SFS 2012:549 Förordning om ändring i förordningen (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier

120549.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:623) om statligt
bidrag för kommunala hyresgarantier;

utfärdad den 16 augusti 2012.

Regeringen föreskriver att 4–6 §§ förordningen (2007:623) om statligt bi-

drag för kommunala hyresgarantier ska ha följande lydelse.

4 §

En ansökan om bidrag lämnas in till Boverket. Boverket prövar ären-

den om bidrag och sköter utbetalningen av bidragen.

5 §

Boverket får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förord-

ning.

6 §

Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2012:549

Utkom från trycket
den 28 augusti 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012