SFS 2012:541 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

120541.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen;

utfärdad den 19 juli 2012.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 14, 23, 24 och 28 §§ förordningen

(1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen ska ha följande
lydelse.

4 kap.

14 §

1

Ansökan om stöd ska, om inte annat anges i denna paragraf, ges in

till länsstyrelsen i det län där åtgärden är avsedd att genomföras. I de fall
Jordbruksverket är beslutande myndighet ska länsstyrelsen överlämna ansö-
kan till verket.

En ansökan om stöd som avser ett länsöverskridande projekt eller tekniskt

stöd ska ges in till Jordbruksverket. Om ansökan avser en fråga som länssty-
relsen beslutar om, ska Jordbruksverket efter hörande av berörda länsstyrel-
ser utse den länsstyrelse som ska pröva frågan om stöd och skicka ansökan
dit.

En ansökan om stöd enligt 29 § (hållbar utveckling i fiskeområden) ska

ges in till FOG-gruppen i det område där verksamheten ska bedrivas. FOG-
gruppen ska, så snart den tagit emot en ansökan, skicka en kopia av ansökan
till länsstyrelsen.

En ansökan enligt 31 § (isbrytarhjälp) ska ges in till Jordbruksverket.

23 §

2

Stöd får lämnas till ägare av fiskefartyg för vilka det finns gällande

fartygstillstånd

1. för investeringar ombord på fiskefartyg som syftar till förbättring av sä-

kerheten ombord, arbetsvillkor, hygien, produktkvalitet, energieffektivitet
och selektivitet, och

2. för kollektiva åtgärder i småskaligt kustfiske i fråga om tekniska inno-

vationer för selektivt fiske, utbildning, förbättring av förvaltning och kon-
troll av villkoren för tillträde till vissa fiskeområden.

24 §

3

Stöd får lämnas som socioekonomisk kompensation för diversifie-

ring, fortbildning, omskolning, lärlingsutbildning och förvärv av fartyg.

1 Senaste lydelse 2011:646.

2 Senaste lydelse 2008:128.

3 Senaste lydelse 2008:128.

SFS 2012:541

Utkom från trycket
den 31 juli 2012

background image

2

SFS 2012:541

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

28 §

4

Stöd får lämnas till åtgärder av gemensamt intresse för fiskerinä-

ringen för

1. gemensamma insatser,
2. skydd och utveckling av den akvatiska faunan och floran,
3. investeringar i fiskehamnar och landningsplatser, inklusive muddring

en gång under perioden 2007–2013 per fiskehamn eller landningsplats,

4. utveckling av nya avsättningsmöjligheter och reklamkampanjer, och
5. pilotprojekt av tydligt innovativ karaktär och med icke-kommersiellt

syfte.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2012.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Maria Wetterling
(Landsbygdsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2008:128.