SFS 2012:570 Förordning om ändring i förordningen (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

120570.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:1178) om
överlämnande till Sverige enligt en europeisk
arresteringsorder;

utfärdad den 30 augusti 2012.

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (2003:1178) om överläm-

nande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder ska ha följande ly-
delse.

16 §

1

En person som har överlämnats till Sverige kan samtycka till åtal el-

ler straff här för annat brott som personen har begått före överlämnandet. Så-
dant samtycke lämnas till åklagare.

Samtycket ska antecknas på ett formulär som fastställs av riksåklagaren.

Formuläret ska om möjligt vara skrivet på det språk som normalt används av
den som har överlämnats. Om ett annat språk används, ska det antecknas på
handlingen vilka åtgärder som har vidtagits för att kontrollera att den som
har överlämnats har förstått innebörden av samtycket.

1. Denna förordning träder i kraft den 16 oktober 2012.
2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har inletts före ikraftträdan-

det.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:1029.

SFS 2012:570

Utkom från trycket
den 11 september 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012