SFS 2012:552 Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

120552.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:907) om
miljöledning i statliga myndigheter;

utfärdad den 16 augusti 2012.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till förordningen (2009:907) om miljö-

ledning i statliga myndigheter ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

SFS 2012:552

Utkom från trycket
den 28 augusti 2012

background image

2

SFS 2012:552

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Bilaga

1

Denna bilaga innehåller en förteckning över de myndigheter som enligt 3 §
ska ha ett miljöledningssystem.

Beteckningen ⬝(F)⬝ efter myndighetens namn innebär att myndigheten får

ha ett sådant förenklat miljöledningssystem som avses i 3 § tredje stycket.

Myndigheter som hör till Socialdepartementet
Arbetsgivarverket
Barnombudsmannen (F)
Boverket
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (F)
Fortifikationsverket
Försäkringskassan
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (F)
Lantmäteriet
Läkemedelsverket
länsstyrelserna
Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) (F)
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (F)
Pensionsmyndigheten
Smittskyddsinstitutet
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk utvärdering (F)
Statens fastighetsverk
Statens folkhälsoinstitut
Statens geotekniska institut
Statens institutionsstyrelse
Statens tjänstepensionsverk
Statens va-nämnd (F)
Statskontoret
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

1 Senaste lydelse 2012:41.