SFS 2012:558 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2013

120558.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år
2013;

utfärdad den 30 augusti 2012.

Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet

enligt 2 kap. 6�8 §§ socialförsäkringsbalken till 44 500 kronor respektive
45 400 kronor för år 2013

1.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet är höjda med 500 kronor vardera i
förhållande till prisbasbeloppet respektive det förhöjda prisbasbeloppet för år 2012
(2011:1015).

SFS 2012:558

Utkom från trycket
den 11 september 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012