 2012:537

c) tejp, duk, mattor, band,

d) hackade fibrer, cellull, rayonull och sammanhängande fiberfiltar,

e) tunna trådar (whiskers), antingen mono- eller polykristallina av valfri

längd,

f) aromatisk polyamidmassa.

ML22 grundforskning:

Experimentellt eller teoretiskt arbete för inhämtande av ny kunskap om

fenomens fundamentala principer eller observerbara fakta som inte är direkt
inriktad mot ett bestämt praktiskt syfte eller mål.

ML17 kärnreaktor:

Inkluderar de föremål som är placerade i eller i direkt anslutning till reak-

tortanken, utrustningen som kontrollerar effektnivån i härden och de kompo-
nenter som normalt innesluts, kommer i direkt kontakt med eller styr primär-
kylmedlet i reaktorhärden.

ML5 och ML9 laser:

En sammansättning av komponenter som producerar ett i såväl tiden som

rummet koherent ljus som är förstärkt med hjälp av stimulerad strålnings-
emission.

ML8, ML9 och ML10 luftfartyg:

Luftburna farkoster med fasta vingar, svängande vingar, roterande vingar

(helikoptrar), tippande rotorer eller tippande vingar.

ML10 lättare än luft-farkoster:

Ballonger och luftfarkoster som använder varmluft eller andra gaser som

är lättare än den omgivande luften, t.ex. helium eller väte, som lyftkraft.

ML17 manipulatorer:

Griparmar, aktiva verktygsenheter och andra verktyg som fästs i änden av

en manipulatorarm på en ”robot”.

Teknisk anmärkning

”Aktiva verktygsenheter” är enheter som tillför rörelsekraft, processen-

ergi eller avkänning till ett arbetsstycke.

ML8 prekursorer:

Specialkemikalier som används vid tillverkning av sprängämnen.

background image

43

SFS 2012:537

ML21 och ML22 produktion:

Alla produktionsskeden, exempelvis produktionsutveckling, tillverkning,

integrering, sammansättning (montering), inspektion, provning och kvali-
tetssäkring.

ML21 programvara:

En samling av ett eller flera ”program” eller ”mikroprogram” som är lag-

rade i ett konkret uttrycksmedium.

ML4 och ML8 pyrotekniska anordningar:

Blandningar av fasta eller flytande bränslen och oxidationsmedel som när

de antänds genomgår en energetisk kemisk reaktion i kontrollerad takt i syfte
att åstadkomma viss tidsmässig fördröjning, eller kvantiteter av värmeut-
veckling, ljud, rök, synligt ljus eller infraröd strålning. Pyrofori är en under-
avdelning av pyrotekniska anordningar, utan oxidationsmedel men som
självantänder vid kontakt med luften.

ML17 robot:

En manipuleringsmekanism som kan vara av banstyrnings- eller punkt-

styrningstypen, som eventuellt brukar sensorer och som har samtliga föl-
jande egenskaper:

a) Den är multifunktionell.

b) Den är kapabel att placera eller orientera material, delar, verktyg eller

speciella komponenter med variabla rörelser i tredimensionellt rum.

c) Den omfattar tre eller flera servoanordningar med öppen eller sluten

slinga som kan omfatta stegmotorer.

d) Den har även ”användartillgänglig programmerbarhet” med hjälp av

lär/utför-metoden eller med hjälp av en elektronisk dator som kan vara en
programmerbar logikcontroller, dvs. utan mekanisk förmedling.

Not: Ovanstående definition omfattar inte följande anordningar:

1. Manipulationsmekanismer som bara kan styras manuellt eller med

fjärrstyrning.

2. Mekanismer med fast-sekvens-manipulering som är automatiserade rö-

relseanordningar som arbetar enligt mekaniskt fasta programmerade rörel-
ser. Programmet är mekaniskt begränsat av fasta stoppanordningar, t.ex.
stift eller kammar. Rörelsernas sekvensföljd och valet av banor eller vinklar
är inte variabla eller utbytbara på mekaniskt elektroniskt eller elektriskt
sätt
.

background image

44

SFS 2012:537

3. Mekaniskt styrda manipuleringsmekanismer med variabel sekvens som

är automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt mekaniskt fasta
programmerade rörelser. Programmet är mekaniskt begränsat av fasta men
justerbara stoppanordningar, t.ex. stift eller kammar. Rörelsernas sekvens-
följd och valet av banor eller vinklar är variabla inom det fasta program-
mönstret. Variationer eller modifikationer av programmönstret (t.ex. änd-
ringar av stift eller utbyte av kammar) längs en eller flera rörelseaxlar kan
endast göras genom mekaniska operationer
.

