SFS 2012:542 Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

120542.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:93) med
instruktion för Finansinspektionen;

utfärdad den 19 juli 2012.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2009:93) med instruktion för

Finansinspektionen ska ha följande lydelse.

4 §

1

Myndigheten ska

1. fullgöra de uppgifter som ska skötas av behörig myndighet enligt Euro-

paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober
2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar
för konsumentskyddslagstiftningen

2, i fråga om efterlevnaden av sådana reg-

ler som myndigheten har tillsyn över,

2. fullgöra de uppgifter som ska skötas av behörig myndighet enligt Euro-

paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 septem-
ber 2009 om kreditvärderingsinstitut

3, och

3. fullgöra de uppgifter som ska skötas av behörig myndighet enligt Euro-

paparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14 mars 2012
om blankning och vissa aspekter av kreditswappar

4.

När myndigheten fullgör uppgifter enligt första stycket 2 eller 3, får den

ingå sådana internationella överenskommelser som följer av de EU-förord-
ningarna och som inte kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:278.

2 EUT L 364, 9.12.2004, s. 1 (Celex 32004R2006).

3 EUT L 302, 17.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1060).

4 EUT L 86, 24.3.2012, s. 1 (Celex 32012R0236).

SFS 2012:542

Utkom från trycket
den 31 juli 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012