SFS 2012:566 Förordning om överlämnande till Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

120566.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om överlämnande till Sverige enligt en nordisk
arresteringsorder;

utfärdad den 30 augusti 2012.

Regeringen föreskriver följande.

Allmänna bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser för genomförande av kon-

ventionen av den 15 december 2005 om överlämnande mellan de nordiska
staterna på grund av brott (nordisk arresteringsorder).

2 §

De termer och uttryck som används i denna förordning har samma be-

tydelse som i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en
nordisk arresteringsorder.

Med den utfärdande myndigheten avses i denna förordning den svenska

åklagare eller myndighet som utfärdar en nordisk arresteringsorder.

Utfärdande av en nordisk arresteringsorder i Sverige

En nordisk arresteringsorder för lagföring

3 §

En nordisk arresteringsorder för lagföring i Sverige utfärdas av åkla-

gare. Riksåklagaren bestämmer vilka åklagare som är behöriga att utfärda en
sådan.

En nordisk arresteringsorder får utfärdas för brott för vilket den eftersökte

är anhållen eller häktad på sannolika skäl misstänkt för brottet och för vilket
det är föreskrivet fängelse. Om den nordiska arresteringsordern avser flera
brott, är det tillräckligt att det finns ett anhållnings- eller häktningsbeslut för
ett av brotten.

En nordisk arresteringsorder som utfärdas för brott som avses i andra

stycket får uppta också andra brott som den eftersökte misstänks för (acces-
soriskt överlämnande).

En nordisk arresteringsorder för straffverkställighet

4 §

En nordisk arresteringsorder för verkställighet av en frihetsberövande

påföljd i Sverige utfärdas av Rikspolisstyrelsen på begäran av

– Kriminalvården för verkställighet av fängelse,
– Socialstyrelsen för verkställighet av rättspsykiatrisk vård, och

SFS 2012:566

Utkom från trycket
den 11 september 2012

background image

2

SFS 2012:566

– Statens institutionsstyrelse för verkställighet av sluten ungdomsvård.
En nordisk arresteringsorder som utfärdas för en dom som avses i första

stycket får uppta också andra lagakraftvunna domar som gäller den efter-
sökte (accessoriskt överlämnande).

Proportionalitet

5 §

En nordisk arresteringsorder får utfärdas endast om det med beaktande

av det men för den enskilde samt den tidsåtgång och de kostnader som kan
antas uppkomma i ärendet framstår som motiverat med hänsyn till brottets
art och svårhetsgrad samt övriga omständigheter.

Om den eftersökte är under arton år, får en nordisk arresteringsorder utfär-

das endast om det är fråga om allvarlig brottslighet eller den unge har stark
anknytning till Sverige eller det i övrigt finns särskilda skäl för att begära
överlämnande till Sverige.

Den nordiska arresteringsorderns utformning

6 §

En nordisk arresteringsorder ska vara upprättad i enlighet med det for-

mulär som avses i 3 kap. 1 § lagen (2011:1165) om överlämnande från Sve-
rige enligt en nordisk arresteringsorder.

Det ska framgå av den nordiska arresteringsordern om den avser även ac-

cessoriskt överlämnande.

Översändande och förvaring

7 §

Om det är känt i vilken annan nordisk stat den eftersökte uppehåller

sig, får den nordiska arresteringsordern sändas direkt till den verkställande
myndigheten i den staten. Om den nordiska arresteringsordern har utfärdats
av åklagare, ska en kopia av arresteringsordern sändas till Rikspolisstyrel-
sen.

Om det inte är känt var den eftersökte uppehåller sig, får Rikspolisstyrel-

sen, på uppmaning av den utfärdande myndigheten, begära att en efterlys-
ning registreras enligt ett eller flera av de nordiska staternas nationella efter-
lysningsförfaranden.

En nordisk arresteringsorder som utfärdas av en svensk åklagare eller

myndighet får registreras i Schengens informationssystem (SIS) eller i ett
annat system för eftersökning av personer som är misstänkta för brott. Re-
gistreringen ska utföras av Rikspolisstyrelsen. Den nordiska arresteringsor-
dern ska förvaras hos Rikspolisstyrelsen.

Återkallelse

8 §

När det inte längre finns skäl att begära den eftersökte överlämnad, ska

den nordiska arresteringsordern återkallas. Den verkställande myndigheten i
den andra nordiska staten och, om arresteringsordern återkallas av en åkla-
gare, Rikspolisstyrelsen ska omedelbart underrättas om återkallelsen.

background image

3

SFS 2012:566

Förfarandet sedan den eftersökte anträffats

Information vid anträffande

9 §

När den utfärdande myndigheten får information om att den eftersökte

har anträffats, ska myndigheten omedelbart vidarebefordra informationen till
Rikspolisstyrelsen, om inte styrelsen redan har fått informationen.

