SFS 2012:585 Förordning om ändring i studentkårsförordningen (2009:769)

120585.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i studentkårsförordningen (2009:769);

utfärdad den 30 augusti 2012.

Regeringen föreskriver

1 att 7 § studentkårsförordningen (2009:769) ska

ha följande lydelse.

7 §

2

En studentkår vid en högskola får utse och entlediga representanter för

studenterna när de enligt 2 kap. 7 § högskolelagen (1992:1434) har rätt att
vara representerade. En studentkår vid en högskola får också utse och entle-
diga en representant för studenterna som ska ingå i en nomineringsgrupp en-
ligt 2 kap. 7 b § högskoleförordningen (1993:100).

När studenterna har rätt att vara representerade i ett organ vid högskolan

som täcker flera studentkårers verksamhetsområden eller i övrigt vid beslut
eller beredning som berör flera studentkårer, får de uppgifter som avses i för-
sta stycket första meningen fullgöras på det sätt kårerna kommer överens
om. Om det finns flera studentkårer vid en högskola, får uppgiften att utse en
representant för studenterna enligt första stycket andra meningen fullgöras
på det sätt kårerna kommer överens om.

Kan kårerna inte enas får högskolan, efter att ha hört kårerna, besluta hur

representanter för studenterna ska utses.

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2012 och ska tillämpas för-

sta gången när ledamöter i en högskolas styrelse ska utses för tiden från och
med den 1 maj 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Jfr prop. 2011/12:133, bet. 2011/12:UbU22, rskr. 2011/12:278.

2 Senaste lydelse 2010:1776.

SFS 2012:585

Utkom från trycket
den 11 september 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012