SFS 2012:543 Förordning om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

120543.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:770) om statliga
myndigheters elektroniska informationsutbyte;

utfärdad den 26 juli 2012.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2003:770) om statliga myn-

digheters elektroniska informationsutbyte ska införas en ny paragraf, 5 §, av
följande lydelse.

5 §

En myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försän-

delser från myndigheter till enskilda ska tillhandahållas av Skatteverket.

Till infrastrukturen ska förutom de avsändande myndigheterna anslutas

dels enskilda som begärt att få ta del av försändelser från myndigheter på
elektronisk väg, dels tillhandahållare av elektroniska postbefordringstjänster
och elektroniska brevlådor.

Skatteverket får föra register över dem som anslutit sig till infrastrukturen.

Personuppgifterna i registret får behandlas dels för att föra en aktuell för-
teckning över sådana enskilda som anges i andra stycket, dels för att expe-
diera försändelser från myndigheter på elektronisk väg.

Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för inrättande och

drift av infrastrukturen.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2012.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2012:543

Utkom från trycket
den 7 augusti 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012