SFS 2012:553 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

120553.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 16 augusti 2012.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 14 § samt 14 kap. 4 och 11 §§ trafikför-

ordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.

4 kap.

14 §

1

Fordon eller fordonståg som huvudsakligen används i internationell

trafik får föras på vägar med bärighetsklass 1 även om de bruttovikter som
anges i 12 § första stycket 4 och bilaga 1 överskrids eller de avstånd som
anges i 13 § underskrids. Undantaget gäller endast om följande bruttovikter
och längdmått inte överskrids.

1. 26 ton för treaxligt motorfordon.
2. 38 ton för fyraxligt fordonståg.
3. 40 ton för fem- eller sexaxligt fordonståg.
4. 44 ton för treaxligt motorfordon med två- eller treaxlig påhängsvagn

vid transport av 40 fots ISO-container.

5. 16,5 meter för bil med påhängsvagn.
6. 18,75 meter för bil med släpvagn.

14 kap.

4 §

2

Till penningböter döms en förare av ett motordrivet fordon som bryter

mot 4 kap. 3, 4, 12, 13 eller 18 a § eller lokal trafikföreskrift enligt 10 kap.
1 § andra stycket som rör fordons axel-, boggi-, eller trippelaxeltryck eller
bruttovikt, om han eller hon kände till eller bort känna till hindret för fordo-
nets brukande. Den som i ett sådant fall brukar någon annans fordon utan lov
har samma skyldigheter som ägaren enligt 1 kap. 5 § och döms i ägarens
ställe enligt 11 § i detta kapitel.

För medverkan till gärning som avses i första stycket döms till ansvar en-

ligt 23 kap. brottsbalken.

11 §

3

Till penningböter döms ägaren av ett fordon om han eller hon upp-

såtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som har ankommit på
honom eller henne för att hindra att fordonet brukas i strid mot 4 kap. 3, 4,

1 Senaste lydelse 2010:2037.

2 Senaste lydelse 1999:721.

3 Senaste lydelse 1999:721.

SFS 2012:553

Utkom från trycket
den 28 augusti 2012

background image

2

SFS 2012:553

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

12, 13 eller 18 a § eller mot lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § som rör
fordons axel-, boggi-, eller trippelaxeltryck eller bruttovikt. Detsamma gäller
den som innehar fordonet med nyttjanderätt och har befogenhet att be-
stämma om förare av fordonet eller anlitar en annan förare än ägaren har ut-
sett.

För medverkan till sådan gärning som avses i första stycket döms till an-

svar enligt 23 kap. brottsbalken.

Denna förordning träder i kraft den 4 september 2012.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)