SFS 2012:569 Förordning om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

120569.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2001:682) om <br/>behandling av personuppgifter inom <br/>kriminalv�rden;</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 augusti 2012.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 37 � f�rordningen (2001:682) om behandling</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">av personuppgifter inom kriminalv�rden ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>37 �</b></p> <p style="position:absolute;top:490px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Uppgifter i det centrala kriminalv�rdsregistret ska p� beg�ran l�mnas</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">ut till Regeringskansliet, en domstol, �klagarmyndigheten, Ekobrottsmyn-<br/>digheten, Justitiekanslern, Riksdagens ombudsm�n, Rikspolisstyrelsen, en<br/>polismyndighet, Datainspektionen eller en myndighet som f�r besluta om<br/>frihetsber�vande �tg�rd enligt lagen (1957:668) om utl�mning f�r brott, la-<br/>gen (2003:1156) om �verl�mnande fr�n Sverige enligt en europeisk arreste-<br/>ringsorder, utl�nningslagen (2005:716) eller lagen (2011:1165) om �verl�m-<br/>nande fr�n Sverige enligt en nordisk arresteringsorder. </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10"> Dessutom f�r Regeringskansliet, Rikspolisstyrelsen och polismyndighe-</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">ter ha direkt�tkomst till registret. F�r Regeringskansliet f�r dock endast s�-<br/>dana uppgifter g�ras tillg�ngliga som beh�vs i �renden om n�d i brottm�l<br/>och om upph�vande av utvisningsbeslut enligt 8 kap. 14 � utl�nningslagen.</p> <p style="position:absolute;top:723px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 16 oktober 2012.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller f�r �renden som har inletts f�re ikrafttr�dan-</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">det.</p> <p style="position:absolute;top:793px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:829px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">G�ran Nilsson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2006:106.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2012:569</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 september 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft20">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2001:682) om
behandling av personuppgifter inom
kriminalv�rden;

utf�rdad den 30 augusti 2012.

Regeringen f�reskriver att 37 � f�rordningen (2001:682) om behandling

av personuppgifter inom kriminalv�rden ska ha f�ljande lydelse.

37 �

1

Uppgifter i det centrala kriminalv�rdsregistret ska p� beg�ran l�mnas

ut till Regeringskansliet, en domstol, �klagarmyndigheten, Ekobrottsmyn-
digheten, Justitiekanslern, Riksdagens ombudsm�n, Rikspolisstyrelsen, en
polismyndighet, Datainspektionen eller en myndighet som f�r besluta om
frihetsber�vande �tg�rd enligt lagen (1957:668) om utl�mning f�r brott, la-
gen (2003:1156) om �verl�mnande fr�n Sverige enligt en europeisk arreste-
ringsorder, utl�nningslagen (2005:716) eller lagen (2011:1165) om �verl�m-
nande fr�n Sverige enligt en nordisk arresteringsorder.

Dessutom f�r Regeringskansliet, Rikspolisstyrelsen och polismyndighe-

ter ha direkt�tkomst till registret. F�r Regeringskansliet f�r dock endast s�-
dana uppgifter g�ras tillg�ngliga som beh�vs i �renden om n�d i brottm�l
och om upph�vande av utvisningsbeslut enligt 8 kap. 14 � utl�nningslagen.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 16 oktober 2012.
2. �ldre best�mmelser g�ller f�r �renden som har inletts f�re ikrafttr�dan-

det.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

G�ran Nilsson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:106.

SFS 2012:569

Utkom fr�n trycket
den 11 september 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

;