SFS 2012:547 Förordning om ändring i förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet

120547.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:664) om statligt
stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet;

utfärdad den 16 augusti 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:664) om statligt

stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet

dels att 5–8, 11 och 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 15 §, samt närmast

före 15 § en ny rubrik av följande lydelse.

5 §

1

Ansökan om stöd görs hos Boverket.

6 §

2

Stöd får endast ges om statens och kommunens åtaganden i samband

med den omstrukturering eller de andra åtgärder som stödet avser har regler-
ats i ett avtal mellan parterna.

Avtalet sluts för statens del av Boverket. Avtalet ska, om ärendet är av

principiell betydelse eller i övrigt av större vikt, underställas regeringen för
godkännande.

7 §

3

Boverket beslutar om stöd och utfärdar kreditgarantier enligt 3 §. Be-

slut om stöd ska förenas med villkor.

8 §

4

Ett bidrag enligt 3 § 3 får ges endast om Boverket

1. vid en samlad bedömning av kommunens ekonomi finner att

kommunen inte kan bära kostnaden själv, och

2. finner att andra åtgärder inte är tillräckliga.

11 §

5

Boverket får meddela närmare föreskrifter om kreditgarantier som

avses i denna förordning.

De närmare villkoren för kreditgarantier bestäms i avtal mellan Boverket

och berört kreditinstitut.

12 §

6

Boverket ska bevaka att villkor för stöd följs och ta till vara statens in-

tressen när dessa inte följs.

1 Senaste lydelse 2005:868.

2 Senaste lydelse 2011:238.

3 Senaste lydelse 2011:238.

4 Senaste lydelse 2011:238.

5 Senaste lydelse 2005:868.

6 Senaste lydelse 2011:238.

SFS 2012:547

Utkom från trycket
den 28 augusti 2012

background image

2

SFS 2012:547

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Uppföljning och utvärdering

15 §

Boverket ska följa den ekonomiska utvecklingen i de kommuner och

bostadsföretag som berörs eller kan komma att beröras av omstrukturerings-
eller rekonstruktionsåtgärder som genomförs med statlig medverkan samt
utvärdera effekterna av de åtgärder som har genomförts.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)