SFS 2012:539 Förordning om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

120539.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder;

utfärdad den 19 juli 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:481) om stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder

dels att 1 kap. 30 a §, 2 kap. 8 a, 8 b och 22–25 §§ samt 4 kap. 14 och

15 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 22 och 24 §§ samt 4 kap. 14 § ska

utgå,

dels att 1 kap. 2, 10, 10 a, 11 a–13, 14, 14 a, 16, 18, 20, 21, 21 b, 22, 25

och 36 §§, 2 kap. 1, 4, och 8 §§, 3 kap. 4 §, 4 kap. 5 §, rubriken till 2 kap.
samt bilaga 1 till förordningen ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 2 kap. 11 § ska lyda ”Skötsel av betesmar-

ker och slåtterängar”,

dels att det i förordningen ska införas sex nya paragrafer, 2 kap. 29 a §

och 5 kap. 4 a–4 e §§ samt närmast före 2 kap. 29 a § och 5 kap. 4 a § nya
rubriker av följande lydelse.

1 kap.

2 §

Stöd enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, lämnas

för

1. åtgärder för förbättring av miljön och landskapet samt för djurens väl-

befinnande (2 kap.),

2. åtgärder för en förbättrad konkurrenskraft inom jord- och skogsbruks-

sektorn samt rennäringen (4 kap.),

3. åtgärder för att diversifiera ekonomin och förbättra livskvaliteten på

landsbygden (5 kap.),

4. åtgärder i form av kompetensutveckling, information och kunskaps-

spridning (6 kap.) och

5. åtgärder som genomförs inom ramen för leaderdimensionen (7 kap.).

10 §

1

Länsstyrelserna prövar frågor om stöd enligt denna förordning om

inte annat följer av andra eller tredje stycket eller av 10 a §. Frågor om stöd
enligt 2 kap. 9–14, 18, 21 och 26–29 §§ som gäller företag vars verksamhet
till huvuddelen bedrivs i Blekinge län, prövas av Länsstyrelsen i Skåne län.

1 Senaste lydelse 2009:1579.

SFS 2012:539

Utkom från trycket
den 31 juli 2012

background image

2

SFS 2012:539

Skogsstyrelsen prövar frågor om stöd enligt 2 kap. 30–33 §§ och stöd en-

ligt 6 kap. för kompetensutveckling när det gäller skogsbruk.

Sametinget prövar frågor om stöd enligt 2 kap. 15–17 §§ samt 4, 5 och

6 kap. när det gäller stöd till rennäringsföretag och annan verksamhet med
anknytning till renskötsel eller annat samiskt närings-, kultur- eller samhälls-
liv.

10 a §

2

Frågor om stöd enligt 2 kap. 19, 20 och 29 a §§ samt 6 kap. 3 §

prövas av Jordbruksverket. Detsamma gäller frågor om stöd till projekt en-
ligt 5 kap. eller 6 kap. 1, 2 och 4 §§, om insatsen är av riksomfattande karak-
tär eller avser verksamhet som stöder och kompletterar den genomföran-
destrategi som avses i 8 eller 8 a §, och inte faller inom Skogsstyrelsens eller
Sametingets ansvarsområde.

11 a §

3

En länsstyrelse får, utöver vad som framgår av 45 § förordningen

(2007:825) med länsstyrelseinstruktion, efter överenskommelse med en an-
nan länsstyrelse ställa en eller flera av sina anställda till den andra länsstyrel-
sens förfogande för att

1. delta i handläggningen av frågor om stöd enligt 2 kap. 9–14, 16, 18, 21

och 26–29 §§, och

2. utöva kontroll som avses i 18 § när det gäller stöd enligt 2 kap. 9–14,

16, 18, 21 och 26–29 §§.

I överenskommelsen får det ingå att ärenden ska avgöras om det finns risk

för att avgörandet av ärendena annars fördröjs på ett sådant sätt att det påver-
kar Jordbruksverkets möjligheter att betala ut stödet under det innevarande
kalenderåret.

Berörda länsstyrelser ska underrätta Jordbruksverket om överenskommel-

sen.

11 b §

4

Regeringen får besluta att ärenden om stöd enligt 2 kap. 9–14, 16,

18, 21 och 26–29 §§ som ska handläggas av en länsstyrelse i stället ska
handläggas av en annan länsstyrelse, om det finns risk för att handlägg-
ningen annars fördröjs på ett sådant sätt att det påverkar Jordbruksverkets
möjligheter att betala ut stödet under det innevarande kalenderåret.

12 §

5

Ansökan om stöd och ansökan om utbetalning ska lämnas in till den

behöriga myndigheten. En ansökan om stöd enligt 7 kap. ska dock lämnas in
till LAG-gruppen i det område eller de områden där verksamheten ska bedri-
vas.

Ansökan om stöd och ansökan om utbetalning ska lämnas in inom den tid

som föreskrivs av

1. Jordbruksverket för stöd som avses i 10 § första stycket och tredje

stycket utom när det gäller stöd enligt 2 kap. 15 och 17 §§ samt för stöd som
avses i 10 a § när det gäller stöd enligt 2 kap. 19 och 29 a §§,

2. Skogsstyrelsen för stöd som avses i 10 § andra stycket, och

2 Senaste lydelse 2009:191.

3 Senaste lydelse 2010:735.

4 Senaste lydelse 2010:735.

5 Senaste lydelse 2010:86.

background image

3

SFS 2012:539

3. Sametinget för stöd som avses i 10 § tredje stycket när det gäller stöd

enligt 2 kap. 15 och 17 §§.

Om en ansökan om stöd eller en ansökan om utbetalning enligt 2 kap. 9,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 26, 26 a, 28, 29 eller 29 a § kommer in för
sent, ska man tillämpa reglerna om för sen ansökan i artikel 23 i kommis-
sionens förordning (EG) nr 1122/2009 av den 30 november 2009 om till-
lämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller
tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsys-
tem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den för-
ordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr
1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn

6.

