SFS 2012:546 Förordning med instruktion för Boverket

120546.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Boverket;

utfärdad den 16 augusti 2012.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om

1. byggd miljö,
2. hushållning med mark- och vattenområden,
3. fysisk planering,
4. byggande och förvaltning av bebyggelse,
5. boende, och
6. bostadsfinansiering.
Boverket ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd

och bidrag inom sitt verksamhetsområde.

2 §

Boverket ska i frågor inom sitt verksamhetsområde verka för

1. en ökad kunskap hos kommuner, statliga myndigheter och andra be-

rörda,

2. en hållbar utveckling med utgångspunkt i den sociala, ekologiska och

ekonomiska dimensionen,

3. en god arkitektur och en ändamålsenlig utformning av den bebyggda

miljön i samhällsplanering och byggande,

4. samordning av de statliga myndigheternas arbete med att ta fram under-

lag för tillämpningen av 3–5 kap. och 6 kap. 19–21 §§ miljöbalken samt
plan- och bygglagen (2010:900), och

5. en omställning till ett ekologiskt uthålligt energisystem som innefattar

främjandet av användningen av solvärmeteknik, en god hushållning med en-
ergi i bebyggelsen och en planeringsberedskap för vindkraft i enlighet med
den planeringsram som riksdagen har beslutat.

3 §

Boverket ska särskilt

1. bygga upp och sprida kunskap om sektorns miljöpåverkan och ut-

veckling,

2. beakta de konsekvenser som verkets beslut och verksamhet kan få för

funktionshindrade, barn, ungdomar och äldre samt för integration, boende-
segregation, folkhälsa och jämställdhet,

3. i förhållande till myndigheter, allmänheten och andra berörda aktivt ge

råd och stöd,

SFS 2012:546

Utkom från trycket
den 28 augusti 2012

background image

2

SFS 2012:546

4. utöva tillsyn, ge tillsynsvägledning och ha uppsikt i enlighet med lagar

och förordningar,

5. aktualisera statistik, följa och analysera utvecklingen på bostads-

marknaden, såväl i nationellt perspektiv som på regional nivå,

6. träffa avtal med kommuner om statens medverkan vid omstrukturering

eller rekonstruktion av ett kommunalt bostadsföretag samt göra uppföljningar
och utvärderingar avseende stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet,

7. följa och analysera tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen och

lagstiftningen om energideklaration för byggnader,

8. i förekommande fall upprätta och förvalta register över energi-

deklarationer,

9. utveckla verifierbara funktionskrav i byggreglerna samt följa och

analysera tillämpningen av dessa,

10. följa utvecklingen av frågor inom verkets verksamhetsområde och vid

behov föreslå åtgärder för att syftet med regler och andra styrmedel ska nås,
och

11. samordna, utveckla, följa upp och utvärdera de statliga stöd och bidrag

som Boverket har ett centralt administrationsansvar för, redogöra för resultat
och fördelning samt informera om stöden och bidragen.

4 §

Boverket ska bistå regeringen med analyser och utredningar inom sitt

verksamhetsområde.

5 §

Boverket ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten dis-

ponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

Kreditgarantier och bostadsfinansiering

6 §

Boverket har vidare till uppgift att

1. förvalta och redovisa de kreditgarantier som Statens bostadskredit-

nämnd eller Boverket utfärdat,

2. bevaka att kreditförsörjningen vid ny- och ombyggnad samt vid förvärv

av bostäder stöds i tillräcklig omfattning av statliga kreditgarantier och ta de
initiativ som behövs i detta syfte, och

3. erbjuda marknadskompletterande rådgivning kring finansiering av bo-

städer till mindre och medelstora byggherrar.

Funktionshindersfrågor

7 §

Boverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshinders-

frågor med anknytning till sitt verksamhetsområde.

Boverket ska inom ramen för ansvaret enligt första stycket vara samlande,

stödjande och pådrivande i förhållande till andra berörda parter.

Miljöfrågor

8 §

Boverket ska

1. inom sitt verksamhetsområde verka för att det generationsmål för mil-

jöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid
behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling, och

background image

3

SFS 2012:546

2. samordna uppföljning, utvärdering och rapportering i fråga om miljö-

kvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Boverket ska i fråga om sitt miljöarbete enligt första stycket rapportera till

Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som be-
hövs.

