SFS 2012:568 Förordning om ändring i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott

120568.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:306) med vissa
bestämmelser om utlämning för brott;

utfärdad den 30 augusti 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1982:306) med vissa be-

stämmelser om utlämning för brott

1

dels att 6–8 och 12 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 1, 6, 9 och 12 §§ ska utgå,
dels att rubriken till förordningen samt 1, 3 och 5 b §§ ska ha följande ly-

delse.

Förordning med vissa bestämmelser om utlämning för brott till
Sverige

2

1 §

3

Framställning om utlämning av den som här i riket är misstänkt eller

tilltalad för brott görs av åklagare. Framställningen ska sändas till riksåkla-
garen, som avgör om den ska överlämnas till Justitiedepartementet för vida-
rebefordran till den främmande staten.

3 §

4

Framställning om utlämning för verkställighet av

– fängelsestraff görs av Kriminalvården,
– rättspsykiatrisk vård görs av Socialstyrelsen,
– sluten ungdomsvård görs av Statens institutionsstyrelse.
Framställningen ska överlämnas till Justitiedepartementet för vidarebe-

fordran till den främmande staten.

5 b §

5

När det följer av en internationell överenskommelse som är bin-

dande för Sverige, att den som har utlämnats för brott till Sverige kan lämna
sitt samtycke till åtal eller straff för annat brott som han eller hon har begått
före utlämningen eller till att vidareutlämnas till en annan stat, utan att med-

1 Senaste lydelse av
6 § 1988:35
7 § 2005:1003
12 § 2003:1181
rubriken närmast före 9 § 2001:715
rubriken närmast före 12 § 2001:715.

2 Senaste lydelse 2001:715.

3 Senaste lydelse 2001:991. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

4 Senaste lydelse 2005:1003.

5 Senaste lydelse 2005:1003.

SFS 2012:568

Utkom från trycket
den 11 september 2012

background image

2

SFS 2012:568

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

givande måste inhämtas från den stat från vilken utlämning har skett, ska
samtycke lämnas till åklagare.

Samtycket ska antecknas på ett formulär som fastställs av riksåklagaren.

Formuläret ska om möjligt vara skrivet på det språk som normalt används av
den som har utlämnats. Om ett annat språk används, ska det antecknas på
handlingen vilka åtgärder som har vidtagits för att kontrollera att den som
har utlämnats har förstått innebörden av samtycket.

1. Denna förordning träder i kraft den 16 oktober 2012.
2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden om utlämning som har inletts

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)