13 §

7

Om det sökande företaget eller den sökande organisationen ligger

inom flera län och länsstyrelsen är behörig myndighet, ska ansökan ges in
till länsstyrelsen i det län där huvuddelen av den verksamhet som ansökan
gäller bedrivs. Ansökan om stöd enligt 2 kap. 9–14, 18, 21 samt 26–29 §§ till
företag vars verksamhet till huvuddelen bedrivs i Blekinge län, ges in an-
tingen till Länsstyrelsen i Skåne län eller till Länsstyrelsen i Blekinge län.

Om området för en LAG-grupp omfattar mer än ett län, ska ansökan prö-

vas av den länsstyrelse som utsetts enligt 9 § andra stycket.

14 §

8

Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kr per insats och stödår

och avser miljöersättningar och kompensationsbidrag enligt 2 kap. 9–16,
18–19, 21 eller 26–29 §§ ska inte betalas ut. För ersättning för potatisodling
enligt 2 kap. 9 § gäller dock att beräknade stödbelopp som är lägre än 500 kr
per stödår inte ska betalas ut.

14 a §

9

Den behöriga myndigheten beslutar vilket belopp som berättigar

till utbetalning av stöd enligt artikel 30 i kommissionens förordning (EU) nr
65/2011.

16 §

Den myndighet som beslutat om stöd får även besluta om förskott på

stöd enligt 2 kap. 20 §, 5 kap. 2, 4, 7, 9, 9 a, 12 och 14 §§, 6 kap. 1, 2 och
4 §§ samt 7 kap. Förskott får lämnas endast om stödmottagaren är en ideell
förening, en ekonomisk förening i form av ett lokalt kooperativ, en allmän-
nyttig stiftelse eller en lokal utvecklingsgrupp som drivs av stödmottagaren.

Förskott får lämnas med högst 20 procent av det beviljade stödet, dock

högst 250 000 kr.

18 §

10

Jordbruksverket samordnar kontrollen över att rådets förordning

(EG) nr 1698/2005, kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006, kommis-
sionens förordning (EU) nr 65/2011 och denna förordning följs, förutom när
det gäller stöd enligt 2 kap. 30–33 §§ då Skogsstyrelsen samordnar kontrol-
len.

6 EUT L 316, 2.12.2009, s. 65 (Celex 32009R1122).

7 Senaste lydelse 2009:1579.

8 Senaste lydelse 2008:65.

9 Senaste lydelse 2011:589.

10 Senaste lydelse 2011:589.

background image

4

SFS 2012:539

Länsstyrelsen, Jordbruksverket och Sametinget genomför den administra-

tiva kontrollen enligt artikel 11 i förordningen (EU) nr 65/2011 över stöd
inom sina respektive ansvarsområden.

Länsstyrelsen och Sametinget genomför kontrollen på plats enligt artikel

12 i förordningen (EU) nr 65/2011 över stöd inom sina respektive ansvars-
områden. Länsstyrelsen genomför även kontrollen på plats när det gäller
stöd enligt 2 kap. 19 och 29 a §§ för vilka Jordbruksverket är behörig myn-
dighet.

Länsstyrelsen genomför kontrollen på plats enligt artikel 20 i förord-

ningen (EU) nr 65/2011.

Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Sametinget och Skogsstyrelsen genomför

den administrativa kontrollen enligt artikel 24 i förordningen (EU) nr
65/2011 över stöd inom sina respektive ansvarsområden.

Jordbruksverket, Sametinget och Skogsstyrelsen genomför kontrollen på

plats enligt artikel 25 i förordningen (EU) nr 65/2011 över stöd inom sina
respektive ansvarsområden. Jordbruksverket genomför även kontrollen på
plats när det gäller stöd enligt 4–7 kap. för vilka länsstyrelsen är behörig
myndighet.

Länsstyrelsen genomför kontrollen enligt artikel 28 i förordningen (EU)

nr 65/2011.

Jordbruksverket, Sametinget och Skogsstyrelsen genomför kontrollen i ef-

terhand enligt artikel 29 i förordningen (EU) nr 65/2011. Jordbruksverket
genomför även kontrollen i efterhand när det gäller stöd enligt 4–7 kap. för
vilka länsstyrelsen är behörig myndighet.

20 §

11

Den behöriga myndigheten får avslå eller häva åtaganden enligt

2 kap. 11–16, 18–19, 21 och 26–29 §§ om åtagandet motsvarar mindre än
1 000 kr per år.

21 §

12

Fullt stöd enligt 2 kap. 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 26 a,

28, 29 eller 29 a § får endast betalas ut till den som på hela brukningsenheten
respekterar kraven i artiklarna 5 och 6 samt i bilagorna II och III till rådets
förordning (EG) nr 73/2009 och de föreskrifter som meddelats med stöd av 2
kap. förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare, m.m.

Utöver vad som sägs i första stycket får fullt stöd enligt 2 kap. 11–14, 16–

19, 21, 26, 26 a, 28 och 29 §§ endast betalas ut till den som på hela bruk-
ningsenheten respekterar de minimikrav på användning av gödselmedel och
växtskyddsmedel som Jordbruksverket föreskriver.

21 b §

13

Stöd enligt de bestämmelser som anges i andra stycket lämnas

med de begränsningar som följer av artikel 57 i kommissionens förordning
(EG) nr 1974/2006 och i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr
1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och
88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse

14 och 19 och 20 §§ förord-

ningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

11 Senaste lydelse 2008:65.

12 Senaste lydelse 2010:86.

13 Senaste lydelse 2010:276.

14 EUT L 379, 28.12.2006, s. 5 (Celex 32006R1998).

background image

5

SFS 2012:539

Med de bestämmelser som anges i första stycket avses stöd enligt
– 2 kap. 30–33 §§,
– 4 kap. 11 § som rör produkter från skogsbruk före industriell förädling,
– 4 kap. 11 § som rör stöd för förädling av produkter som omfattas av bi-

laga 1 till EUF-fördraget, utom fiskeriprodukter, till produkter som inte om-
fattas av bilaga 1 till EUF-fördraget,

– 5 kap. 1–4, 5–9 och 12–14 §§, och
– 6 och 7 kap.
Av 5 kap. 9 h § följer att även stöd enligt 5 kap. 9 a § i vissa fall ska upp-

fylla bestämmelserna i första stycket.

