SFS 2012:586 Förordning om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap

120586.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:942) om
krisberedskap och höjd beredskap;

utfärdad den 30 augusti 2012.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2006:942) om krisberedskap

och höjd beredskap och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

6 §

Det geografiska områdesansvaret på lokal nivå regleras i lagen

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra-
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2012.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2012:586

Utkom från trycket
den 11 september 2012

background image

2

SFS 2012:586

Bilaga

1

Förteckning över samverkansområden och myndigheter som har
särskilt ansvar inom områdena

1 Senaste lydelse 2010:1074.

Samverkans-
områden

Myndigheter med särskilda
uppgifter inom samverkans-
områdena

Myndighet
med ansvar
enligt 11 §

Myndighet
med ansvar
enligt 18 §

Teknisk
infrastruktur

Affärsverket svenska kraftnät
Elsäkerhetsverket
Livsmedelsverket
Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap
Post- och telestyrelsen
Statens energimyndighet

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

Transporter

Luftfartsverket
Sjöfartsverket
Statens energimyndighet
Trafikverket
Transportstyrelsen

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Farliga ämnen

Kustbevakningen
Livsmedelsverket
Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap
Rikspolisstyrelsen
Smittskyddsinstitutet
Socialstyrelsen
Statens jordbruksverk
Statens veterinärmedicinska
anstalt
Strålsäkerhetsmyndigheten
Tullverket

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

Ekonomisk
säkerhet

Finansinspektionen
Försäkringskassan
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Skatteverket

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Geografiskt
områdesansvar

Länsstyrelserna
Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap

x
x

x
x

background image

3

SFS 2012:586

Skydd,
undsättning
och vård

Kustbevakningen
Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap
Rikspolisstyrelsen
Sjöfartsverket
Socialstyrelsen
Transportstyrelsen
Tullverket

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012