SFS 2012:540 Förordning om stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt

120540.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om stöd för vissa kostnader i samband med
kastrering av grisar eller för vaccinering mot
galtlukt;

utfärdad den 19 juli 2012.

Regeringen föreskriver följande.

Förordningens tillämpningsområde

1 §

Stöd enligt denna förordning får lämnas, i mån av tillgång på medel,

till företag för kostnader för bedövning och smärtlindring av grisar vid
kastrering eller för vaccinering mot galtlukt.

Allmänna villkor för stöd

2 §

Stöd enligt denna förordning lämnas som ett stöd av mindre betydelse

enligt kommissionens förordning (EG) nr 1535/2007 av den 20 december
2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av
mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter

1.

I förordningen (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom

sektorn för produktion av jordbruksprodukter och fiskerisektorn finns
bestämmelser om statligt stöd av mindre betydelse inom sektorn för produk-
tion av jordbruksprodukter.

3 §

Stöd enligt denna förordning får inte lämnas till företag i svårigheter i

den mening som avses i Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsätt-
ning och omstrukturering av företag i svårigheter

2.

4 §

Stöd får lämnas med högst 100 procent av godkända kostnader för

åtgärden.

Handläggningen av stödet

5 §

Frågor om stöd prövas av Statens jordbruksverk.

1 EUT L 337, 21.12.2007, s. 35 (Celex 32007R1535).

2 EUT C 244, 1.10.2004, s. 2 (Celex 52004XC1001(01)).

SFS 2012:540

Utkom från trycket
den 31 juli 2012

background image

2

SFS 2012:540

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

6 §

Ett beslut om stöd ska förenas med de villkor som behövs för att till-

godose syftet med stödet eller som behövs för tillsyn och uppföljning av hur
stödet används.

Villkoren ska framgå av beslutet.

Återbetalning och återkrav

7 §

En stödmottagare är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att stödet har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt be-

lopp och mottagaren borde ha insett detta, eller

3. villkor för stödet inte har följts.

8 §

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 7 §, ska Jord-

bruksverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns
särskilda skäl för det, får Jordbruksverket efterge återkravet helt eller delvis.

9 §

Ett beslut om återkrav enligt 8 § ska fattas inom 10 år från det att stödet

betalades ut.

På det återkrävda beloppet ska ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635).
Om det finns särskilda skäl för det, får Jordbruksverket besluta att sätta

ned räntekravet helt eller delvis.

Överklagande

10 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bemyndiganden

11 §

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för

stöd. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om verkställighet av denna
förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2012.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Maria Wetterling
(Landsbygdsdepartementet)