22 §

15

Bestämmelser om minskning av stöd vid mätfel och ägoslagsfel som

konstaterats vid kontroll av stöd enligt 2 kap. 9–19, 21 och 26–29 a §§ finns
i artiklarna 16 och 17 i kommissionens förordning (EU) nr 65/2011.

Om förhållandena på ett skifte är sådana att det är svårt att entydigt be-

stämma vilket ägoslag det bör kategoriseras i, ska sökandens uppgift godtas.

Stöd lämnas inte för mark som huvudsakligen används för annat ändamål

än jordbruk eller om marken används på ett sätt som är oförenligt med stö-
dets syfte.

25 §

16

Om en överträdelse som stödmottagaren själv kan anses vara direkt

ansvarig för konstateras vid kontroll av stöd enligt 2 kap. 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 18, 19, 21, 26, 26 a, 27, 27 a, 28, 29 eller 29 a § i enlighet med de
författningar som reglerar kraven enligt 21 § i detta kapitel, ska stödbeloppet
för det kalenderår då överträdelsen inträffade sättas ned helt eller delvis i en-
lighet med artikel 21 i kommissionens förordning (EU) nr 65/2011.

Sametinget får meddela föreskrifter om nedsättning av stödbelopp i fråga

om stöd enligt 2 kap. 15 §.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om nedsättning av stödbelopp i

övriga fall.

36 §

17

Beslut enligt följande bestämmelser i denna förordning får överkla-

gas hos Jordbruksverket.

1. Länsstyrelsens beslut som rör åtgärder enligt 2 kap., 4 kap. 1, 8 och

11 §§ samt 5 kap. 9 g § andra stycket, och

2. Länsstyrelsens beslut som rör åtgärder enligt 4 kap. 6, 5 kap. 1–9 f och

9 h–14 §§ samt 6 och 7 kap., om beslutet fattats med stöd av 1 kap. 14 a, 24,
26, 28 eller 29 §.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Jordbruksverkets be-
slut i ett överklagat ärende enligt första stycket och beslut enligt följande be-
stämmelser i denna förordning får dock inte överklagas.

1. Skogsstyrelsens beslut som rör åtgärder enligt 2 kap. och 6 kap., om be-

slutet fattats med stöd av 1 kap. 14 a, 24, 26, 28 eller 29 §,

2. Sametingets beslut som rör åtgärder enligt 2 kap. samt 4 kap. 1 §,

15 Senaste lydelse 2011:589.

16 Senaste lydelse 2011:589.

17 Senaste lydelse 2010:276.

background image

6

SFS 2012:539

3. Sametingets beslut som rör åtgärder enligt 4 kap. 6 §, samt 5 och 6 kap.,

om beslutet fattats med stöd av 1 kap. 14 a, 24, 26, 28 eller 29 §,

4. Jordbruksverkets beslut som rör åtgärder enligt 2 kap. 19, 20 och

29 a §§, och

5. Jordbruksverkets beslut som rör åtgärder enligt 5 och 6 kap., om beslu-

tet fattats med stöd av 1 kap. 14 a, 15, 24, 26, 28 eller 29 §.

2 kap. Åtgärder för en förbättring av miljön och landskapet
samt för djurens välbefinnande

1 §

18

Stöd får lämnas årligen under förutsättning att stödmottagaren under

en period av fem år åtar sig att vidta sådana åtgärder eller bedriva sådan
odling som avses i 11–16, 18, 19, 21 och 26–29 a §§. För stöd för åtgärder
som avses i 13 § får åtagandet förlängas med fem år i taget, dock längst till
dess att den sammanlagda åtagandeperioden uppgår till 20 år.

Stöd enligt 9 § får bara lämnas till jordbrukare som åtar sig att fortsätta be-

driva jordbruk inom stödområdet under fem år från och med den första stöd-
utbetalningen. Sådant jordbruk ska varje år omfatta minst tre hektar.

Den behöriga myndigheten får prioritera mellan och inom inkomna an-

sökningar enligt 16, 17 och 30–33 §§. Vid prioriteringen ska syftet med stö-
det samt den genomförandestrategi som avses i 1 kap. 8 eller 8 a § beaktas.
Vid prioriteringen av ansökningar enligt 30–33 §§ ska särskild vikt läggas
vid betydelsen för små företag.

Stöd enligt 17 § lämnas inte för insatser som staten eller en kommun ska

sörja för enligt lag eller annan författning.

En projektplan ska ingå i ansökan om stöd enligt 17 och 20 §§.

4 §

19

Ett jordbruksskifte eller område ska omfatta en sammanhållen areal

om minst 0,1 hektar för att berättiga till stöd. För stöd till skyddszoner på
erosionsbenägen mark enligt 16 § gäller dock att den totala skiftesarealen
ska omfatta minst 0,1 hektar. En renvall ska omfatta minst 0,2 hektar för att
berättiga till stöd.

8 §

20

De enskilda stödbeloppen framgår av bilaga 1 om inte annat följer av

tredje stycket.

En stödmottagare får i vissa fall ingå en överenskommelse med den behö-

riga myndigheten om att stödnivåerna efter en översyn ändras under den res-
terande åtagandeperioden.

För de åtgärder som omfattas av 16 och 17 §§ anges de maximala stödbe-

loppen i bilaga 1. De faktiska stödbeloppen för dessa åtgärder ska fastställas
i de genomförandestrategier som avses i 1 kap. 8 §.

Ersättning för extra omsorg för suggor

29 a §

Stöd får lämnas till jordbrukare för åtgärder för att förbättra välbe-

finnandet för suggor och betäckta gyltor i produktion av smågrisar.