Om en annan myndighet än den utfärdande myndigheten får information

om att den eftersökte har anträffats, ska den myndigheten omedelbart vidare-
befordra informationen till den utfärdande myndigheten.

Översändande

10 §

När Rikspolisstyrelsen får information om att den eftersökte har an-

träffats i en annan nordisk stat, ska styrelsen, om en registrering har skett en-
ligt 7 § andra eller tredje stycket, omedelbart översända den nordiska arres-
teringsordern till den verkställande myndigheten i den andra staten.

Garantier för överlämnande

11 §

Den utfärdande myndigheten prövar frågor om garantier som den

verkställande myndigheten kräver för överlämnande. Vid överlämnande för
lagföring prövar dock riksåklagaren frågor om garantier som hänför sig till
villkor om återförande av den eftersökte.

Transport

12 §

Den utfärdande myndigheten ansvarar för att den eftersökte förs till

Sverige när den andra nordiska staten har beslutat om överlämnande hit. Den
utfärdande myndigheten ska, om inte annat har överenskommits, se till att
den eftersökte inom den utsatta tiden hämtas till Sverige. Om det behövs får
den utfärdande myndigheten begära hjälp av Rikspolisstyrelsen eller den po-
lismyndighet som Rikspolisstyrelsen bestämmer.

Övriga frågor

Överförande av verkställighet av en frihetsberövande påföljd

13 §

Om överlämnande till Sverige för lagföring har ägt rum på villkor att

den som överlämnas återförs till den andra nordiska staten för att där verk-
ställa en med anledning av överlämnandet utdömd frihetsberövande påföljd,
ska åklagaren, så snart domen har vunnit laga kraft mot den dömde, pröva
om förutsättningarna för återförande är uppfyllda.

Om den som har överlämnats ska återföras enligt första stycket, ska åkla-

garen omedelbart underrätta

– Kriminalvården, om påföljden är fängelse,
– Socialstyrelsen, om påföljden är rättspsykiatrisk vård,
– Statens institutionsstyrelse, om påföljden är sluten ungdomsvård.
Den myndighet som avses i andra stycket ska se till att verkställigheten av

påföljden överförs till den andra nordiska staten, att personen förs dit och att
den andra nordiska staten underrättas. Om det behövs får myndigheten be-

background image

4

SFS 2012:566

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

gära hjälp av Rikspolisstyrelsen eller den polismyndighet som Rikspolissty-
relsen bestämmer. Den andra nordiska staten ska i samband med överföran-
det informeras om när verkställigheten påbörjades och om frihetsberövanden
som har ägt rum i Sverige.

14 §

Om en begäran om överlämnande till Sverige enligt en nordisk arres-

teringsorder för verkställighet av en frihetsberövande påföljd har avslagits
på den grunden att den andra nordiska staten övertar verkställigheten av på-
följden, ska den myndighet som avses i 13 § andra stycket se till att verkstäl-
ligheten överförs till den andra staten. Rikspolisstyrelsen ska underrätta den
myndigheten så snart styrelsen har informerats om den andra statens avslag.

Utvidgat överlämnande

15 §

En person som har överlämnats till Sverige enligt en nordisk arreste-

ringsorder kan samtycka till åtal eller straff här för annat brott som personen
har begått före överlämnandet. Sådant samtycke lämnas till åklagare.

Samtycket ska antecknas på ett formulär som fastställs av riksåklagaren.

Formuläret ska om möjligt vara skrivet på det språk som normalt används av
den som har överlämnats. Om ett annat språk används, ska det antecknas på
handlingen vilka åtgärder som har vidtagits för att kontrollera att den som
har överlämnats har förstått innebörden av samtycket.

16 §

Om överlämnande till Sverige har beviljats och fråga uppkommer om

att lagföra eller straffa den som har överlämnats även för gärningar som be-
gåtts före överlämnandet men som inte omfattades av den nordiska arreste-
ringsordern, ska den verkställande nordiska statens tillstånd till åtgärden in-
hämtas, om inte den överlämnade personen

1. före eller efter överlämnandet har samtyckt till åtgärden,
2. trots att han eller hon har haft möjlighet att lämna Sverige, inte gjort det

inom 45 dagar från sitt slutliga frigivande, eller

3. har återvänt till Sverige efter att ha lämnat landet.

17 §

En begäran om tillstånd som avses i 16 § ska utformas enligt 6 §.

Vid handläggningen ska följande bestämmelser i denna förordning tilläm-

pas:

3 § första stycket och 4 § första stycket om utfärdande myndigheter,
8 § om återkallelse,
11 § om garantier, och
13 och 14 §§ om överförande av straffverkställighet.

Denna förordning träder i kraft den 16 oktober 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)