SFS 2012:557 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

120557.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 23 augusti 2012.

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretess-

förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd genom garantier

som handhafts av Statens bostadskreditnämnd.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

SFS 2012:557

Utkom från trycket
den 4 september 2012

background image

2

SFS 2012:557

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Bilaga

1

Sakregister till bilagan

2

Siffrorna avser punkter i bilagan

1 Senaste lydelse 2012:351.

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretes-
sen

65. stöd genom garantier som hand-
has av Riksgäldskontoret eller Bo-
verket samt genom lån som handhas
av Riksgäldskontoret

2 �ndringen innebär bl.a. att Statens bostadskreditnämnd tagits bort ur förteckningen.

Bolag, statligt
Boverket
Brandfarliga varor

10
65
56

Socialstyrelsen
Statens energimyndighet

31, 58, 123, 133

9