4. Icke servostyrda manipuleringsmekanismer med variabel sekvens som

är automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt mekaniskt fasta
programmerade rörelser. Programmet är variabelt, men sekvensen genom-
förs endast vid binära signaler från mekaniskt fixerade elektriska binära an-
ordningar eller justerbara stoppanordningar
.

5. Staplingskranar som är definierade som kartesiska koordinatmanipule-

ringssystem som är tillverkade som en integrerad del av ett lodrätt system av
lagringsbehållare och konstruerade för att komma åt innehållet i dessa be-
hållare för lagring eller hämtning
.

ML19 rymdkvalificerade:

Produkter som är konstruerade, tillverkade och provade i syfte att mot-

svara de speciella elektriska, mekaniska eller miljömässiga kraven vid upp-
sändande och placering på höga höjder av satelliter eller farkoster som arbe-
tar på en höjd av minst 100 km.

ML8 och ML18 sprängämnen:

Fasta, flytande eller gasformiga ämnen eller blandningar av ämnen som

vid användning som primärt sprängämne, booster eller laddning i stridsspets,
sprängladdningar eller annan användning är avsedda att detonera.

ML18 och ML20 supraledande:

Material (t.ex. metaller, legeringar eller blandningar) som kan förlora all

elektrisk resistens (innebär att de kan uppnå oändlig elektrisk ledningsför-
måga och överföra mycket stora strömmar utan joulsk upphettning).

Teknisk anmärkning

Den ”supraledande” effekten hos ett material karaktäriseras individuellt

av en ”kritisk temperatur”, ett kritiskt magnetfält som är en funktion av tem-
peraturen, samt av en kritisk strömtäthet som emellertid är beroende av
både det magnetiska fältet och temperaturen.

background image

45

SFS 2012:537

ML22 teknik:

Specifik information som är nödvändig för ”utveckling”, ”produktion” el-

ler ”användning” av en produkt. Informationen har formen tekniska uppgif-
ter eller teknisk assistans.

Tekniska anmärkningar

1. Tekniska uppgifter kan avse ritningskopior, planer, diagram, modeller,

formler, tabeller, teknisk design och specifikationer, manualer och instruk-
tioner, skrivna eller inspelade på andra medier eller enheter såsom disket-
ter, band eller ROM-minnen
.

2. Teknisk assistans kan avse instruktioner, färdigheter, utbildning, ar-

betsmetoder och konsulttjänster. Teknisk assistans kan innebära överföring
av tekniska uppgifter
.

ML8 tillsatser:

Ämnen som används i explosiva blandningar för att förbättra deras egen-

skaper.

ML21 och ML22 utveckling:

Rör alla faser före serieproduktion såsom: konstruktion, konstruktions-

forskning, konstruktionsanalys, konstruktionskoncept, sammansättning och
provning av prototyper, pilottillverkningsplaner, konstruktionsuppgifter, da-
tadesign, processen då konstruktionsuppgifterna förvandlas till en produkt,
fastställande av design och integrering, layouter.

background image

46

SFS 2012:537

C. Förteckning över produkter/ämnen för vilka
deklarationsskyldighet föreligger enligt 25 § förordningen
(1992:1303) om krigsmateriel

CAS-nummer

1. O-Alkyl (≤ Cl0, inkl. cykloal-

kyl)-alkyl- (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-
fluorofosfonater, ex:

Sarin: O-Isopropyl-metylfluoro-

fosfonat

Soman: O-Pinakolyl-metylfluoro-

fosfonat

107-44-8

96-64-0

2. O-Alkyl (≤ Cl0, inkl. cykloal-

kyl)-N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr eller
i-Pr)-amidofosforylcyanider, ex:

Tabun: O-Etyl-N,N-dimetylami-

dofosforylcyanid

77-81-6

3. O-Alkyl (H eller ≤ Cl0, inkl.

cykloalkyl)-S-2-dia-kyl-(Me, Et, n-
Pr eller i-Pr)-aminoetylalkyl (Me,
Et, n-Pr eller i-Pr)-fosfonotiolater
och motsvarande alkylerade eller
protonerade salter, ex:

