SFS 2012:559 Förordning om inkomstindex för år 2013

120559.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om inkomstindex för år 2013;

utfärdad den 30 augusti 2012.

Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 58 kap. 10–12 §§ socialför-

säkringsbalken till 154,84 för år 2013

1.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2011:1016.

SFS 2012:559

Utkom från trycket
den 11 september 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012