SFS 2012:584 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

120584.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 30 augusti 2012.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om högskoleförordningen (1993:100)2

dels att 2 kap. 1 och 7 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 7 b §, av föl-

jande lydelse.

2 kap.

1 §

3

Styrelsen för en högskola ska bestå av ordföranden och fjorton andra

ledamöter. Av 2 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) framgår att rektor ingår
i styrelsen.

Styrelsen ska utse vice ordförande inom sig.

7 a §

4

Lärarna har rätt att vara representerade med tre ledamöter i styrel-

sen. Lärarnas representanter ska utses genom val inom högskolan. Högsko-
lan får meddela närmare föreskrifter om valförfarandet.

Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter i styrelsen.
Ordföranden och de övriga ledamöter som enligt 2 kap. 4 § högskolelagen

(1992:1434) ska utses av regeringen, utses efter förslag enligt 7 b §. Försla-
get ska föregås av ett samråd inom och utom högskolan och avse personer
med kompetens och erfarenhet från verksamhet av betydelse för högskolans
utbildnings-, forsknings- och samverkansuppdrag.

De företrädare för de anställda som enligt 2 kap. 4 § andra stycket hög-

skolelagen (1992:1434) har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sam-
manträden utses enligt bestämmelserna i personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

7 b §

Ett förslag till ordförande och sådana ledamöter i en högskolas sty-

relse som ska utses av regeringen, ska lämnas av en nomineringsgrupp som
består av

1. en person som utses av regeringen,
2. landshövdingen i det län där högskolan har sin huvudsakliga verksam-

het eller landshövdingens ställföreträdare, och

1 Jfr prop. 2011/12:133, bet. 2011/12:UbU22, rskr. 2011/12:278.

2 Förordningen omtryckt 1998:1003.

3 Senaste lydelse 2007:151.

4 Senaste lydelse 2007:151.

SFS 2012:584

Utkom från trycket
den 11 september 2012

background image

2

SFS 2012:584

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

3. en representant för studenterna vid högskolan.
Den person som utses av regeringen ska ha god kännedom om den aktu-

ella högskolans verksamhet.

Den person som utses av regeringen och representanten för studenterna

ska utses för en bestämd tid, högst tre år. Tiden för förordnandena får inte
vara samma tid som den som styrelsen är utsedd för. Bestämmelser om vem
som utser representanten för studenterna finns i studentkårsförordningen
(2009:769).

Ett förslag till ordförande och ledamöter enligt första stycket får inte avse

en person som ingår i den nomineringsgrupp som lämnar förslaget.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2012.
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången när ledamöter i en

högskolas styrelse ska utses för tiden från och med den 1 maj 2013.

3. �ldre bestämmelser gäller fortfarande när ledamöter i en högskolas sty-

relse ska utses för tiden till och med utgången av april 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)