SFS 2012:551 Förordning om ändring i förordningen (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad

120551.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:20) om statliga
kreditgarantier för förvärv av bostad;

utfärdad den 16 augusti 2012.

Regeringen föreskriver att 1, 2 och 9–11 §§ förordningen (2008:20) om

statliga kreditgarantier för förvärv av bostad ska ha följande lydelse.

1 §

Boverket får lämna statlig kreditgaranti (förvärvsgaranti) till kredit-

givare för lån till förvärv av bostad enligt denna förordning.

2 §

Med kreditgivare avses i denna förordning

1. svenska banker, kreditmarknadsföretag och försäkringsföretag,
2. utländska bankföretag, kreditföretag och försäkringsgivare vars hem-

land hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som är auktori-
serade och står under tillsyn i hemlandet,

3. andra utländska bankföretag, kreditföretag och försäkringsgivare som

driver verksamhet i Sverige genom filial, samt

4. finansiella institut som är registrerade hos Finansinspektionen enligt la-

gen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet.

Förvärvsgaranti lämnas bara till kreditgivare som träffat ett ramavtal med

Boverket om kreditprövning och låneförvaltning i fråga om lån med för-
värvsgaranti.

9 §

1

Boverket får helt eller delvis efterskänka statens regressfordran enligt

10 § förordningen (2011:211) om utlåning och garantier om låntagaren är på
obestånd eller annars saknar utmätningsbara tillgångar och Boverket be-
dömer att låntagaren inte kommer att kunna betala fordringen senare heller.

För statens fordringar enligt denna förordning ska inte 6 § förordningen

(1993:1138) om hantering av statliga fordringar gälla för Boverket.

10 §

Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

11 §

Boverket får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förord-

ning.

1 Senaste lydelse 2011:246.

SFS 2012:551

Utkom från trycket
den 28 augusti 2012

background image

2

SFS 2012:551

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)