SFS 2012:562 Förordning om inkomstbasbelopp för år 2013

120562.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om inkomstbasbelopp för år 2013;

utfärdad den 30 augusti 2012.

Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§

socialförsäkringsbalken till 56 600 kronor för år 2013

1.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Inkomstbasbeloppet är höjt med 2 000 kronor i förhållande till inkomstbasbeloppet
för år 2012 (2011:1019).

SFS 2012:562

Utkom från trycket
den 11 september 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012