SFS 2012:564 Förordning om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

120564.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för
nystartsjobb;

utfärdad den 30 augusti 2012.

Regeringen föreskriver att 3 b § förordningen (2006:1481) om stöd för

nystartsjobb ska ha följande lydelse.

3 b §

1

Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en person som vid

årets ingång fyllt 20 år, vid beslutstillfället är arbetslös och anmäld som
arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och inom de senaste tre
åren har beviljats

1. uppehållstillstånd enligt
– 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsva-

rande äldre bestämmelser,

– 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller
– 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller
2. uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare

efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § andra stycket samma lag.

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2012.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTRÖM

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:396.

SFS 2012:564

Utkom från trycket
den 11 september 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

;