SFS 2012:565 Förordning om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

120565.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om överlämnande från Sverige enligt en nordisk
arresteringsorder;

utfärdad den 30 augusti 2012.

Regeringen föreskriver följande.

Allmän bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpning av lagen

(2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsor-
der.

De termer och uttryck som används i denna förordning har samma bety-

delse som i lagen.

Det inledande förfarandet

2 §

Om en nordisk arresteringsorder har skickats till en åklagare som inte

är behörig att handlägga ärendet, ska den lämnas över till en behörig åkla-
gare. Den behöriga åklagaren ska underrätta den utfärdande myndigheten
om åtgärden.

3 §

Den eftersökte ska underrättas om innehållet i den nordiska arreste-

ringsordern så snart som möjligt efter att han eller hon har anträffats.

4 §

Om överlämnande begärs för en gärning på tryckfrihetsförordningens

eller yttrandefrihetsgrundlagens områden, ska åklagaren samråda med och
vid behov inhämta yttrande från Justitiekanslern.

Begäran om verkställighet i Sverige av en frihetsberövande
påföljd

5 §

När den som eftersöks för verkställighet av en frihetsberövande påföljd

är svensk medborgare eller vid tiden för gärningen stadigvarande har vistats
i Sverige sedan minst två år, ska åklagaren, eller på uppdrag av åklagaren
den polisman som biträder vid utredningen, fråga den eftersökte om han eller
hon begär att påföljden ska verkställas i Sverige.

Den eftersökte ska upplysas om innebörden av att påföljden verkställs i

Sverige.

En begäran om att påföljden ska verkställas i Sverige ska lämnas skriftli-

gen enligt formulär som fastställs av riksåklagaren.

SFS 2012:565

Utkom från trycket
den 11 september 2012

background image

2

SFS 2012:565

6 §

Om den eftersökte begär att påföljden ska verkställas i Sverige, ska

åklagaren omedelbart underrätta den utfärdande myndigheten om den efter-
söktes begäran.

�&klagaren ska underrätta den ansvariga myndigheten i Sverige om den ef-

tersöktes begäran att påföljden ska verkställas i Sverige.

Om rätten med stöd av 2 kap. 6 § lagen (2011:1165) om överlämnande

från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder har avslagit en begäran om
överlämnande, ska åklagaren omedelbart underrätta den ansvariga myndig-
heten i Sverige.

7 §

Enligt denna förordning samt vid tillämpning av bestämmelserna i

6 kap. lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk
arresteringsorder, ska följande myndigheter vara ansvariga myndigheter i
Sverige:

1. Kriminalvården, när påföljden i Sverige ska verkställas eller kan antas

komma att verkställas som fängelse.

2. Socialstyrelsen, när påföljden i Sverige ska verkställas eller kan antas

komma att verkställas som rättspsykiatrisk vård.

3. Statens institutionsstyrelse, när påföljden i Sverige ska verkställas eller

kan antas komma att verkställas som sluten ungdomsvård.

8 §

När den ansvariga myndigheten i Sverige har fattat ett beslut i fråga

om förvar enligt 6 kap. 1 § lagen (2011:1165) om överlämnande från Sve-
rige enligt en nordisk arresteringsorder eller när en domstol som avses i
6 kap. 4 § samma lag har prövat en sådan fråga, ska den ansvariga myndig-
heten omedelbart underrätta den polismyndighet som ska verkställa beslutet.

Den ansvariga myndigheten ska även underrätta åklagaren om beslut i

fråga om förvar enligt 6 kap. 1 § samma lag.

9 §

Om den påföljd som ska överföras till Sverige är sådan som anges i

6 kap. 3 § lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nord-
isk arresteringsorder och det meddelas dom i ett mål som avses i 7 kap. 3 §
andra stycket lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en eu-
ropeisk arresteringsorder, ska domstolen samma dag sända en kopia av do-
men till den ansvariga myndigheten i Sverige. Domstolen ska underrätta den
ansvariga myndigheten så snart domen vinner laga kraft mot den dömde.

Samtycke och medgivande

10 §

Samtycke och medgivande som avses i 3 kap. 5 § lagen (2011:1165)

om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder lämnas till
åklagaren. �&terkallelse av lämnat samtycke eller medgivande lämnas till
åklagare eller till en polisman.

