SFS 2012:550 Förordning om ändring i förordningen (2007:624) om statliga ersättningsgarantier för bostäder

120550.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:624) om statliga
ersättningsgarantier för bostäder;

utfärdad den 16 augusti 2012.

Regeringen föreskriver att 1 och 6 §§ förordningen (2007:624) om statliga

ersättningsgarantier för bostäder

1 ska ha följande lydelse.

1 §

Boverket får lämna statlig kreditgaranti (ersättningsgaranti) till kredit-

institut enligt denna förordning.

Ersättningsgarantin får bara ersätta sådan kreditgaranti som är utfärdad av

Statens bostadskreditnämnd med stöd av den upphävda förordningen
(1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder och som fortfarande gäller.

6 §

2

För garantier utfärdade före den 1 januari 1997 får Boverket ta ut en

del av avgiften för ersättningsgarantin och kostnader som kan uppstå för ska-
dor och infriande av ersättningsgarantier från anslagsmedel inbetalda till ga-
rantireserven för äldre garantier.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2008:21.

2 Senaste lydelse 2011:243.

SFS 2012:550

Utkom från trycket
den 28 augusti 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012