SFS 2012:545 Förordning om stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen

120545.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om stöd till planeringsinsatser för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen;

utfärdad den 9 augusti 2012.

Regeringen föreskriver följande.

Syfte och tillämpningsområde

1 §

Denna förordning gäller statligt stöd som, i mån av tillgång på medel,

får ges för planeringsinsatser i syfte att klarlägga om sådana områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första
stycket miljöbalken finns i kommunen.

Förutsättningar för stöd

2 §

Stöd får ges till en kommun som

1. har ett område i strandnära läge som inte enligt 7 kap. 18 e § första

stycket 4 miljöbalken är undantaget från reglerna om landsbygdsutveckling i
strandnära lägen,

2. avser att klarlägga förutsättningarna för att i en översiktsplan ange om-

råden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i kommunen, och

3. avsätter de medel eller andra resurser som, utöver stödet, behövs för

planeringsinsatsen.

3 §

Stöd får ges till en länsstyrelse som avser att, i samverkan med de

berörda kommunerna i länet, medverka till att klarlägga förutsättningarna för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen i kommunerna.

4 §

Stöd får ges till ett samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om sam-

verkansorgan i länen eller ett landsting som avses i lagen (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län som avser att, i samverkan med läns-
styrelsen och de berörda kommunerna i länet, medverka till att klarlägga för-
utsättningarna för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i kommunerna.

5 §

Stöd får ges för planeringsinsatser som stödmottagaren avser att slut-

föra före april 2017 och som omfattar framtagande av ett planeringsunderlag
som har betydelse för sådan planläggning som avses i 3 kap. 5 § 5 plan- och
bygglagen (2010:900).

SFS 2012:545

Utkom från trycket
den 21 augusti 2012

background image

2

SFS 2012:545

Stödets storlek

6 §

Stödet ska uppgå till 50 procent av den beräknade kostnaden för insat-

sen, om inte en annan storlek på stödet är motiverad med hänsyn till

1. planeringsinsatsens komplexitet i fråga om användningen av de berörda

mark- eller vattenområdena,

2. behovet av mellankommunal samverkan när flera kommuner berörs av

en redovisning av ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen,

3. omfattningen av de demokratiska förankringsprocesserna i de berörda

kommunerna, eller

4. andra särskilda skäl.

Prövningen av ett stödärende

7 §

Frågor om stöd prövas av Boverket efter ansökan av en sådan stödmot-

tagare som anges i 2, 3 eller 4 § eller efter en gemensam ansökan av

1. kommuner som deltar i en mellankommunal samverkan,
2. länsstyrelser som samverkar, eller
3. ett samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i

länen eller ett landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utveck-
lingsansvar i vissa län som samverkar med en eller flera länsstyrelser och
kommuner.

Boverket ska ge Naturvårdsverket och de berörda länsstyrelser som inte är

sökande tillfälle att yttra sig över ansökan. I berörda län ska även samver-
kansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen eller ett
landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län ges tillfälle att yttra sig över ansökan som kommit in från en eller
flera kommuner respektive från en eller flera länsstyrelser.

8 §

En ansökan om stöd ska ha kommit in till Boverket senast den 31

december 2016.

9 §

Ett beslut om stöd ska förenas med villkor

1. om vid vilken tidpunkt som stödmottagaren ska lämna en sådan slutrap-

port som avses i 13 § första stycket till Boverket,

2. om sista dag för begäran om utbetalning av stödet, och
3. som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

Utbetalning av stödet

10 §

Första utbetalningen av stödet får

1. uppgå till högst 50 procent av det beslutade stödet till stödmottagaren,

och

2. göras efter det att beslut om stöd har fattats av Boverket.
�vriga utbetalningar får göras efter begäran av stödmottagaren och först

efter det att slutrapport enligt 13 § första stycket har kommit in till Boverket.

11 §

En begäran om utbetalning av stöd ska ha kommit in till Boverket

senast den 31 mars 2017, om inte Boverket beslutar annat.

background image

3

SFS 2012:545

12 §

Boverket får besluta att inte betala ut fortsatt stöd

1. om stödet har använts för något annat ändamål än det varit avsett för,

eller

2. om villkor i beslutet om stöd inte har följts.

Uppföljning och utvärdering av slutförda planeringsinsatser

13 §

När en planeringsinsats har slutförts ska stödmottagaren i en slutrap-

port redovisa hur arbetet med planeringsinsatserna har bedrivits och vilka
resultat som uppnåtts till Boverket.

Stödmottagaren ska även sända en kopia av slutrapporten till Naturvårds-

verket.

14 §

Boverket ska följa upp och utvärdera planeringsinsatserna och senast

den 31 december 2018 redovisa detta i en rapport till regeringen.

15 §

Stödmottagaren ska lämna de uppgifter till Boverket som behövs för

en sådan uppföljning och utvärdering som avses i 14 §.

�&terbetalning och återkrav

16 §

Stödmottagaren är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att stödet har lämnats på felaktig grund eller med för högt be-
lopp,

2. stödet av något annat skäl har lämnats på felaktig grund eller med för

högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

syfte som anges i 1 §,

4. mottagaren inte har lämnat sådan slutrapport som avses i 13 § första

stycket, eller

5. villkor i beslutet om stöd inte har följts.

17 §

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 16 §, ska Bover-

ket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda
skäl för det, får Boverket efterge ett återkrav helt eller delvis.

Bemyndigande

18 §

Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna för-

ordning.

�verklagande

19 §

Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012 och tillämpas på

planeringsinsatser som har utförts efter utgången av 2011.

background image

4

SFS 2012:545

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)