Samtycket och medgivandet samt återkallelse av sådant samtycke eller

medgivande ska antecknas på ett formulär som fastställs av riksåklagaren.
Formuläret för samtycke och medgivande ska om möjligt vara skrivet på det
språk som normalt används av den eftersökte. Om ett annat språk används
ska det antecknas på handlingen vilka åtgärder som har vidtagits för att kon-
trollera att den eftersökte har förstått innebörden av samtycket och medgi-
vandet.

background image

3

SFS 2012:565

�&klagaren ska i samband med att ett beslut om överlämnande verkställs

underrätta den utfärdande myndigheten om att den som överlämnas har läm-
nat ett sådant samtycke och medgivande som avses i första stycket.

Begäran om rättens prövning av ett beslut om anhållande

11 §

En begäran om rättens prövning av ett beslut om anhållande som av-

ses i 3 kap. 7 § andra stycket lagen (2011:1165) om överlämnande från Sve-
rige enligt en nordisk arresteringsorder lämnas skriftligen enligt formulär
som fastställs av riksåklagaren. Begäran lämnas till åklagare eller till en po-
lisman. Om begäran lämnas till en polisman ska polismannen omedelbart
underrätta åklagaren.

Underrättelse när tidsfristerna överskridits

12 §

�&klagaren ska underrätta den utfärdande myndigheten om frågan om

överlämnande inte har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut inom

1. trettio dagar från det att den eftersökte gripits eller, när något gripande i

ärendet inte har skett, trettio dagar från det att den eftersökte har underrättats
om innehållet i den nordiska arresteringsordern, eller

2. tre dagar från det att den eftersökte har lämnat samtycke till överläm-

nande.

Underrättelse om ett beslut i fråga om överlämnande

13 §

När frågan om överlämnande är avgjord genom ett lagakraftvunnet

beslut, ska åklagaren omedelbart underrätta Rikspolisstyrelsen och den ut-
färdande myndigheten om beslutet. Om beslutet innebär att överlämnande
beviljas, ska det av underrättelsen framgå när beslutet senast ska verkställas.

�&klagaren ska så snart som möjligt sända en kopia av beslutet till den ut-

färdande myndigheten.

Verkställighet av ett beslut om överlämnande och efterföljande
underrättelser

14 §

�&klagaren ansvarar för att ett beslut om överlämnande verkställs i rätt

tid.

Polismyndigheten ska underrätta åklagaren när beslutet har verkställts.
Polismyndigheten ska omedelbart underrätta åklagaren om överlämnandet

inte har kunnat ske i rätt tid.

15 §

�&klagaren ska underrätta den utfärdande myndigheten om frihetsbe-

rövanden som har ägt rum i Sverige med anledning av en nordisk arreste-
ringsorder.

16 §

Har verkställigheten av ett beslut om överlämnande skjutits upp med

stöd av 5 kap. 1 § andra stycket 1 lagen (2011:1165) om överlämnande från
Sverige enligt en nordisk arresteringsorder för att den som ska överlämnas
avtjänar en frihetsberövande påföljd, ska den myndighet som ansvarar för

background image

4

SFS 2012:565

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

verkställigheten av påföljden underrätta åklagaren i god tid innan frigivning
sker.

17 §

När överlämnande beviljats med ett sådant villkor om återförande

som avses i 5 kap. 1 § tredje stycket lagen (2011:1165) om överlämnande
från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder, ska åklagaren underrätta
den utfärdande myndigheten om att myndigheten ska kontakta åklagaren när
återförandet kan äga rum. Om den överlämnade personen återförs för att av-
tjäna en frihetsberövande påföljd i Sverige, ska åklagaren underrätta den an-
svariga myndigheten i Sverige.

18 §

Bestämmelserna i denna förordning gäller i tillämpliga delar i ären-

den om utvidgat överlämnande enligt 5 kap. 7 § lagen (2011:1165) om över-
lämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder.

�&terförande till en annan nordisk stat

19 §

Ska någon i ett fall som sägs i 7 kap. 1 § lagen (2011:1165) om över-

lämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder återföras till en
annan nordisk stat, ska åklagaren underrätta polismyndigheten när återföran-
det ska äga rum.

Denna förordning träder i kraft den 16 oktober 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)