18 Senaste lydelse 2010:2038.

19 Senaste lydelse 2010:86.

20 Senaste lydelse 2010:86.

background image

7

SFS 2012:539

Stöd enligt första stycket får lämnas till jordbrukare som vidtar åtgärder

inom

1. förebyggande hygienprogram,
2. skydd mot sjukdomsframkallande mikroorganismer,
3. foder- och produktionsuppföljning, och
4. planerad produktion.

3 kap.

4 §

21

En affärsplan ska ingå i en ansökan om stöd enligt 4 kap. 1, 6 och

11 §§ samt 5 kap. 1, 3, 4 a, 5, 8 och 13 §§. En affärsplan ska också ingå i en
ansökan om stöd enligt 6 kap. 1 och 2 §§, om ansökan avser annat än anord-
nande av kompetensutvecklingsinsatser.

Första stycket gäller inte om ansökan enbart avser stöd för upprättande av

en affärsplan eller utbildning i upprättande av en affärsplan, i de fall stöd får
lämnas för sådana ändamål.

En projektplan ska ingå i en ansökan om stöd enligt 5 kap. 2, 4, 7, 9, 9 a,

12 och 14 §§, 6 kap. 3 och 4 §§ samt 7 kap. En projektplan ska också ingå i
en ansökan om stöd enligt 6 kap. 1 och 2 §§, om ansökan avser anordnande
av kompetensutvecklingsinsatser.

En affärsplan eller projektplan ska ligga till grund för den behöriga myn-

dighetens bedömning av om villkoren för stöd är uppfyllda samt för den be-
höriga myndighetens prioritering mellan inkomna ansökningar om stöd.

4 kap.

5 §

Stödmyndigheten ska inom tre år från dagen för beviljande av stöd på-

börja en bedömning av om verksamheten överensstämmer med affärsplanen.
I de fall verksamheten avviker från affärsplanen ska stödet sättas ned helt el-
ler delvis. Stödmyndigheten ska då beakta bestämmelserna i 1 kap. 24–26 §§
och ta hänsyn till om avvikelsen beror på ändrade förutsättningar vid genom-
förandet av affärsplanen.

5 kap.

Stöd till investeringar i biogasanläggningar

4 a §

Stöd får lämnas enligt 1 eller 3 § för investeringar i biogasanlägg-

ningar.

4 b §

Stöd får lämnas med högst 30 procent av de stödberättigade kostna-

derna så som dessa anges i artikel 23 i kommissionens förordning (EG) nr
800/2008 av den 6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd för-
klaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och
88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning)

22.

4 c §

En ansökan om stöd ska ha kommit in till den behöriga myndigheten

innan arbetet med projektet eller verksamheten inleds.

21 Senaste lydelse 2010:276. Ändringen innebär bl.a. att femte stycket upphävs.

22 EUT L 214, 9.8.2008, s. 3 (Celex 32008R0800).

background image

8

SFS 2012:539

4 d §

Ett beslut om stöd får förenas med de villkor som behövs för att till-

godose syftet med stödet.

4 e §

Jordbruksverket ska föra ett register över stödet. Registret ska inne-

hålla de uppgifter som krävs för att säkerställa att de villkor som följer av
kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 är uppfyllda. Uppgifterna ska
bevaras i minst tio år från den dag då stöd sista gången beviljades.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2012. I fråga om stöd en-

ligt 2 kap. 29 a § ska dock de nya föreskrifterna tillämpas för tid från och
med den 1 januari 2012.

2. För stöd enligt 2 kap. 22–25 §§ samt 4 kap. 14 och 15 §§ som beviljats

före ikraftträdandet eller som avser en stödperiod som påbörjats senast under
2011 ska äldre föreskrifter fortfarande gälla. I fråga om stöd enligt 2 kap.
22 § gäller att den totala skiftesarealen ska omfatta minst 0,1 hektar.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Maria Wetterling
(Landsbygdsdepartementet)

background image

9

SFS 2012:539

Bilaga 1

1. Kompensationsbidrag i mindre gynnade områden

Stödområde

Markanvänd-
ning

Stödbelopp
inom
intervallen
areal
0-90 ha

>90 ha

1 och F

Bete och slåt-
tervall på åker
samt betesmark

2 700 kr

1 350 kr

2-3 och 4a

Bete och slåt-
tervall på åker
samt betesmark

2 100 kr

1 050 kr

4b

Bete och slåt-
tervall på åker
samt betesmark

1 100 kr

550 kr

5a

Bete och slåt-
tervall på åker
samt betesmark

1 500 kr

750 kr

5b

Bete och slåt-
tervall på åker
samt betesmark

900 kr

450 kr

1-3 och F

Spannmål

1 000 kr

500 kr

4a

Spannmål

500 kr

250 kr

1-3 och F

Potatis

1 750 kr

875 kr

2. Miljövänligt jordbruk

Åtgärd

Region

Årlig ersätt-
ningsnivå

Årlig ersätt-
ningsnivå

Årlig ersätt-
ningsnivå

Årlig ersätt-
ningsnivå

Årlig ersätt-
ningsnivå

Årlig ersätt-
ningsnivå

Ersättning en-
ligt ursprung-
liga förutsätt-
ningar för
startår från och
med 2007

Stödmottagare
med startår
2007, 2008 el-
ler 2009 som
tackat nej till
rörlig ersätt-
ning

Stödmottagare
med startår
2010 eller 2011
som tackar nej
till rörlig ersätt-
ning 2012

Stödmottagare
som tackat ja
till rörlig ersätt-
ning

Stödmottagare
med startår
2010 eller 2011
som inte erbju-
dits rörlig er-
sättning

