SFS 2012:569 Förordning om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

120569.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:682) om
behandling av personuppgifter inom
kriminalvården;

utfärdad den 30 augusti 2012.

Regeringen föreskriver att 37 § förordningen (2001:682) om behandling

av personuppgifter inom kriminalvården ska ha följande lydelse.

37 §

1

Uppgifter i det centrala kriminalvårdsregistret ska på begäran lämnas

ut till Regeringskansliet, en domstol, �&klagarmyndigheten, Ekobrottsmyn-
digheten, Justitiekanslern, Riksdagens ombudsmän, Rikspolisstyrelsen, en
polismyndighet, Datainspektionen eller en myndighet som får besluta om
frihetsberövande åtgärd enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott, la-
gen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arreste-
ringsorder, utlänningslagen (2005:716) eller lagen (2011:1165) om överläm-
nande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder.

Dessutom får Regeringskansliet, Rikspolisstyrelsen och polismyndighe-

ter ha direktåtkomst till registret. För Regeringskansliet får dock endast så-
dana uppgifter göras tillgängliga som behövs i ärenden om nåd i brottmål
och om upphävande av utvisningsbeslut enligt 8 kap. 14 § utlänningslagen.

1. Denna förordning träder i kraft den 16 oktober 2012.
2. �ldre bestämmelser gäller för ärenden som har inletts före ikraftträdan-

det.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Göran Nilsson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:106.

SFS 2012:569

Utkom från trycket
den 11 september 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012