SFS 2012:567 Förordning om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

120567.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1974:286) om
beräkning av strafftid m.m.;

utfärdad den 30 augusti 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1974:286) om beräkning

av strafftid m.m.

dels att 3 och 8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 20 §, av följande ly-

delse.

3 §

1

Den som tagit emot en nöjdförklaring ska omedelbart sända underrät-

telse om detta till den domstol som meddelat domen. Den som tagit emot en
sådan nöjdförklaring som avses i 6 kap. 4 § lagen (2003:1156) om överläm-
nande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder eller i 5 kap. 3 § la-
gen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arreste-
ringsorder ska omedelbart sända underrättelse om detta till åklagaren.

8 §

2

I fall som avses i 7 § första stycket ska Kriminalvården underrätta

domstolen i häktningsmålet om att det finns uppgifter hos Kriminalvården
som är av betydelse för avräkning enligt 19 a eller 19 b § lagen (1974:202)
om beräkning av strafftid m.m. och 10 a § lagen (1998:603) om verkställig-
het av sluten ungdomsvård.

20 §

Beslut om tillgodoräknande enligt 19 b § lagen (1974:202) om beräk-

ning av strafftid m.m. ska grundas på de uppgifter som Kriminalvården får
av den stat som verkställer överlämnandet, om det inte är uppenbart att upp-
gifterna är oriktiga.

I de fall Statens institutionsstyrelse svarar för avräkning av tid för frihets-

berövande enligt 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ung-
domsvård, ska Kriminalvården vidarebefordra de mottagna uppgifterna till
Statens institutionsstyrelse.

Denna förordning träder i kraft den 16 oktober 2012.

1 Senaste lydelse 2003:1180.

2 Senaste lydelse 2005:992.

SFS 2012:567

Utkom från trycket
den 11 september 2012

background image

2

SFS 2012:567

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Göran Nilsson
(Justitiedepartementet)