SFS 2012:554 Förordning om ändring i förordningen (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen

120554.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1243) med
instruktion för Socialstyrelsen;

utfärdad den 23 augusti 2012.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2009:1243) med instruktion

för Socialstyrelsen ska ha följande lydelse.

8 §

1

Socialstyrelsen ska

1. vaka över verksamheterna när det gäller kvalitet och säkerhet samt den

enskildes rättigheter,

2. samordna de statliga insatserna inom socialtjänst och hälso- och sjuk-

vård när det gäller barn och ungdom,

3. bidra med underlag och expertkunskap för det arbete som regeringen

bedriver nationellt och internationellt,

4. vara behörig myndighet för yrken inom hälso- och sjukvården enligt

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september
2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, senast ändrat genom kommis-
sionens förordning (EU) nr 213/2011,

5. inför beslut eller andra åtgärder som rör barn analysera konsekven-

serna för barn och därvid ta särskild hänsyn till barns bästa,

6. medverka i totalförsvaret och i krisberedskap i enlighet med förord-

ningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap samt samordna och
övervaka planläggningen av den civila hälso- och sjukvårdens, hälsoskyd-
dets, smittskyddets och socialtjänstens beredskap,

7. samordna, följa och utveckla smittskyddet på nationell nivå,
8. samordna en beredskap mot allvarliga hälsohot enligt lagen

(2006:1570) om internationella hot mot människors hälsa,

9. fullgöra de uppgifter som ska utföras av en behörig hälsomyndighet en-

ligt Europaparlamentets och rådets beslut 2119/98/EG av den 24 september
1998 om att bilda ett nätverk för epidemiologisk övervakning och kontroll
av smittsamma sjukdomar i gemenskapen, senast ändrat genom Europapar-
lamentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009,

10. fullgöra de uppgifter som ska utföras av ett erkänt behörigt organ en-

ligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21
april 2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och
kontroll av sjukdomar,

11. på regeringens uppdrag samordna förberedelserna för försörjningen

med läkemedel och sjukvårdsmateriel inför höjd beredskap, för att upprätt-

1 Senaste lydelse 2012:53.

SFS 2012:554

Utkom från trycket
den 4 september 2012

background image

2

SFS 2012:554

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

hålla en katastrofmedicinsk beredskap och inför allvarliga utbrott av smitt-
samma sjukdomar,

12. se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är

kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag,

13. pröva frågor om statsbidrag,
14. bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling,
15. vara sammanhållande myndighet i fråga om 2002 års nordiska hälso-

beredskapsavtal och verka för att intentionerna i avtalet genomförs, och

16. vara nationell kontaktpunkt för samordning av frågor som gäller ge-

nomförandet av artikel 5 i konventionen den 30 maj 2008 om klusterammu-
nition.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)