SFS 2012:571 Förordning om ändring i förordningen (2003:1179) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

120571.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:1179) om
överlämnande från Sverige enligt en europeisk
arresteringsorder;

utfärdad den 30 augusti 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:1179) om överläm-

nande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

dels att 11 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 11 § ska utgå,
dels att 10 och 12 §§ ska ha följande lydelse.

10 §

Samtycke och medgivande som avses i 4 kap. 9 § lagen (2003:1156)

om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder lämnas
till åklagaren. Återkallelse av lämnat samtycke eller medgivande lämnas till
åklagare eller till en polisman.

Samtycket och medgivandet samt återkallelse av sådant samtycke eller

medgivande ska antecknas på ett formulär som fastställs av riksåklagaren.
Formuläret för samtycke och medgivande ska om möjligt vara skrivet på det
språk som normalt används av den eftersökte. Om ett annat språk används
ska det antecknas på handlingen vilka åtgärder som har vidtagits för att kon-
trollera att den eftersökte har förstått innebörden av samtycket och medgi-
vandet.

Åklagaren ska i samband med att ett beslut om överlämnande verkställs

underrätta den utfärdande myndigheten om att den som överlämnas har läm-
nat ett sådant samtycke och medgivande som avses i första stycket.

12 §

Åklagaren ska underrätta den utfärdande myndigheten om frågan om

överlämnande inte har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut inom

1. sextio dagar från det att den eftersökte gripits, eller, när något gripande

i ärendet inte har skett, sextio dagar från det att den eftersökte har underrät-
tats om innehållet i arresteringsordern, eller

2. tio dagar från det att den eftersökte har lämnat samtycke till överläm-

nande.

Om frågan om överlämnande inte senast trettio dagar från en av de tid-

punkter som avses i första stycket är avgjord genom ett beslut som har vun-
nit laga kraft mot den eftersökte, ska åklagaren underrätta den utfärdande
myndigheten om det.

SFS 2012:571

Utkom från trycket
den 11 september 2012

background image

2

SFS 2012:571

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

1. Denna förordning träder i kraft den 16 oktober 2012.
2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har inletts före ikraftträdan-

det.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)