Stödmottagare
med startår
2012 som inte
erbjudits rörlig
ersättning

Ersättning för
vallodling

Hela landet,
utom stödom-
råde 9

Grundersätt-
ning:
300 kr/ha

Grundersätt-
ning:
300 kr/ha

Grundersätt-
ning:
300 kr/ha

Grundersätt-
ning:
300 kr/ha

Stödområde 9

Grundersätt-
ning:
300 kr/ha

Grundersätt-
ning:
500 kr/ha

Grundersätt-
ning:
500 kr/ha

Grundersätt-
ning:
500 kr/ha

Stödområde 1–
3

Tilläggsersätt-
ning:
1 800 kr/ha

Tilläggsersätt-
ning:
2 000 kr/ha

Tilläggsersätt-
ning:
2 000 kr/ha

Tilläggsersätt-
ning:
2 000 kr/ha

Stödområde 4

Tilläggsersätt-
ning:
700 kr/ha

Tilläggsersätt-
ning:
900 kr/ha

Tilläggsersätt-
ning:
900 kr/ha

Tilläggsersätt-
ning:
900 kr/ha

Stödområde 5a,
5b

Tilläggsersätt-
ning:
250 kr/ha

Tilläggsersätt-
ning:
450 kr/ha

Tilläggsersätt-
ning:
450 kr/ha

Tilläggsersätt-
ning:
450 kr/ha

Stödområde 5c,
5m

Tilläggsersätt-
ning:
400 kr/ha

Tilläggsersätt-
ning:
600 kr/ha

Tilläggsersätt-
ning:
600 kr/ha

Tilläggsersätt-
ning:
600 kr/ha

Skötsel av
betesmark

Hela landet

Allmänna
värden:
1 100 kr/ha

Allmänna
värden:
1 250 kr/ha

Allmänna
värden:
1 250 kr/ha

Allmänna
värden:
1 250 kr/ha

background image

10

SFS 2012:539

Särskilda vär-
den och uppfyl-
ler inte villko-
ren för gårds-
stöd enligt rå-
dets förordning
(EG) nr 73/
2009:
3 700 kr/ha

Särskilda vär-
den och uppfyl-
ler inte villko-
ren för gårds-
stöd enligt rå-
dets förordning
(EG) nr 73/
2009:
3 850 kr/ha

Särskilda vär-
den och uppfyl-
ler inte villko-
ren för gårds-
stöd enligt rå-
dets förordning
(EG) nr 73/
2009:
3 850 kr/ha

Särskilda vär-
den och uppfyl-
ler inte villko-
ren för gårds-
stöd enligt rå-
dets förordning
(EG) nr 73/
2009:
3 850 kr/ha

Särskilda vär-
den, övriga:
2 500 kr/ha

Särskilda vär-
den, övriga:
2 650 kr/ha

Särskilda vär-
den, övriga:
2 650 kr/ha

Särskilda vär-
den, övriga:
2 650 kr/ha

Komplette-
rande insatser:
lövtäkt:
100 kr/styck
dock högst
2 000 kr/ha

Komplette-
rande insatser:
lövtäkt:
100 kr/styck
dock högst
2 000 kr/ha

Komplette-
rande insatser:
lövtäkt:
100 kr/styck
dock högst
2 000 kr/ha

Komplette-
rande insatser:
lövtäkt:
100 kr/styck
dock högst
2 000 kr/ha

Skötsel av slåt-
teräng

Hela landet

Allmänna
värden:
1 100 kr/ha

Allmänna
värden:
1 450 kr/ha

Allmänna
värden:
1 450 kr/ha

Allmänna
värden:
1 450 kr/ha

Särskilda vär-
den och uppfyl-
ler inte villko-
ren för gårds-
stöd enligt rå-
dets förordning
(EG) nr 73/
2009:
4 700 kr/ha

Särskilda vär-
den och uppfyl-
ler inte villko-
ren för gårds-
stöd enligt rå-
dets förordning
(EG) nr 73/
2009:
5 400 kr/ha

Särskilda vär-
den och uppfyl-
ler inte villko-
ren för gårds-
stöd enligt rå-
dets förordning
(EG) nr 73/
2009:
5 400 kr/ha

Särskilda vär-
den och uppfyl-
ler inte villko-
ren för gårds-
stöd enligt rå-
dets förordning
(EG) nr 73/
2009:
5 400 kr/ha

Särskilda vär-
den, övriga:
3 500 kr/ha

Särskilda vär-
den, övriga:
4 200 kr/ha

Särskilda vär-
den, övriga:
4 200 kr/ha

Särskilda vär-
den, övriga:
4 200 kr/ha

Komplette-
rande insatser:
lövtäkt:
100 kr/styck
dock högst
2 000 kr/ha
efterbete:
700 kr/ha
lieslåtter:
7 000 kr/ha

Komplette-
rande insatser:
lövtäkt:
100 kr/styck
dock högst
2 000 kr/ha
efterbete:
700 kr/ha
lieslåtter:
7 000 kr/ha

Komplette-
rande insatser:
lövtäkt:
100 kr/styck
dock högst
2 000 kr/ha
efterbete:
700 kr/ha
lieslåtter:
7 000 kr/ha

Komplette-
rande insatser:
lövtäkt:
100 kr/styck
dock högst
2 000 kr/ha
efterbete:
700 kr/ha
lieslåtter:
7 000 kr/ha

Fäbodbete och
fäbod i bruk

Hela landet

Fäbodbete:
700 kr/ha

Fäbodbete:
700 kr/ha

Fäbodbete:
900 kr/ha

Fäbodbete:
900 kr/ha

Fäbod i bruk:
3 000 kr/ha för
6 ha, extra fä-
bod i flerfäbod-
system ger 0,25
fäbod i bruk

Fäbod i bruk:
3 000 kr/ha för
6 ha, extra fä-
bod i flerfäbod-
system ger 0,25
fäbod i bruk

Fäbod i bruk:
3 000 kr/ha för
6 ha, extra fä-
bod i flerfäbod-
system ger 0,25
fäbod i bruk

Fäbod i bruk:
3 000 kr/ha för
6 ha, extra fä-
bod i flerfäbod-
system ger 0,25
fäbod i bruk