Internationella frågor

9 §

Boverket ska delta i det arbete inom sitt verksamhetsområde som re-

geringen bedriver inom EU och internationellt.

Boverket ska särskilt
1. bidra med underlag och expertkunskap,
2. delta vid möten i samråd med Regeringskansliet och rapportera från

mötena,

3. samverka med myndigheter och organisationer i andra länder samt be-

driva utvecklingssamarbete,

4. följa, redovisa och medverka i internationellt samarbete som syftar till

att harmonisera regler för byggnader och byggprodukter,

5. ansvara för samordning och stöd vid arbete med EU-rättsakter,
6. ansvara för internationell rapportering inom sitt ansvarsområde,
7. vid sitt deltagande i Europeiska kommissionens arbetsgrupper tidigt be-

döma konsekvenserna av viktigare förslag och ge berörda aktörer möjlighet
att lämna synpunkter till verket,

8. löpande följa och redovisa hur fysisk samhällsplanering och be-

byggelseutveckling, bostadsfrågor och förutsättningarna för den nationella
bostadspolitiken utvecklas inom EU,

9. uppmärksamma förslag till nya och ändrade EU-regler, rätts-

utvecklingen i övrigt samt följa annan utveckling inom EU som kan ha bety-
delse för den svenska bostadssektorn, och

10. när Europeiska kommissionen har lämnat ett slutligt förslag till EU-

lagstiftning, skyndsamt redovisa en konsekvensbedömning av förslaget till
Regeringskansliet.

10 §

Boverket ska

1. aktualisera och följa såväl statistik som analyser med inriktning på bo-

stadsmarknader och byggande i ett nordiskt perspektiv, och

2. analysera skillnaderna mellan de nordiska ländernas utveckling när det

gäller bostadsbyggande, inklusive ländernas olika förutsättningar och andra
orsaker till skillnaderna.

11 §

Boverket får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndig-

hetens verksamhetsområde enligt 1 § och med de begränsningar i övrigt som
följer av denna instruktion eller någon annan förordning.

Ledning

12 §

Boverket leds av en myndighetschef.

13 §

Vid Boverket ska det finnas ett insynsråd som består av högst tolv le-

damöter.

background image

4

SFS 2012:546

Särskilda funktioner och organ

Analysfunktion för plan-, bygg- och bostadsfrågor

14 §

Vid Boverket ska det finnas en särskild analysfunktion för sådana

plan-, bygg- och bostadsfrågor som är av betydelse för bostadsbyggande och
boende.

Samlingslokaldelegation

15 §

Inom Boverket finns Samlingslokaldelegationen som är ett särskilt

beslutsorgan. Delegationen avgör ärenden om statligt stöd till allmänna sam-
lingslokaler, vissa icke-statliga kulturlokaler och folkparksteatrar.

Delegationen avgör inte ärenden som rör regelgivning eller förslag till an-

slagsframställningar.

16 §

Samlingslokaldelegationen består av en ordförande och högst åtta an-

dra ledamöter.

Delegationen är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter

är närvarande.

17 §

Samlingslokaldelegationen ansvarar själv för sina beslut.

Samlingslokaldelegationen ansvarar för sin verksamhet inför myndighets-

chefen.

18 §

Myndighetschefen ansvarar inför regeringen för att Samlingslokal-

delegationen tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt för
att delegationens verksamhet bedrivs författningsenligt och effektivt och att
den redovisas på ett tillförlitligt sätt.

Anställningar och uppdrag

19 §

Generaldirektören är myndighetschef.

20 §

Regeringen utser ordförande och övriga ledamöter i Samlingslokal-

delegationen för en bestämd tid. Delegationen utser inom sig en vice ord-
förande.

Personalansvarsnämnd

21 §

Vid Boverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

22 §

Boverket ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228) och

personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

23 §

Boverket får ta ut avgift för den verksamhet som anges i 11 §, besluta

om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna.

background image

5

SFS 2012:546

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:836) med instruktion

för Statens bostadskreditnämnd och förordningen (2009:1482) med instruk-
tion för Boverket.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012