SFS 2012:544 Förordning om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

120544.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:770) om statliga
myndigheters elektroniska informationsutbyte;

utfärdad den 26 juli 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:770) om statliga

myndigheters elektroniska informationsutbyte

dels att 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en bilaga av följande lydelse.

3 §

1

De myndigheter som anges i bilagan till denna förordning ska hantera

sina utgående beställningar av varor och tjänster elektroniskt.

Ekonomistyrningsverket får meddela föreskrifter om sådan hantering av

beställningar och om standarder eller liknande krav som ska vara gemen-
samma för elektroniskt informationsutbyte i samband med beställning, leve-
rans och fakturering av varor och tjänster. Verket ska vid utarbetandet av fö-
reskrifter beakta nationell och internationell standard.

4 §

2

Ekonomistyrningsverket får i enskilda fall besluta om undantag från

kravet i 3 § första stycket och från föreskrifter som meddelats med stöd av
3 § andra stycket, om det behövs i avvaktan på att en myndighet ska kunna
ansluta sig till sådana tjänster för elektroniska beställningar som tillhanda-
hålls av Statens servicecenter eller om det finns andra särskilda skäl.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012. Bestämmelsen i 3 §

första stycket tillämpas första gången vid hantering av beställningar som
görs den 31 maj 2013.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:863.

2 Senaste lydelse 2005:863.

SFS 2012:544

Utkom från trycket
den 7 augusti 2012

background image

2

SFS 2012:544

Bilaga

Myndighet

Affärsverket svenska kraftnät
Arbetsförmedlingen
Blekinge tekniska högskola
Bolagsverket
Centrala studiestödsnämnden
Domstolsverket
Ekonomistyrningsverket
Försvarshögskolan
Försäkringskassan
Göteborgs universitet
Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Kristianstad
Högskolan Väst
Karlstads universitet
Karolinska institutet
Kriminalvården
Kronofogdemyndigheten
Kungliga biblioteket
Kungliga tekniska högskolan
Kustbevakningen
Lantmäteriet
Livsmedelsverket
Linköpings universitet
Luftfartsverket
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Läkemedelsverket
Migrationsverket
Mittuniversitetet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Mälardalens högskola
Post- och telestyrelsen
Rikspolisstyrelsen
Sjöfartsverket
Skatteverket
Skogsstyrelsen
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statens maritima museer
Stockholms universitet
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Södertörns högskola

background image

3

SFS 2012:544

Tullverket
Umeå universitet
Uppsala universitet
Örebro universitet

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012