VX: O-Etyl-S-2-diisopropylami-

noetyl-Metylfosfonotiolat

50782-69-9

4. Svavelsenapsgaser

2-kloretylklormetylsulfid
Senapsgas: Bis(2-kloretyl)sulfid
Bis(2-kloretyltio)metan
Sesquisenapsgas: 1,2-Bis(2-kloretyl-
tio)etan
l,3-Bis(2-kloretyltio)-n-propan
l,4-Bis(2-kloretyltio)-n-butan
l,5-Bis(2-kloretyltio)-n-pentan
Bis(2-kloretyltiometyl)eter
Syresenapsgas: Bis(2-kloretyltioe-
tyl)eter

2625-76-5
505-60-2
63869-13-9

3563-36-8
63905-10-2
142868-93-7
142868-94-8
63918-90-1

63918-89-8

5. Lewisiter

Lewisit 1: 2-Klorvinyldiklorarsin
Lewisit 2: Bis(2-klorvinyl)klorarsin
Lewisit 3: Tris(2-klorvinyl)arsin

541-25-3
40334-68-8
40334-70-1

6. Kvävesenapsgaser

HNl: Bis(2-kloretyl)etylamin
HN2: Bis(2-kloretyl)metylamin
HN3: Tris(2-kloretyl)amin

538-07-8
51-75-2
555-77-1

background image

47

SFS 2012:537

7. Saxitoxin

35523-89-8

8. Ricin

9009-86-3

9. Alkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-

fosfonyldifluorider, ex:
DF: Metylfosfonyldifluorid

676-99-3

10. O-Alkyl (H eller ≤ Cl0, inkl.

cykloalkyl)-O-2-dialkyl (Me, Et, n-
Pr eller i-Pr)-aminoetylalkyl (Me,
Et, n-Pr eller i-Pr)-fosfonit och mot-
svarande alkylerade eller protone-
rade salter, ex:
QL: O-Etyl-O-2-diisopropylamino-
etylmetylfosfonit

57856-11-8

11. Klorsarin: O-Isopropyl-metyl-

klorofosfonat

1445-76-7

12. Klorsoman: O-Pinakolyl-me-

tylklorofosfonat

7040-57-5

background image

48

SFS 2012:537

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

D. Förteckning över vilken krigsmateriel i A. Förteckning över
krigsmateriel och tekniskt bistånd enligt lagen (1992:1300) om
krigsmateriel som utgör krigsmateriel för strid (KS) och övrig
krigsmateriel (ÖK)

Följande krigsmateriel utgör krigsmateriel för strid:

Anm: Komponenter och tillbehör ingår inte i KS-begreppet, utom i de fall
som särskilt framgår nedan.

– ML 1 a) utom revolvrar och pistoler samt vapen utformade för jakt och
sportskytte. Följande komponenter ingår i KS-begreppet: slutstycken, eldrör
(pipor), mantlar och lådor.
– ML 1 c)
– ML 2 a) utom signaturdämpande anordningar. Följande komponenter ingår
i KS-begreppet: Eldrör, mekanismer, markplattor och rekylhäminrättningar.
– ML 2 d)
– ML 3 a) utom rök, lys och övningsammunition samt ammunition med ex-
panderande kula av typ som används för jakt eller sportskytte. Följande
komponenter ingår i KS-begreppet: projektiler, granatkroppar, målsökare
och stridsdelar.
– ML 4 a) utom rökbehållare, patroner och simulatorer. Följande komponen-
ter ingår i KS-begreppet: Målsökare, stridsdelar, tändrör, zonrör, motorer,
styrsystem, eldrör och lavetter.
– ML 4 b) 2. Endast aktivering, avfyrning, läggning, detonering samt avloss-
ning av KS-definierad utrustning.
– ML 5 a)
– ML 5 b) endast målfångnings-, målangivnings- samt målföljningssystem.
– ML 6 a) med begränsning till Not 1 a) och b)
– ML 7 a), b) och e)
– ML 8 a), b) och c)
– ML 9 a) 1, 2 a) och b)
– ML 10 a) Stridsluftfartyg och c) UAV med beväpning
– ML 12 a)
– ML 19 a), b), c) och f)
– NL 1

Övrig krigsmateriel i A. Förteckning över krigsmateriel och tekniskt bistånd
enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel utgör övrig krigsmateriel (ÖK).