Alvarbete

Öland och Got-
land

1 250 kr/ha

1 400 kr/ha

1 400 kr/ha

1 400 kr/ha

Skogsbete

Hela landet

2 350 kr/ha

2 500 kr/ha

2 500 kr/ha

2 500 kr/ha

Skötsel av
våtmarker

Hela landet

Grundersätt-
ning:
Betesmarker
och övrig
mark:
1 500 kr/ha
Åkermark:
3 000 kr/ha

Grundersätt-
ning:
Betesmarker
och övrig
mark:
1 500 kr/ha
Åkermark:
4 000 kr/ha

Grundersätt-
ning:
Betesmarker
och övrig
mark:
1 500 kr/ha
Åkermark:
4 000 kr/ha

Grundersätt-
ning:
Betesmarker
och övrig
mark:
1 500 kr/ha
Åkermark:
4 000 kr/ha

Inom stödom-
råde 9 i Skåne,
Blekinge och
Hallands län

Förhöjd ersätt-
ning:
Åkermark:
4 000 kr/ha

Förhöjd ersätt-
ning:
Åkermark:
5 000 kr/ha

Förhöjd ersätt-
ning:
Åkermark:
5 000 kr/ha

Förhöjd ersätt-
ning:
Åkermark:
5 000 kr/ha

Natur- och
kulturmiljöer i
odlingsland-
skapet

Hela landet

Grundersätt-
ning:
100 kr/ele-
menttyp

background image

11

SFS 2012:539

Grupp
1 a: 6 kr/10 m
1 b: 26 kr/10 m
1 c: 58 kr/10 m
2 a: 60 kr/st
2 b: 180 kr/st
3: 2 000 kr/ha

Natur- och kul-
turmiljöer i
renskötselom-
rådet

Renskötsel-
området

Renvallar:
6 300 kr/ha

Renstängsel:
20 kr/m

Resor:
640 kr/element
för avstånd till
och med 75
km, 1 275 kr/
element för av-
stånd över 75
km, dock högst
fem element
per åtagande

Traditionell od-
ling av bruna
bönor

Öland

1 400 kr/ha

Utrotningsho-
tade husdjurs-
raser

Hela landet

Fast ersättning:
800 kr/djurslag
och besättning

Linderödssvin:
1 500 kr/djur-
enhet

Övriga raser:
1 000 kr/djur-
enhet

Minskat kväve-
läckage

Stödområde 4b,
5c, 5m och 9
samt stödom-
råde 5a och 5b i
Skåne, Ble-
kinge, Kalmar,
Gotlands, Hal-
lands och Väs-
tra Götalands
län

Fånggröda:
800 kr/ha

Fånggröda:
900 kr/ha

Fånggröda:
900 kr/ha

Fånggröda:
900 kr/ha

Vårbearbet-
ning:
300 kr/ha

Vårbearbet-
ning:
500 kr/ha

Vårbearbet-
ning:
500 kr/ha

Vårbearbet-
ning:
500 kr/ha

Kombination
av fånggröda
och vårbearbet-
ning på samma
mark:
1 300 kr/ha

Kombination
av fånggröda
och vårbearbet-
ning på samma
mark:
1 500 kr/ha

Kombination
av fånggröda
och vårbearbet-
ning på samma
mark:
1 600 kr/ha

Kombination
av fånggröda
och vårbearbet-
ning på samma
mark:
1 600 kr/ha

Skyddszoner

Stödområde 4b,
5 och 9

1 000 kr/ha

3 000 kr/ha

3 000 kr/ha

Miljöskyddsåt-
gärder

Hela landet

Stödbelopp
inom interval-
len:

Stödbelopp
inom interval-
len:

Stödbelopp
inom interval-
len:

0 till 50 ha:
200 kr/ha

0 till 50 ha:
250 kr/ha

0 till 50 ha:
250 kr/ha

51 till 300 ha:
80 kr/ha

51 till 300 ha:
100 kr/ha

51 till 300 ha:
100 kr/ha

>301 ha:
0 kr

>301 ha:
50 kr/ha

>301 ha:
50 kr/ha

Certifierad
ekologisk pro-
duktion

Hela landet

Vallgräs och
vallbaljväxter:
0 kr/ha

Vallgräs och
vallbaljväxter:
350 kr/ha

Vallgräs och
vallbaljväxter:
350 kr/ha

Vallgräs och
vallbaljväxter:
350 kr/ha

background image

12

SFS 2012:539

Spannmål:
1 300 kr/ha

Spannmål:
1 450 kr/ha

Spannmål:
1 450 kr/ha

Spannmål:
1 450 kr/ha

Proteingrödor:
1 300 kr/ha

Proteingrödor:
1 450 kr/ha

Proteingrödor:
1 450 kr/ha

Proteingrödor:
1 450 kr/ha

Spånadslin:
1 300 kr/ha

Spånadslin:
1 450 kr/ha

Spånadslin:
1 450 kr/ha

Spånadslin:
1 450 kr/ha

Foderbetor:
1 300 kr/ha

Foderbetor:
1 450 kr/ha

Foderbetor:
1 450 kr/ha

Foderbetor:
1 450 kr/ha

Oljeväxter:
2 200 kr/ha

Oljeväxter:
2 200 kr/ha

Oljeväxter:
2 200 kr/ha

Oljeväxter:
2 200 kr/ha

Oljelin:
2 200 kr/ha

Oljelin:
2 200 kr/ha

Oljelin:
2 200 kr/ha

Oljelin:
2 200 kr/ha

Bruna bönor:
2 200 kr/ha

Bruna bönor:
2 200 kr/ha

Bruna bönor:
2 200 kr/ha

Bruna bönor:
2 200 kr/ha

Konservärtor:
2 200 kr/ha

Konservärtor:
2 200 kr/ha

Konservärtor:
2 200 kr/ha

Konservärtor:
2 200 kr/ha

Frövall:
2 200 kr/ha

Frövall:
2 200 kr/ha

Frövall:
2 200 kr/ha

Frövall:
2 200 kr/ha

Potatis:
5 000 kr/ha

Potatis:
5 000 kr/ha

Potatis:
5 000 kr/ha

Potatis:
5 000 kr/ha

Sockerbetor:
5 000 kr/ha

Sockerbetor:
5 000 kr/ha

Sockerbetor:
5 000 kr/ha

Sockerbetor:
5 000 kr/ha

Grönsaker:
5 000 kr/ha

Grönsaker:
5 000 kr/ha

Grönsaker:
5 000 kr/ha

Grönsaker:
5 000 kr/ha

Frukt och bär:
7 500 kr/ha

Frukt och bär:
7 500 kr/ha

Frukt och bär:
7 500 kr/ha

Frukt och bär:
7 500 kr/ha

Övriga grödor
utom vallgräs
och vallbalj-
växter:
1 300 kr/ha

Övriga grödor:
1 450 kr/ha

Övriga grödor:
1 450 kr/ha

Övriga grödor:
1 450 kr/ha

Ersättning per
djurenhet:
1 600 kr/ha
åkermark
800 kr/ha
betesmark

Ersättning per
djurenhet:
1 600 kr/ha
åkermark
800 kr/ha
betesmark

Ersättning per
djurenhet:
1 600 kr/ha
åkermark
800 kr/ha
betesmark

Ersättning per
djurenhet:
1 600 kr/ha
åkermark
800 kr/ha
betesmark

Kretsloppsin-
riktad produk-
tion

Hela landet

Spannmål:
650 kr/ha

Spannmål:
650 kr/ha

Spannmål:
650 kr/ha

Spannmål:
650 kr/ha

Proteingrödor:
650 kr/ha

Proteingrödor:
650 kr/ha

Proteingrödor:
650 kr/ha

Proteingrödor:
650 kr/ha

Spånadslin:
650 kr/ha

Spånadslin:
650 kr/ha

Spånadslin:
650 kr/ha

Spånadslin:
650 kr/ha

Foderbetor:
650 kr/ha

Foderbetor:
650 kr/ha

Foderbetor:
650 kr/ha

Foderbetor:
650 kr/ha

Oljeväxter:
1 100 kr/ha

Oljeväxter:
1 100 kr/ha

Oljeväxter:
1 100 kr/ha

Oljeväxter:
1 100 kr/ha

Oljelin:
1 100 kr/ha

Oljelin:
1 100 kr/ha

Oljelin:
1 100 kr/ha

Oljelin:
1 100 kr/ha

Bruna bönor:
1 100 kr/ha

Bruna bönor:
1 100 kr/ha

Bruna bönor:
1 100 kr/ha

Bruna bönor:
1 100 kr/ha

Konservärtor:
1 100 kr/ha

Konservärtor:
1 100 kr/ha

Konservärtor:
1 100 kr/ha

Konservärtor:
1 100 kr/ha

Frövall:
1 100 kr/ha

Frövall:
1 100 kr/ha

Frövall:
1 100 kr/ha

Frövall:
1 100 kr/ha

Potatis:
2 500 kr/ha

Potatis:
2 500 kr/ha

Potatis:
2 500 kr/ha

Potatis:
2 500 kr/ha

Sockerbetor:
2 500 kr/ha

Sockerbetor:
2 500 kr/ha

Sockerbetor:
2 500 kr/ha

Sockerbetor:
2 500 kr/ha

Grönsaker:
2 500 kr/ha

Grönsaker:
2 500 kr/ha

Grönsaker:
2 500 kr/ha

Grönsaker:
2 500 kr/ha

background image

13

SFS 2012:539

Frukt och bär:
3 750 kr/ha

Frukt och bär:
3 750 kr/ha

Frukt och bär:
3 750 kr/ha

Frukt och bär:
3 750 kr/ha

Övriga grödor
utom vallgräs
och vallbalj-
växter:
650 kr/ha

Övriga grödor
utom vallgräs
och vallbalj-
växter:
650 kr/ha

Övriga grödor
utom vallgräs
och vallbalj-
växter:
650 kr/ha

Övriga grödor
utom vallgräs
och vallbalj-
växter:
650 kr/ha

Ersättning per
djurenhet:
800 kr/ha åker-
mark
400 kr/ha
betesmark

Ersättning per
djurenhet:
800 kr/ha åker-
mark
400 kr/ha
betesmark

Ersättning per
djurenhet:
800 kr/ha åker-
mark
400 kr/ha
betesmark

Ersättning per
djurenhet:
800 kr/ha åker-
mark
400 kr/ha
betesmark

3. Åtgärder för ett hållbart utnyttjande av skogsmark

Åtgärd

Region

Ersättnings-
nivå

Åtgärder för att
bevara och ut-
veckla skogens
biologiska
mångfald

Hela landet

Målklassning:
Högst 75 kr/ha

Manuella eller
maskinella in-
satser inklu-
sive material:
Högst
7 000 kr/ha

Röja, rensa,
märka upp stig/
vandringsled/
stenmur

Hela landet

975 kr/100 m

Uppsättning av
stängsel för att
gynna löv-
skogsmiljöer

Hela landet

6 800 kr/100 m

Återställa min-
dre flottled

Hela landet

2 100 kr/100 m

Hamling, fri-
huggning av
naturvärdesträd

Hela landet

310 kr/träd

Skapa död ved

Hela landet

80 kr/träd

Täppa igen
dike

Hela landet

950 kr/dikes-
propp

Frihugga och
rensa kultur-
miljö från träd
och ris

Hela landet

1 100 kr/objekt

Restaurera
skoglig kultur-
miljöbyggnad

Hela landet

3 700 kr/objekt

Skapa utblick/
sikthuggning

Hela landet

780 kr/objekt

Naturvårds-
bränning,
>30% av vir-
kesvolymen
kvar

Hela landet

24 000 kr/ob-
jekt + 6 400 kr/
ha

background image

14

SFS 2012:539

4. Regionalt prioriterade ersättningar

Åtgärd

Maximal årlig
ersättnings-
nivå

Maximal årlig
ersättnings-
nivå

Maximal årlig
ersättnings-
nivå

Maximal årlig
ersättnings-
nivå

Ersättning en-
ligt ursprung-
liga förutsätt-
ningar för
startår från och
med 2007

