SFS 2012:563 Förordning om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

120563.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:1275) om
anställningsstöd;

utfärdad den 30 augusti 2012.

Regeringen föreskriver att 5 c § förordningen (1997:1275) om anställ-

ningsstöd ska ha följande lydelse.

5 c §

1

En anställning med särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

får anvisas en person som har fyllt 20 år, är arbetslös och anmäld hos den of-
fentliga arbetsförmedlingen och inom de senaste 36 månaderna har beviljats

1. uppehållstillstånd enligt

5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsva-

rande äldre bestämmelser,

– 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller
– 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller
2. uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare

efter ansökan enligt

3 a kap. 10 § andra stycket samma lag.

Vid tillämpning av första stycket ska det bortses från tid som personen

varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget barn som inte fyllt två år
eller, om barnet är adopterat, i två år efter barnets ankomst till familjen.

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2012.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTRÖM

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:1600.

SFS 2012:563

Utkom från trycket
den 11 september 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012