SFS 2012:541 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

120541.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen;

utfärdad den 19 juli 2012.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 14, 23, 24 och 28 §§ förordningen

(1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen ska ha följande
lydelse.

4 kap.

14 §

1

Ansökan om stöd ska, om inte annat anges i denna paragraf, ges in

till länsstyrelsen i det län där åtgärden är avsedd att genomföras. I de fall
Jordbruksverket är beslutande myndighet ska länsstyrelsen överlämna ansö-
kan till verket.

En ansökan om stöd som avser ett länsöverskridande projekt eller tekniskt

stöd ska ges in till Jordbruksverket. Om ansökan avser en fråga som länssty-
relsen beslutar om, ska Jordbruksverket efter hörande av berörda länsstyrel-
ser utse den länsstyrelse som ska pröva frågan om stöd och skicka ansökan
dit.

En ansökan om stöd enligt 29 § (hållbar utveckling i fiskeområden) ska

ges in till FOG-gruppen i det område där verksamheten ska bedrivas. FOG-
gruppen ska, så snart den tagit emot en ansökan, skicka en kopia av ansökan
till länsstyrelsen.

En ansökan enligt 31 § (isbrytarhjälp) ska ges in till Jordbruksverket.

23 §

2

Stöd får lämnas till ägare av fiskefartyg för vilka det finns gällande

fartygstillstånd

1. för investeringar ombord på fiskefartyg som syftar till förbättring av sä-

kerheten ombord, arbetsvillkor, hygien, produktkvalitet, energieffektivitet
och selektivitet, och

2. för kollektiva åtgärder i småskaligt kustfiske i fråga om tekniska inno-

vationer för selektivt fiske, utbildning, förbättring av förvaltning och kon-
troll av villkoren för tillträde till vissa fiskeområden.

24 §

3

Stöd får lämnas som socioekonomisk kompensation för diversifie-

ring, fortbildning, omskolning, lärlingsutbildning och förvärv av fartyg.

1 Senaste lydelse 2011:646.

2 Senaste lydelse 2008:128.

3 Senaste lydelse 2008:128.

SFS 2012:541

Utkom från trycket
den 31 juli 2012

background image

2

SFS 2012:541

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

28 §

4

Stöd får lämnas till åtgärder av gemensamt intresse för fiskerinä-

ringen för

1. gemensamma insatser,
2. skydd och utveckling av den akvatiska faunan och floran,
3. investeringar i fiskehamnar och landningsplatser, inklusive muddring

en gång under perioden 2007�2013 per fiskehamn eller landningsplats,

4. utveckling av nya avsättningsmöjligheter och reklamkampanjer, och
5. pilotprojekt av tydligt innovativ karaktär och med icke-kommersiellt

syfte.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2012.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Maria Wetterling
(Landsbygdsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2008:128.