SFS 2012:548 Förordning om ändring i förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.

120548.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:105) om statlig
kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.;

utfärdad den 16 augusti 2012.

Regeringen föreskriver att 1, 2, 7 och 9–11 §§ förordningen (2004:105)

om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m. ska ha följande ly-
delse.

1 §

1

Boverket får lämna statlig garanti (kreditgaranti) till kreditinstitut en-

ligt denna förordning. Kreditgarantin får avse lån till

1. ny- eller ombyggnad av hyres- eller bostadsrättshus,
2. nybyggnad av egnahem eller ägarlägenheter,
3. sådan ombyggnad av lokal, byggnad eller annan anläggning som inne-

bär nytillskott av ägarlägenheter, och

4. förvärv av hus för ombildning till kooperativ hyresrätt.
Kreditgarantin får även avse lån som syftar till att minska förlustrisken för

tidigare lämnad garanti.

2 §

Med kreditinstitut avses i denna förordning

1. svenska banker, kreditmarknadsföretag och försäkringsföretag,
2. utländska bankföretag, kreditföretag och försäkringsgivare vars hem-

land hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som är auktori-
serade och står under tillsyn i hemlandet, samt

3. andra utländska bankföretag, kreditföretag och försäkringsgivare som

driver verksamhet här i landet genom etablering.

Kreditgaranti lämnas bara till kreditinstitut som träffat ett ramavtal med

Boverket om kreditprövning och låneförvaltning i fråga om lån med kredit-
garanti.

7 §

Boverket får ingå avtal om kreditgaranti som ger kreditinstitutet rätt till

ersättning för förluster för kapitalfordran

1. vid exekutiv försäljning, med ett belopp som motsvarar skillnaden mel-

lan den garanterade kapitalfordran och det belopp som betalas ut till kredit-
institutet med anledning av den exekutiva försäljningen,

2. vid annan försäljning, med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan

den garanterade kapitalfordran och det försäljningspris som Boverket god-
känt,

1 Senaste lydelse 2011:240.

SFS 2012:548

Utkom från trycket
den 28 augusti 2012

background image

2

SFS 2012:548

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

3. vid skuldnedskrivning, med ett belopp som motsvarar den skuld-

nedskrivning som Boverket godkänt.

Avtal om kreditgaranti får även ge kreditinstitutet rätt till ersättning för

förluster som avser ränta och kostnader. Sådan ersättning får dock inte över-
stiga 15 procent av det garanterade lånet samt ränta på det garanterade lånet
från den dag då fastigheten utmättes, konkursansökan gjordes eller de medel
deponerades som annars ska fördelas. Räntan beräknas för år enligt en ränte-
fot som motsvarar den av Riksbanken fastställda och vid varje tid gällande
referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635), ökad med fyra procentenhe-
ter. Förändringar i referensräntan som inträffar efter upprättandet av sakä-
garförteckning ska inte beaktas.

Om det kan antas minska de totala förlusterna för kreditgarantin, får Bo-

verket även i övrigt avtala om ersättning till kreditinstitutet.

9 §

2

Boverket får helt eller delvis efterskänka statens regressfordran enligt

10 § förordningen (2011:211) om utlåning och garantier, om låntagaren är
på obestånd eller annars saknar utmätningsbara tillgångar och Boverket be-
dömer att låntagaren inte kommer att kunna betala fordringen senare heller.

För statens fordringar enligt denna förordning ska inte 6 § förordningen

(1993:1138) om hantering av statliga fordringar gälla för Boverket.

10 §

Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

11 §

Boverket får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förord-

ning.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

2 Senaste lydelse 2011:240.