Stödmottagare
med startår
2007, 2008 el-
ler 2009 som
tackat nej till
rörlig ersätt-
ning

Stödmottagare
som tackat ja
till rörlig ersätt-
ning

Stödmottagare
med startår från
och med 2010
som inte erbju-
dits rörlig er-
sättning

Regionala sköt-
selinsatser

Regionala
markklasser

Komplement
till miljöersätt-
ning för betes-
marker och
slåtterängar

Mosaikbetes-
marker och an-
dra gräsfattiga
marker:
2 150 kr/ha

Restaurering av
slåtterängar
och betesmar-
ker:
3 600 kr/ha

Regionala
komplette-
rande insatser

Särskild skötsel
av fäbodbete:
1 200 kr/ha

Bränning:
800 kr/ha

Särskild höhan-
tering på slåt-
terängar:
1 700 kr/ha

Bete och slåt-
ter på svårtill-
gängliga plat-
ser:
1 000 kr/ha

Komplement
till miljöersätt-
ning för natur-
och kulturmil-
jöer i odlings-
landskapet

Särskild skötsel
av landskaps-
element/ Sköt-
sel av land-
skapselement
med särskilda
värden:

12 kr/10 m:
öppet dike, re-
nar mellan
åkerskiften,
jordvall, grop-
vall, bruknings-
väg, stenmu-
rar, trägärdes-
gårdar, läplan-
tering

116 kr/10 m:
fägata med
stenmur eller
trägärdesgård

background image

15

SFS 2012:539

120 kr/st:
odlingsrösen
och stentippar,
fornlämnings-
lokaler, bygg-
nadsgrunder,
brunnnar, käl-
lor, alléer, soli-
tärträd, ham-
lade pilar som
ingår i rader el-
ler häckar,
hamlade träd

360 kr/st:
småvatten,
åkerholmar,
överloppsbygg-
nader, liten
svårbrukad
åker under 0,1
ha

Komplement
till miljöersätt-
ning för beva-
rande av natur-
och kulturmil-
jöer i rensköt-
selområdet

Röjning av sti-
gar till same-
visten:
1,80 kr/m

Miljöersätt-
ning för natur-
främjande in-
satser på åker-
mark eller för
att minska
växtnäringsför-
luster från
åkermark

Bevarande av
hotade åker-
ogräs:
4 000 kr/ha

Bevarande av
hotade åker-
ogräs:
4 000 kr/ha

Bevarande av
hotade åker-
ogräs:
4 000 kr/ha

Mångfalds-
träda:
500 kr/ha

Mångfalds-
träda:
Stödområde 9 i
Skåne, Ble-
kinge, Kalmar
och Hallands
län:
3 300 kr/ha

Stödområde 9 i
Västra Göta-
lands och
Östergötlands
län:
2 200 kr/ha

Övriga landet:
2 000 kr/ha

Mångfalds-
träda:
Stödområde 9 i
Skåne, Ble-
kinge, Kalmar
och Hallands
län:
3 300 kr/ha

Stödområde 9 i
Västra Göta-
lands och
Östergötlands
län:
2 200 kr/ha

Övriga landet:
2 000 kr/ha

Obärgad
spannmåls-
skörd:
3 900 kr/ha

Obärgad
spannmåls-
skörd:
3 900 kr/ha

Obärgad
spannmåls-
skörd:
3 900 kr/ha

Skyddszon på
erosionsbenä-
gen mark:
4 000 kr/ha

Skyddszon på
erosionsbenä-
gen mark:
4 000 kr/ha

Skyddszon på
erosionsbenä-
gen mark:
4 000 kr/ha

Miljöinveste-
ringar

background image

16

SFS 2012:539

Miljöinveste-
ringar enligt
faktiska kost-
nader

Anläggning
och restaure-
ring av våtmar-
ker:
Högst 90 pro-
cent av de stöd-
berättigande
kostnaderna.
Ersättningen
får dock i sär-
skilt motive-
rade fall uppgå
till högst 100
procent av de
stödberätti-
gande kostna-
derna.

I Östergötland,
Skåne, Ble-
kinge, Hal-
land, Kalmar,
Gotland, och
Västra Göta-
lands län får er-
sättningen inte
överstiga
400 000 kr/ha. I
övriga landet
får ersätt-
ningen inte
överstiga
200 000 kr/ha.

Restaurering av
betesmarker
och slåtter-
ängar:
Högst 90 pro-
cent av de stöd-
berättigande
kostnaderna

Markförbätt-
rande insatser i
renskötselom-
rådet:
Högst 90 pro-
cent av de stöd-
berättigande
kostnaderna

Specialinsatser
för landskapets
natur- och kul-
turvärden:
Högst 90 pro-
cent av de stöd-
berättigande
kostnaderna

Fosforavskil-
jande damm:
Högst 90 pro-
cent av de stöd-
berättigande
kostnaderna.
Ersättningen
får dock i sär-
skilt motive-
rade fall uppgå
till högst 100
procent av de
stödberätti-
gande kostna-
derna.
Ersättningen
får inte över-
stiga 400 000
kr/ha.

background image

17

SFS 2012:539

Miljöinveste-
ring enligt fast
ersättning

Restaurering av
överloppsbygg-
nad samt bygg-
nader vid
samevisten:
14 300 kr/
byggnad

Återuppbygg-
nad av trägär-
desgård:
270 kr/m

Restaurering
och återska-
pande av sten-
mur:
320 kr/m

Restaurering
och återska-
pande av alléer:
2 300 kr/träd

Restaurering av
bevarande-
värda eller
svårbrukade
åkermarker:
13 500 kr/ha

Förstärkning av
våtmarkers
effekt:
900 kr/ha

Reglerbar drä-
nering:
8 000 kr/brunn,
dock högst
1,5 brunnar/ha

Rovdjursavvi-
sande stängsel:
50 kr/löpmeter

5. Djurens välbefinnande

Åtgärd

Region

Årlig ersätt-
ningsnivå

Ersättning för
extra djurom-
sorg för suggor

Hela landet

1 000 kr/sugga

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012